RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z nielegalnym wyrębem drewna

Nielegalne pozyskiwanie drewna i wylesianie przyczyniają się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Rozporządzenie to zakazuje wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna, ustanawia wstępne warunki wprowadzania drewna i produktów z drewna do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz określa wymogi dotyczące organizacji monitorujących.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

STRESZCZENIE

Nielegalne pozyskiwanie drewna obejmuje wszelkie formy pozyskiwania, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu drewna z naruszeniem ustawodawstwa kraju pozyskania. Skutki podobnych praktyk, będących częścią procesu wylesiania i związanej z tym degradacji lasów, są poważne i wiążą się z utratą różnorodności biologicznej i wzrostem emisji CO2. Nielegalne pozyskiwanie drewna pociąga również za sobą skutki gospodarcze i społeczne.

Drewno i produkty z drewna

Rozporządzenie to ma zastosowanie nie tylko do drewna importowanego, lecz także drewna pozyskiwanego lub przetwarzanego na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje swoim zakresem wiele rodzajów produktów z drewna, wymienionych w załączniku zgodnie z nomenklaturą wspólnotowego kodeksu celnego.

Obowiązki podmiotów

W rozporządzeniu ustanowiono trzy zasadnicze obowiązki:

  • wprowadzane do obrotu drewno i produkty z drewna pozyskiwane są legalnie,
  • podmioty wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna muszą stosować system zasad należytej staranności. System zasad należytej staranności to system zarządzania ryzykiem mający na celu ograniczenie do minimum ryzyka obecności nielegalnie pozyskiwanego drewna w łańcuchu dostaw. Podmioty muszą być w stanie udzielić pewnych informacji na temat wprowadzanego do obrotu drewna i produktów z drewna oraz przeprowadzić analizę ryzyka,
  • podmioty muszą przez co najmniej pięć lat przechowywać informacje o swoich dostawcach i podmiotach handlowych, którym dostarczały drewno. Umożliwia to identyfikację pochodzenia drewna.

System zasad należytej staranności

Na mocy rozporządzenia podmioty uzyskują możliwość stosowania systemów zasad należytej staranności ustanowionych przez organizacje monitorujące. Organizacje te dysponują wiedzą specjalistyczną i potencjałem analitycznym, by pomagać swoim członkom w przestrzeganiu właściwych zasad. Aby organizacje te zostały uznane przez Komisję Europejską, muszą spełniać określone wymogi prawne i techniczne.

Status drewna i produktów z drewna

Unia negocjuje i zawiera dobrowolne umowy o partnerstwie (FLEGT VPA) z niektórymi krajami, aby zadbać o to, by drewno sprowadzane z tych krajów było legalnego pochodzenia. Eksportowane w ramach tych umów drewno objęte jest systemem zezwoleń wprowadzonym rozporządzeniem Rady (WE) nr 2173/2005.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 ustalono warunki wydawania zezwoleń dotyczących określonych gatunków drewna zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Na podstawie rozporządzenia drewno, w stosunku do którego wydano takie zezwolenie, także uznaje się za pozyskane legalnie.

Stosowanie rozporządzenia

Datę wejścia w życie tego rozporządzenia ustala się na 3 marca 2013 r. Podmioty europejskie, producenci drewna i państwa członkowskie (w tym partnerzy handlowi) powinni zatem mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie. W tym czasie Komisja może przyjąć bardziej szczegółowe przepisy.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 995/2010

2.12.2010

Dz.U. L 295 z 12.11.2010

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony