RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Околна среда

Околна среда

Вода, храна, кислород, енергия и много други... околната среда удовлетворява толкова много от жизнените ни потребности. Длъжни сме пред себе си да опазваме своята околна среда и да я използваме внимателно, след като залогът е нашето здраве и самото ни оцеляване. От началото на 70-те години Европа е поела твърди ангажименти към околната среда: защитата на качеството на въздуха и водата, опазването на ресурсите и защитата на биологичното разнообразие, управлението на отпадъците и контрола върху дейностите, които имат неблагоприятно екологично въздействие, са само някои от областите на активност на ЕС, както на равнището на държавите-членки, така и на международно равнище. Независимо дали чрез коригиращи мерки, свързани с конкретни екологични проблеми, или чрез мерки, въздействащи по няколко линии, интегрирани в други области на политиката, европейската политика в областта на околната среда, базирана на член 174 от Договора за създаване на Европейската общност, цели да осигури устойчивото развитие на европейския модел за общество.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата