RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Infrastruktura informacji przestrzennej (INSPIRE)

Unia Europejska (UE) tworzy infrastrukturę INSPIRE, mającą pozwolić na upowszechnienie zharmonizowanych informacji geograficznych i środowiskowych. Informacje te są dostępne za pośrednictwem internetu.

AKT

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

STRESZCZENIE

Dyrektywa ustanawia zasady tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE) w ramach Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest umożliwienie wymiany, wspólnego korzystania, dostępu i używania interoperacyjnych danych geograficznych i środowiskowych oraz usług powiązanych z tymi danymi. INSPIRE dąży do zapewnienia koordynacji między użytkownikami i dostawcami informacji, umożliwiającej łączenie i rozpowszechnianie informacji pochodzących z różnych sektorów.

INSPIRE stosuje się do informacji z zakresu geografii, takich jak obserwacje środowiskowe, statystyki itd., przechowywanych w formie elektronicznej przez władze publiczne lub w ich imieniu. Informacje te dotyczą obszarów, na których państwo członkowskie posiada lub wykonuje swoje prawa i obejmują takie zagadnienia, jak granice administracyjne, obserwacje jakości powietrza, wód i gleb, różnorodność biologiczna, użytkowanie gleb, sieci transportowe, hydrografia, ukształtowanie terenu, geologia, rozmieszczenie ludności lub gatunków, siedliska, obiekty przemysłowe czy wreszcie strefy zagrożenia naturalnego (kompletna lista znajduje się w załącznikach I, II i III dyrektywy).

Wspomniane informacje powinny być zaopatrzone w kompletne metadane *, dotyczące, między innymi, warunków dostępności i użytkowania odpowiednich informacji geograficznych, ich jakości i aktualności, warunków dostępu, a także władz publicznych odpowiadających za te informacje.

Aby zapewnić interoperacyjność tych informacji, Komisja powinna opracować reguły ich wdrażania najpóźniej do 15 maja 2009 r. lub 15 maja 2012 r. (odpowiednio dla stosownych informacji z załącznika I lub załączników II i III). Nowe informacje geograficzne powinny być zgodne ze wspomnianymi regułami wdrażania w przeciągu dwóch lat licząc od daty ich przyjęcia, podczas gdy dla istniejących informacji przewiduje się okres siedmiu lat. Reguły wdrażania opisują definiowanie i klasyfikowanie obiektów geograficznych związanych z informacjami objętymi niniejszą dyrektywą, a także sposób, w jaki te dane opisują odniesienia geograficzne.

Państwa członkowskie oddały do dyspozycji użytkowników usługi sieciowe pozwalające na poszukiwanie, przeglądanie i pobieranie informacji geograficznych. Usługi te udostępniono poprzez portal INSPIRE, zarządzany na poziomie wspólnotowym przez Komisję. Utworzono również dodatkowe punkty dostępu właściwe każdemu z państw członkowskich. Niektóre usługi mogą być odpłatne. Publiczny dostęp do informacji geograficznych może ponadto zostać ograniczony na przykład ze względu na dobro stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwo publiczne, obronę narodową, poufność prac władz publicznych lub w związku z pewnymi informacjami handlowymi bądź przemysłowymi, ze względu na poszanowanie prawa własności intelektualnej oraz danych osobowych, a także mając na uwadze ochronę środowiska.

Państwa członkowskie powinny współdzielić przetrzymywane dane i pozwalać władzom publicznym na dostęp do nich oraz ich wymianę i użytkowanie w zadaniach publicznych mających wpływ na środowisko. Dostęp ten może być płatny poza przypadkami wymagającymi udostępnienia informacji związanych z obowiązkiem sprawozdawczości ustawodawczej. Dostęp może być ponadto ograniczony z uwagi na poprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej lub stosunków międzynarodowych.

Koordynowaniem INSPIRE na poziomie UE zajmie się Komisja, a na poziomie krajowym – odpowiednie struktury i mechanizmy wyznaczone przez dane państwa członkowskie.

Państwa członkowskie i Komisja wspólnie przygotują raporty dotyczące zawartości i wdrożenia infrastruktury INSPIRE, odpowiednio do 15 maja 2010 r. i do 15 maja 2014 roku.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Metadane: informacje opisujące serie oraz usługi danych geograficznych i umożliwiające ich wyszukiwanie, inwentaryzację i użytkowanie.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDz.U.

Dyrektywa 2007/2/WE

15.5.2007

15.5.2009

Dz.U. L 108 z 25.4.2007

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) [Dz.U. L 276 z 20.10.2010].
System GMES jest siecią służącą do zbierania i rozpowszechniania informacji dotyczących środowiska i bezpieczeństwa, opartą na monitorowaniu Ziemi z przestrzeni kosmicznej oraz in situ. System ten będzie wsparciem w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne i organa prywatne w Europie oraz wsparciem dla badań.

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony