RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Unia Europejska (UE) stworzyła Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Ta elektroniczna baza danych jest powszechnie dostępna i powinna przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) w postaci powszechnie dostępnej elektronicznej bazy danych. Baza ta spełnia wymagania protokołu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń podpisanego przez Wspólnotę w maju 2003 r.

Rejestr ten jest dostępny publicznie, bez opłat, w Internecie. Informacje mogą być wyszukiwane według różnych kryteriów (rodzaj zanieczyszczeń, położenie geograficzne, dotknięte środowiska, jednostka będąca źródłem zanieczyszczeń itp.).

Zawartość PRTR

Rejestr zawiera informacje na temat uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, jak również transferów zanieczyszczeń obecnych w ściekach i odpadach poza miejsce położenia zakładu. Rejestr obejmuje 91 zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II, w tym gazy cieplarniane, inne gazy, metale ciężkie, pestycydy, chlorowane substancje organiczne, inne substancje organiczne i substancje nieorganiczne.

Zrzuty są zgłaszane, gdy poziom emisji przekraczają określone progi i są spowodowane przez dowolny z 65 rodzajów działalności wymienionych w załączniku I. Większość z tych działalności podlega również regulacji na mocy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, obejmują one w szczególności zakłady przemysłu energetycznego, przemysłu mineralnego, przemysłu chemicznego, gospodarki odpadami i ściekami oraz produkcji i przetwórstwa papieru i drewna.

Rejestr dotyczy również zrzutów zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych *.

Funkcjonowanie PRTR

Baza danych jest zasilana na bieżąco informacjami gromadzonymi na szczeblu krajowym przez państwa członkowskie i przekazywanymi do Komisji. Informacje te są przekazywane corocznie właściwemu organowi krajowemu przez operatorów zakładów objętych obowiązkiem.

Państwa członkowskie również gromadzą informacje dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych przy wykorzystaniu metod uznanych na poziomie międzynarodowym.

Po zebraniu informacji państwa członkowskie powinny przekazać te dane Komisji w określonym czasie (w terminie 18 miesięcy po zakończeniu 2007 r. dla danych za 2007 r. i w terminie 15 miesięcy po zakończeniu każdego roku sprawozdawczego). Państwa członkowskie mają możliwość zachowania poufności pewnych informacji. W takim przypadku muszą powiadomić Komisję o rodzaju informacji, które nie zostały ujawnione oraz podać powody ich nieujawnienia.

Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, udostępnia informacje z bazy danych do publicznej wiadomości poprzez publikację w Internecie w określonym czasie (w terminie 21 miesięcy po zakończeniu 2007 r. w przypadku danych za rok 2007 r. oraz w terminie 16 miesięcy po zakończeniu każdego roku sprawozdawczego).

Udział społeczeństwa

Rozporządzenie przewiduje możliwość udziału społeczeństwa w uzupełnianiu i zmienianiu rejestru.

Kontekst

W maju 2003 r. Wspólnota Europejska podpisała protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Protokół PRTR).

Europejski rejestr dotyczy jednak większej liczby substancji niż protokół EKG ONZ w celu uwzględnienia istniejącego prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie wody i trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ponadto terminy przewidywane w niniejszym rozporządzeniu dla przekazywania informacji są krótsze niż terminy określone w protokole.

Kluczowe pojęcia
  • Źródła rozproszone: wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do gleby, powietrza lub wody, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może być znaczące i w wypadku których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich z osobna.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

24.2.2006

Dz.U. L 33 z 4.2.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu (EN ) (FR )

Decyzja Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń [Dz.U. L 32 z 4.2.2006].
Protokół został podpisany przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie (z wyjątkiem Malty i Słowacji) 21 maja 2003 r. w Kijowie. Jest to pierwsza obowiązująca poza granicami UE prawnie wiążąca umowa wielostronna dotycząca rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Ma on na celu stworzenie w każdym kraju członkowskim spójnych, zintegrowanych i dostępnych dla opinii publicznej rejestrów dotyczących uwolnień i transferów zanieczyszczeń na poziomie krajowym.

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony