RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

Evropská unie (EU) zavádí registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR). Tato elektronická databáze je přístupná veřejnosti a má přispět ke snížení znečištění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (PRTR) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze. Tato databáze reaguje na požadavky Protokolu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, který Společenství podepsalo v květnu 2003.

Tento registr je zdarma přístupný veřejnosti na internetu. Informace, které obsahuje, mohou být vyhledávány podle různých kritérií (znečišťující látky, místa výskytu, zasaženého prostředí, provozovny apod.).

Obsah PRTR

Registr obsahuje informace o únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, o přenosech odpadů a znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu. Registr zahrnuje 91 znečišťujících látek uvedených v příloze II, včetně skleníkových plynů, jiných plynů, těžkých kovů, pesticidů, chlorovaných organických látek, jiných organických látek a anorganických látek.

Úniky jsou oznamovány, pokud hladina emisí pocházejících z 65 činností uvedených v příloze I překročí prahové hodnoty. Většina těchto činností je regulována také směrnicí o průmyslových emisích a týká se zejména zařízení v odvětví výroby energie, hornictví, chemického průmyslu, správy odpadů a odpadních vod a výroby a zpracování papíru a dřeva.

Registr se také týká úniků znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů *.

Fungování PRTR

Databáze se pravidelně doplňuje o informace, které na vnitrostátní úrovni shromažďují členské státy a předávají je Komisi. Provozovatelé dotčených zařízení tyto informace každoročně ohlašují příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Členské státy musí shromažďovat informace o únicích z rozptýlených zdrojů podle mezinárodně schválených metodik.

Jakmile jsou informace shromážděny, musí členské státy předat tyto údaje Komisi ve stanovené lhůtě (do 18 měsíců od konce roku 2007 pro údaje roku 2007 a za všechny následující ohlašovací roky do 15 měsíců od konce ohlašovacího roku). Členské státy mají možnost s určitou informací zacházet jako s důvěrnou; v takovém případě musí informovat Komisi, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.

Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zpřístupní informace z této databáze veřejnosti tím, že je uvede na internetu ve stanovené lhůtě (do 21 měsíců od konce roku 2007 pro údaje týkající se roku 2007, dále za všechny následující ohlašovací roky do 16 měsíců od konce ohlašovacího roku).

Účast veřejnosti

Nařízení stanoví možnost veřejnosti účastnit se rozšiřování a změn tohoto registru.

Kontext

V květnu 2003 podepsalo Evropské společenství Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol PRTR).

Evropský registr obsahuje více látek než Protokol EHK OSN, aby se zohlednily stávající právní předpisy Společenství v oblasti vody a perzistentních organických znečišťujících látek. Lhůty stanovené v tomto nařízení pro oznamování informací jsou také kratší, než lhůty stanovené v protokolu.

Klíčové pojmy
  • Rozptýlené zdroje: mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 166/2006

24. 2. 2006

Úř. věst. L 33 ze dne 4. 2. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 166/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (EN ) (FR )

Rozhodnutí Rady 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 32 ze dne 4.2.2006)
Protokol byl podepsán Evropským společenstvím a členskými státy (s výjimkou Malty a Slovenska) dne 21. května 2003 v Kyjevě. Jedná se o první mnohostrannou právně závaznou dohodu mimo hranice EU, která se týká úniků a přenosů znečišťujících látek. Jejím cílem je vytvořit v každém smluvním státě soudržné, integrované registry přístupné veřejnosti, které se zaměří na úniky a přenosy znečišťujících látek v národním měřítku.

Poslední aktualizace: 03.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky