RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Anvendelse af Aarhus-konventionen på Det Europæiske Fællesskabs institutioner

Den Europæiske Union (EU) anvender Aarhus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på EU’s institutioner og organer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Aarhus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) anvender Aarhus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på EU’s institutioner og organer.

Adgang til miljøoplysninger

EU’s institutioner og organer behandler alle forespørgsler vedrørende adgang til miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, ifølge forordning (EF) nr. 1049/2001.

Ud over adgang til miljøoplysninger på anmodning sikrer EU’s institutioner og organer indsamling og udbredelse af disse oplysninger.

De organiserer miljøoplysninger, som er relevante for deres funktioner, på en sådan måde at de aktivt og systematisk kan formidles til offentligheden, navnlig i databaser ved hjælp af computertelekommunikation og/eller elektronisk teknologi.

Databaserne eller registrene skal indeholde følgende:

  • tekst i internationale traktater, konventioner eller aftaler og EU-lovgivning, der vedrører miljøet, samt politikker, planer og programmer på miljøområdet
  • skridt taget i procedurer for overtrædelse af fællesskabslovgivningen fra tidspunktet for den begrundede udtalelse
  • rapporter om miljøets tilstand
  • data eller oversigter over data fra overvågning af aktiviteter, der påvirker eller vil kunne påvirke miljøet
  • tilladelser, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet
  • miljøkonsekvens- og risikovurderinger vedrørende miljøelementer.

Miljøoplysninger, som offentligheden har adgang til, skal være ajourførte, nøjagtige og sammenlignelige. EU’s institutioner og organer skal på anmodning informere offentligheden om mulighederne for at få adgang til eksisterende oplysninger samt om metoder til analyse, prøvetagning og forbehandling af prøver, der er anvendt ved tilvejebringelse af oplysningerne.

Modtager en af EU-institutionerne eller EU-organerne en anmodning om adgang til miljøoplysninger, som de ikke er i besiddelse af, oplyser de så hurtigt som muligt den informationssøgende om, hvilken EU-institution eller hvilket EU-organ eller hvilken offentlig myndighed der efter deres mening vil kunne give adgang til de ønskede oplysninger. Den institution, der modtager anmodningen, kan ligeledes videresende anmodningen direkte til den kompetente myndighed.

I tilfælde af en overhængende trussel mod borgernes sundhed eller miljø skal EU-institutionerne eller EU-organerne samarbejde med de offentlige myndigheder og omgående bistå med at stille alle oplysninger i deres besiddelse til rådighed for offentligheden, som kan forebygge eller begrænse følgerne af truslen.

Mindst hvert fjerde år skal der udsendes en rapport om miljøets tilstand på europæisk plan. Rapporten skal indeholde oplysninger om miljøkvaliteten og om, på hvilke områder miljøet er under pres.

Deltagelse ved udarbejdelse af planer og programmer, der vedrører miljøet

EU-institutionerne og EU-organerne skal sørge for, at offentligheden kan deltage i udarbejdelsen af planer og programmer, der vedrører miljøet. Der tages behørigt hensyn til resultaterne af offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen.

Adgang til klage på miljøområdet

Kvalificerede organer (foreninger, grupper og organisationer, der er anerkendt af en medlemsstat, og som har til formål at fremme miljøbeskyttelse) med søgsmålskompetence, som finder, at en administrativ handling eller undladelse strider mod miljølovgivningen, kan indgive anmodning om intern prøvelse til den EU-institution eller det EU-organ, som har handlet eller, i tilfælde af en påstået undladelse, burde have handlet. En sådan anmodning skal indgives skriftligt og inden for højst seks uger efter vedtagelsen. Senest 12 uger derefter offentliggør institutionen eller organet en skriftlig begrundet afgørelse. I afgørelsen beskrives de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overensstemmelse med miljølovgivningen, eller grunden til afslaget på anmodningen.

Hvis det kvalificerede organ, som har indsendt anmodningen, finder, at afgørelsen er utilstrækkelig til at sikre overensstemmelse med den pågældende miljølovgivning, er det berettiget til at appellere til EU-Domstolen. Det kvalificerede organ kan følge samme procedure, når institutionen ikke har meddelt sin afgørelse inden den anførte frist.

De kvalificerede organer har søgsmålskompetence, uden at de behøver at gøre gældende, at en rettighed er krænket, eller at de har tilstrækkelig interesse, hvis de er anerkendt, og hvis genstanden for anmodningen henhører under deres vedtægtsfæstede virksomhed.

Baggrund

EU har undertegnet Aarhus-konventionen den 25. juni 1998 og ratificeret samme den 17. februar 2007. Alle EU-lande undtaget Irland er part i konventionen.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1367/2006

28.9.2006

-

EUT L 264 af 25.9.2006

Seneste ajourføring: 20.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top