RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Răspunderea pentru mediul înconjurător

Fiind primul act legislativ al UE care are printre obiectivele principale aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”, această directivă stabileşte un cadru comun de răspundere în vederea prevenirii şi reparării daunelor aduse animalelor, plantelor, habitatelor naturale şi resurselor de apă, precum şi a daunelor care afectează solurile. Regimul răspunderii se aplică, pe de o parte, anumitor activităţi profesionale enumerate în mod explicit şi, pe de altă parte, celorlalte activităţi profesionale, în cazul în care operatorul a comis o eroare sau o neglijenţă. În plus, autorităţilor publice le revine sarcina de a se asigura că operatorii responsabili adoptă ei înşişi sau finanţează măsurile necesare de prevenire sau de reparare.

ACT

Directiva 2004/35/CE a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului.

SINTEZĂ

Directiva stabileşte un cadru de răspundere pentru mediul înconjurător bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”, în vederea prevenirii şi reparării daunelor aduse mediului.

Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt:

Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului şi ameninţărilor iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activităţi profesionale, din momentul în care este posibilă stabilirea unei legături de cauzalitate între dauna respectivă şi activitatea în cauză.

Directiva face distincţia între două situaţii complementare, cărora li se aplică un regim de răspundere diferit: pe de o parte, situaţiile cauzate de activităţile profesionale enumerate în actul legislativ şi, pe de altă parte, situaţiile cauzate de celelalte activităţi profesionale.

Primul regim de răspundere se aplică activităţilor profesionale periculoase sau potenţial periculoase enumerate în anexa III la directivă. Este vorba, în principal, despre activităţi agricole sau industriale pentru desfăşurarea cărora este necesar un permis în temeiul Directivei privind prevenirea şi reducerea integrată a poluării, activităţi în cadrul cărora sunt deversate metale grele în apă sau în aer, instalaţii care produc substanţe chimice periculoase, activităţi de gestionare a deşeurilor (în special depozitele de deşeuri şi instalaţiile de incinerare), precum şi despre activităţi privind organismele modificate genetic şi microorganismele modificate genetic. În cadrul acestui prim regim, operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu a comis nicio eroare.

Al doilea regim de răspundere se aplică tuturor activităţilor profesionale altele decât cele enumerate în anexa III la directivă, dar exclusiv în cazul în care survine o daună, sau o ameninţare iminentă cu producerea unei daune, care afectează speciile şi habitatele naturale protejate de legislaţia comunitară. În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit neglijent.

Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt exceptaţi de la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul răspunderii nu se aplică în cazul unei daune sau al unei ameninţări iminente cu producerea unei daune care rezultă dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, o activitate de apărare naţională sau de securitate internaţională, precum şi o activitate desfăşurată conform anumitor convenţii internaţionale enumerate în anexa IV.

Prevenirea şi repararea daunelor

În cazul în care apare o ameninţare iminentă cu producerea unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate:

  • să oblige operatorul (poluatorul potenţial) să adopte măsurile de prevenire adecvate; sau
  • să adopte măsurile de prevenire adecvate şi să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri.

Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă poate:

  • să oblige operatorul în cauză să adopte măsurile de reparare adecvate (stabilite pe baza normelor şi principiilor enunţate în anexa II la directivă); sau
  • să adopte măsurile de reparare adecvate şi să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri. În cazul în care s-au produs mai multe daune, autoritatea competentă poate decide ordinea în care vor fi reparate acestea, în funcţie de priorităţi.

Repararea daunelor de mediu ia mai multe forme, în funcţie de tipul acestora:

  • în cazul daunelor aduse solurilor, directiva prevede obligativitatea decontaminării acestora până când este eliminat orice risc grav cu efect negativ asupra sănătăţii umane;
  • în cazul daunelor provocate apelor sau speciilor şi habitatelor naturale protejate, directiva vizează readucerea mediului la starea sa iniţială. În acest scop, resursele naturale afectate sau serviciile deteriorate trebuie refăcute sau înlocuite cu elemente naturale identice, similare sau echivalente, fie la locul incidentului, fie, dacă este necesar, într-o locaţie alternativă.

Mai multe detalii privind metoda care trebuie utilizată pentru repararea daunelor cauzate mediului sunt furnizate în anexa II la directivă.

Costuri de prevenire şi reparare

În cazul în care autoritatea competentă a pus ea însăşi în aplicare măsurile de prevenire sau de reparare, aceasta recuperează costurile suportate de la operatorul responsabil cu dauna sau cu ameninţarea iminentă. Acelaşi principiu se aplică evaluărilor de mediu realizate în vederea stabilirii caracterului semnificativ al daunei şi a măsurilor care trebuie adoptate pentru repararea acesteia. Autoritatea competentă trebuie să demareze procedurile de recuperare în termen de cinci ani de la finalizarea măsurilor de prevenire sau de reparare sau de la data la care operatorul responsabil sau partea terţă au fost identificaţi, reţinându-se data cea mai recentă dintre acestea două.

În cazul în care mai mulţi operatori sunt responsabili în comun pentru o daună, aceştia trebuie să suporte costurile aferente reparaţiei fie în mod solidar, fie proporţional.

Directiva nu obligă operatorii să dispună de o garanţie financiară, cum ar fi o asigurare, pentru a-şi acoperi insolvabilitatea potenţială. Cu toate acestea, statele membre trebuie să încurajeze operatorii să recurgă la astfel de mecanisme.

Cererea de acţiune

Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de o daună adusă mediului, precum şi organizaţiile care au drept obiectiv protecţia mediului pot, în anumite condiţii, să solicite autorităţilor competente să acţioneze în privinţa unei daune. Persoanele şi organizaţiile care au făcut o cerere de acţiune pot introduce o procedură de revizuire în faţa unui tribunal sau al unui organism ad hoc vizând evaluarea legalităţii deciziilor, acţiunilor sau lipsei de acţiune a autorităţii competente.

Cooperarea între statele membre

În cazul în care o daună sau o ameninţare cu producerea unei daune poate avea consecinţe care să afecteze mai multe state membre, acestea cooperează în cadrul acţiunii de prevenire sau de reparare.

Rapoarte

Cel târziu la 30 aprilie 2013, statele membre înaintează Comisiei un raport privind punerea în aplicare a directivei. Comisia prezintă Parlamentului şi Consiliului, cel târziu la 30 aprilie 2014, un raport întocmit pe baza rapoartelor naţionale, însoţit, dacă este cazul, de propuneri adecvate.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2004/35/CE 30.4.2004 30.4.2007 JO L 143 din 30.4.2004

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei nr. 2004/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 12 octombrie 2010 în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului [COM(2010) 581 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 02.11.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii