RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dostęp do informacji dotyczących środowiska

Unia Europejska określa zasady umożliwiające zapewnienie swobody dostępu do informacji o środowisku posiadanych przez organy publiczne.

AKT

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG.

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie prawa dostępu do posiadanych przez organy władzy publicznej informacji o środowisku oraz ułatwienie rozpowszechniania tych danych wśród obywateli.

Informacje, których dotyczy dyrektywa

Organy władzy publicznej są zobowiązane udostępnić obywatelom informacje o środowisku, które znajdują się w ich posiadaniu:

 • teksty traktatów, konwencji i umów międzynarodowych,
 • prawodawstwo europejskie, krajowe, regionalne i lokalne,
 • polityka, programy i plany działania,
 • raporty o stanie środowiska (publikowane przynajmniej co 4 lata),
 • dane dotyczące działalności, która wpływa na środowisko,
 • pozwolenia i porozumienia,
 • badania nad wpływem na środowisko oraz oceny ryzyka.

Rozpatrywanie wniosków

Państwa członkowskie zapewniają, że:

 • urzędnicy pomagają zainteresowanym w uzyskaniu dostępu do szukanych informacji,
 • wykazy organów władzy publicznej są publicznie dostępne,
 • prawo dostępu do informacji o środowisku jest skutecznie realizowane.

Organy władzy publicznej dostarczają informacje w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Jednak termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na rozmiar i złożoność informacji.

Wnioski szczególne

Jeśli wniosek dotyczy informacji w specjalnym formacie, organ dostarcza informację w tym formacie, chyba że już została lub będzie opublikowana w innym formacie. W takim przypadku uzasadnienie odmowy jest przekazywane wnioskodawcy w ciągu miesiąca. Organy starają się przechowywać informacje w formatach łatwo dostępnych i nadających się do kopiowania przy pomocy urządzeń elektronicznych. Informacje powinny być także zaktualizowane, porównywalne i szczegółowe.

Opłaty

Dostęp do publicznych rejestrów i wykazów oraz ich konsultowanie na miejscu są bezpłatne. Niemniej jednak organy władzy publicznej mogą żądać wniesienia rozsądnej opłaty za udostępnienie pewnych informacji.

Odmowa

Odmowa (pisemna lub elektroniczna informacja z uzasadnieniem przesłana wnioskującemu w terminie miesiąca) udostępnienia informacji jest możliwa, jeśli:

 • organ władzy publicznej nie posiada wnioskowanych informacji,
 • wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony,
 • wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie,
 • wniosek dotyczy materiału będącego w trakcie opracowywania,
 • wniosek dotyczy materiałów przeznaczonych do komunikowania się wewnętrznego,
 • udostępnienie informacji negatywnie wpłynie na: poufność działań organów władzy publicznej lub informacji handlowych lub przemysłowych, bezpieczeństwo lub obronę, toczące się postępowanie sądowe, prawa własności intelektualnej, poufność danych osobowych, interesy osoby, która dobrowolnie dostarcza informacje lub ochronę środowiska.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek został potraktowany niezgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy, miał prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku lub złożenia do bezstronnego organu zażalenia administracyjnego rozpatrzonego sprawnie i za niewielką opłatą.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa umożliwi ratyfikację przez Unię Europejską podpisanej w czerwcu 1998 r. konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska („konwencja z Aarhus”).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2003/4/WE

14.2.2003

14.2.2005

Dz.U. L 41 z 14.2.2003

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony