RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tillgång till information, allmänhetens deltagande och möjlighet till rättslig prövning avseende miljöfrågor

Genom att godkänna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), vill EU göra allmänheten mer medveten om och delaktig i miljöfrågor samt förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen.

RÄTTSAKT

Rådets beslut, av den 17 februari 2005, om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut antas Århuskonventionen (som undertecknades av gemenskapen och medlemsstaterna 1998) på gemenskapens vägnar.

Tanken bakom konventionen, som trädde i kraft den 30 oktober 2001, är att man genom att öka allmänhetens deltagande i och medvetenhet om miljöfrågor främjar ett bättre miljöskydd. Konventionens syfte är att bidra till att värna nuvarande och kommande generationernas rätt att leva i en sund miljö. För att uppnå detta mål föreslås insatser på tre områden i konventionen:

 • Se till att allmänheten får tillgång till miljöinformation som finns hos myndigheter.
 • Främja allmänhetens deltagande i beslutsfattande som påverkar miljön.
 • Utöka möjligheten till rättslig prövning i miljöfrågor.

EU:s institutioner omfattas av definitionen av begreppet myndigheter i konventionen, i likhet med nationella eller lokala myndigheter.

Parterna i konventionen åtar sig att tillämpa följande bestämmelser och ska således

 • införa nödvändiga lagar och andra författningar och vidta andra nödvändiga åtgärder,
 • se till att tjänstemän och myndigheter bistår allmänheten och ger vägledning i hur man får tillgång till information, deltar i beslutsprocesser och får tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor,
 • öka allmänhetens miljökunskaper och dess medvetenhet om miljöproblem,
 • erkänna och stödja sammanslutningar, grupper och organisationer som arbetar för att skydda miljön.

Allmänhetens tillgång till miljöinformation

I konventionen fastställs rättigheter och skyldigheter i fråga om tillgång till information, bland annat när det gäller tidsfrister för att tillhandahålla information och på vilka grunder myndigheter kan avslå en begäran om tillgång till vissa typer av information.

En begäran kan avslås i följande tre fall:

 • Om myndigheten inte har den begärda informationen.
 • Om en begäran är uppenbart orimlig eller för allmänt formulerad.
 • Om en begäran avser dokument som håller på att utarbetas.

En begäran kan också avslås på grund av sekretess som omfattar myndigheters verksamhet, nationell säkerhet, allmän säkerhet, domstolsförfaranden, kommersiell eller industriell information, immateriella rättigheter, personuppgifter eller en tredje parts intressen, om denna part har tillhandahållit information frivilligt. Alla dessa skäl ska dock tolkas restriktivt varvid allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut bör vägas mot intresset av att en begäran avslås.

Beslutet om avslag ska innehålla skäl och uppgifter om hur beslutet kan överklagas.

Myndigheterna måste uppdatera den information de förfogar över och i detta syfte upprätta offentligt tillgängliga förteckningar, register och filer. Man bör främja användningen av elektroniska databaser med rapporter om miljösituationen, lagstiftning, nationella planer och nationell politik och internationella konventioner.

Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet

Den andra delen av konventionen rör allmänhetens deltagande i beslutsprocessen. Detta deltagande garanteras genom förfarandet för godkännande av vissa typer av verksamhet som anges i konventionen (huvudsakligen industriell verksamhet). I det slutliga beslutet om godkännande av en verksamhet ska vederbörlig hänsyn tas till vad som framkommit vid allmänhetens deltagande.

Allmänheten ska i ett tidigt skede i beslutsprocessen informeras om

 • det område beslutet gäller,
 • vilken form av beslut som ska antas,
 • vilken den behöriga myndigheten är,
 • den tänkta beslutsprocessen, inklusive praktiska detaljer om samrådet,
 • miljökonsekvensbeskrivning (om en sådan planeras).

De tidsfrister som fastställs för förfarandet ska göra det möjligt för allmänheten att verkligen delta i förfarandet.

Ett förenklat förfarande har införts för utarbetande av planer och program på miljöområdet.

I konventionen uppmanas parterna att underlätta allmänhetens deltagande vid utarbetandet av miljöpolitik samt standarder och lagstiftning som kan ha en betydande miljöpåverkan.

Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

När det gäller tillgång till rättslig prövning ska alla personer som anser att deras rätt till tillgång till information har kränkts få detta prövat enligt gällande regler (om en begäran om information har ignorerats, avslagits felaktigt eller besvarats otillräckligt).

Tillgång till rättslig prövning garanteras också då ett förfarande för deltagande i enlighet med konventionens bestämmelser kränkts. Tillgång till rättslig prövning medges också vid lösning av tvister som rör privatpersoners eller myndigheters handlingar eller underlåtanden som strider mot bestämmelserna i den nationella miljölagstiftningen.

Införlivande av Århuskonventionen i EG-rätten

EU har bemödat sig att vidta de åtgärder som krävs för det praktiska genomförandet av konventionen. Konventionens första pelare gäller allmänhetens tillgång till information och genomfördes på EU-nivå genom direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Den andra pelaren gäller allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet och införlivades genom direktiv 2003/35/EG. Den tredje pelaren rörande allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor ska införlivas genom ett förslag till direktiv som offentliggjordes i oktober 2003. Avslutningsvis syftar den förordning som antogs 2006 till att garantera att bestämmelserna och principerna i konventionen tillämpas på EU:s institutioner och organ.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2005/370/EG17.05.2005-EUT L 124 av den 17.5.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas avseende tolkningen av artikel 14 i Århuskonventionen [KOM(2008) 174 slutlig - ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

Rådets beslut nr 2006/957/EG av den 18 december 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor [EUT L 386, 29.12.2006].
Genom den aktuella ändringen utvidgas allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. På gemenskapsnivå uppfylls detta krav redan genom vissa av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och i förordning (EG) nr 1829/2003 (castellanodeutschenglishfrançais)om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Senast ändrat den 15.05.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början