RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Основни разпоредби

Околна среда

Шестата програма за действие в областта на околната среда, която бе приета през юли 2002 г, очертава приоритетите на ЕС за периода до 2010 г. Открояват се четири области за приоритетни действия: изменение на климата, природа и биологично разнообразие, околна среда и здраве, и управление на природните ресурси и отпадъците. Екологичната политика на ЕС се ръководи от предохранителния принцип и от принципа „замърсителят плаща”. Ефективното ѝ прилагане се осигурява чрез наличните разнообразни институционални, финансови и управленски инструменти. Ангажирането на широката общественост също е ключова част от екологичната политика.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата