RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS)

Az EMAS közösségi rendszer arra kívánja ösztönözni az európai szervezeteket, legyen szó magántársaságokról vagy állami szervezetekről, hogy javítsák környezeti teljesítményüket. Az új rendelet célja, hogy a meglévő rendszert továbbfejlessze, és még több szervezetet ösztönözzön az abban való részvételre. A rendszer rendkívüli előnyt jelent. A résztvevők számára hozzáadott értéket képvisel többek között a hatósági ellenőrzés, a költségtakarékosság és a nyilvánosságban róluk kialakuló kép tekintetében, feltéve, hogy bizonyítani tudják környezeti teljesítményük javulását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 342., 2009.12.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) önkéntességen alapuló nyitott eszköz, amelyben a Közösségben vagy azon kívül letelepedett szervezetek * vehetnek részt. Célja, hogy elősegítse e számos különböző ágazatban tevékenykedő szervezetek környezeti teljesítményének folyamatos javítását, az alábbiak révén:

 • valamennyi környezetvédelmi tényezőre vonatkozó környezeti állapotfelmérés;
 • környezetvédelmi vezetési rendszer kidolgozása és végrehajtása, a környezeti állapotfelmérés eredményének fényében;
 • e rendszerek szisztematikus, objektív és rendszeres értékelése;
 • a kapott eredményekkel kapcsolatos információcsere;
 • konzultáció a nyilvánossággal és egyéb érdekelt felekkel;
 • a munkavállalók aktív közreműködése és megfelelő képzése.

A szervezetek nyilvántartásba vétele

Egy adott tagállam szervezeteinek a nyilvántartásba vételi kérelmüket a tagállam illetékes hatóságához kell benyújtaniuk. A szervezeteket a tagállamok jelölik ki. Egy szervezet csak egy nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet nyújthat be. Ha az adott szervezet a Közösségen belül vagy harmadik tagállamban több telephellyel is rendelkezik, egyesített nyilvántartásba vételt kérhet.

A szervezeteknek a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtását megelőzően:

 • el kell végezniük a szervezet valamennyi környezetvédelmi tényezőjére vonatkozó környezeti állapotfelmérést (lásd az I. mellékletet és a II. melléklet A.3.1. pontját);
 • környezetvédelmi vezetési rendszert kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk (lásd a II. mellékletet);
 • belső ellenőrzést kell végezniük (lásd a II. melléklet A.5.5. pontját és a III. mellékletet);
 • környezetvédelmi nyilatkozatot kell készíteniük (lásd a IV. mellékletet);
 • bizonyítaniuk kell, hogy a szervezet megfelel a környezettel kapcsolatos valamennyi alkalmazandónak ítélt jogi előírásnak;
 • akkreditált környezetvédelmi hitelesítővel el kell végeztetniük a környezeti állapotfelmérés, a környezetvédelmi vezetési rendszer, az ellenőrzési eljárás és végrehajtásának hitelesítését, valamint ezzel a hitelesítővel érvényesíttetniük kell a környezetvédelmi nyilatkozatot.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem a következőket tartalmazza:

 • a környezetvédelmi hitelesítő * által érvényesített környezetvédelmi nyilatkozat;
 • a környezetvédelmi hitelesítő nyilatkozata (lásd a VII. mellékletet);
 • a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat tartalmazó, kitöltött formanyomtatvány (lásd a VI. mellékletet);
 • adott esetben a vonatkozó díjak befizetésének igazolása.

A nyilvántartásba vett szervezetek kötelezettségei

A nyilvántartásba vett szervezet legalább háromévente:

 • hitelesítteti a környezetvédelmi vezetési rendszert és az ellenőrzési programot, valamint azok végrehajtását;
 • naprakésszé teszi a környezetvédelmi nyilatkozatot és azt egy környezetvédelmi hitelesítővel érvényesítteti;
 • továbbítja a naprakésszé tett és érvényesített környezetvédelmi nyilatkozatot az illetékes hatósághoz;
 • továbbítja az illetékes hatósághoz a kitöltött formanyomtatványt, amely tartalmazza a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat (lásd a VI. mellékletet);
 • adott esetben a nyilvántartás meghosszabbításáért díjat fizet az illetékes testület részére.

A nyilvántartásba vett szervezeteknek minden közbeeső évben belső ellenőrzés keretében kell megvizsgálniuk saját környezeti teljesítményüket, valamint azt, hogy megfelelnek-e a környezettel kapcsolatos alkalmazandónak ítélt jogi előírásoknak, valamint naprakésszé kell tenniük a környezetvédelmi nyilatkozatot, amelyet érvényesíttetést követően továbbítaniuk kell az illetékes testületnek, adott esetben megfizetve a nyilvántartási díjat.

A szervezet által készített környezetvédelmi nyilatkozatokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Az EMAS-logó használata

A nyilvántartásba vett szervezetek, amíg nyilvántartásuk érvényes, használhatják az EMAS-logót (lásd az V. mellékletet).

A logóval együtt fel kell tüntetni a szervezet nyilvántartásba vételi számát, kivéve, ha azt az EMAS népszerűsítése céljából használják.

A logó feltüntethető a környezetvédelmi hitelesítő által érvényesített környezetvédelmi tájékoztatáson. Ezzel szemben nem használható termékeken vagy azok csomagolásán, valamint más tevékenységeket és szolgáltatásokat érintő összehasonlításokban, illetve ha fennáll annak lehetősége, hogy más környezetvédelmi termékcímkékkel összetéveszthetik.

A környezetvédelmi hitelesítők feladatköre

A környezetvédelmi hitelesítők értékelik, hogy egy adott szervezet környezeti állapotfelmérése, környezeti politikája, vezetési rendszere, ellenőrzési eljárásai és azok végrehajtása megfelelő-e. A hitelesítők ezenfelül hitelesítik a környezettel kapcsolatos hatályos jogi előírások szervezet általi teljesítését, a szervezet környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javulását, valamint a vonatkozó adatok és információk megbízhatóságát.

A környezetvédelmi hitelesítő legalább tizenkét havonta érvényesíti a naprakésszé tett környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő adatokat.

Az akkreditáció vagy engedélyezés elnyerése érdekében a hitelesítőnek kérelmet kell benyújtania az általa választott akkreditáló vagy engedélyező testülethez.

Szankciók

E rendelet rendelkezéseinek be nem tartása esetén a tagállamok megfelelő jogi, illetve közigazgatási intézkedéseket hoznak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvvel összhangban hozott rendelkezések alkalmazhatók.

Tájékoztatás

A Bizottság fenntartja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következőket:

 • a környezetvédelmi hitelesítők és az EMAS keretében nyilvántartásba vett szervezetek jegyzéke;
 • a környezetvédelmi nyilatkozatokat tartalmazó adatbázis;
 • az EMAS-szal kapcsolatos bevált gyakorlatok adatbázisa;
 • az EMAS finanszírozására szolgáló közösségi források jegyzéke.

Háttér

Ez a rendelet felváltja a 761/2001/EK rendeletet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), amely valamennyi állami és magán gazdasági ágazat számára lehetővé tette az EMAS rendszerben való részvételt.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Szervezet: a saját funkciókkal és igazgatással rendelkező, Közösségen belüli vagy kívüli társaság, vállalat, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, vagy ezek része, vagy kombinációja, függetlenül attól, hogy jogi személyiséggel rendelkezik-e, illetve a közjog vagy a magánjog alá tartozik-e.
 • Környezetvédelmi hitelesítő:
  1. a 765/2008/EK rendeletben meghatározott megfelelőségértékelő testület, vagy ezen testületek egyesülése vagy csoportja, amelyek e rendeletnek megfelelően akkreditációban részesültek; vagy
  2. természetes vagy jogi személy, illetve az ilyen személyek egyesülése vagy csoportja, amely a hitelesítés és érvényesítés végrehajtására feljogosító engedélyt szerzett ezzel a rendelettel összhangban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.1.11.

HL L 342., 2009.12.22.

Utolsó frissítés: 22.04.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére