RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä)

Yhteisön EMAS-järjestelmällä pyritään kannustamaan eurooppalaisia organisaatioita – niin yksityisyrityksiä kuin julkisia elimiä – parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Tämän uuden asetuksen tavoitteena on kehittää nykyistä järjestelmää ja kannustaa yhä useampia organisaatioita osallistumaan siihen. Organisaatiot hyötyvät järjestelmästä merkittävästi. Ne saavat lisäarvoa muun muassa viranomaisvalvonnan helpottumisen, kustannussäästöjen ja kohentuneen julkisuuskuvan muodossa, jos ne voivat osoittaa parantaneensa ympäristönsuojelunsa tasoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä) on vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva toimintaväline organisaatioille * jotka sijaitsevat yhteisössä tai sen ulkopuolella. Sen tavoitteena on parantaa jatkuvasti yleistä ympäristönsuojelun tasoa millä tahansa elinkeinoelämän alalla toimivissa osallistujaorganisaatioissa. Niiden on

 • laadittava ympäristökatselmus, joka koskee organisaation kaikkia ympäristönäkökohtia
 • laadittava ja toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ympäristökatselmuksen tuloksiin
 • arvioitava ympäristöjärjestelmää järjestelmällisesti, puolueettomasti ja säännöllisin väliajoin
 • vaihdettava tietoja ympäristönsuojelun tasosta
 • kuultava kansalaisten ja muiden sidosryhmien mielipiteitä
 • lisättävä henkilöstön aktiivista osallistumista ja asianmukaista koulutusta.

Organisaatioiden rekisteröinti

Jäsenvaltiossa sijaitsevien organisaatioiden rekisteröintihakemukset tehdään toimivaltaiselle elimelle kyseisessä jäsenvaltiossa. Toimivaltaisen elimen nimeää jäsenvaltio. Organisaatio voi tehdä vain yhden rekisteröintihakemuksen. Jos organisaatiolla on muita toimipaikkoja yhteisön alueella tai sen ulkopuolisissa maissa, hakemus tehdään konsernitasolla.

Ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä organisaation on

 • tehtävä ympäristökatselmus, joka koskee organisaation kaikkia ympäristönäkökohtia (ks. liite I ja liitteessä II oleva A.3.1 kohta)
 • laadittava ja toteutettava ympäristöjärjestelmä (ks. liite II)
 • suoritettava sisäinen auditointi (ks. liitteessä II oleva A.5.5 kohta ja liite III)
 • laadittava ympäristöselonteko (ks. liite IV)
 • osoitettava, että se noudattaa kaikkia asiaan sovellettavia lakisääteisiä ympäristövaatimuksia
 • todennettava ympäristökatselmus, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettely ja sen täytäntöönpano käyttäen akkreditoitua ympäristötodentajaa ja huolehdittava, että sama todentaja vahvistaa ympäristöselonteon.

Rekisteröintihakemukseen on liitettävä

 • ympäristötodentajan * vahvistama ympäristöselonteko
 • ympäristötodentajan ilmoitus (ks. liite VII)
 • lomake, joka sisältää rekisteröinnin edellyttämät tiedot (ks. liite VI)
 • tarvittaessa tositteet soveltuvien maksujen maksamisesta.

Rekisteröityjen organisaatioiden velvoitteet

Rekisteröityjen organisaatioiden on vähintään kolmen vuoden välein

 • huolehdittava ympäristöjärjestelmän ja auditointiohjelman sekä niiden täytäntöönpanon todentamisesta
 • saatettava ympäristöselonteko ajan tasalle ja huolehdittava siitä, että ympäristötodentaja vahvistaa sen
 • toimitettava ajantasaistettu ja vahvistettu ympäristöselonteko toimivaltaiselle elimelle
 • toimitettava toimivaltaiselle elimelle lomake, joka sisältää rekisteröinnin edellyttämät tiedot (ks. liite VI)
 • maksettava tarvittaessa toimivaltaiselle elimelle maksu rekisteröinnin uusimisesta.

Rekisteröidyn organisaation on suoritettava välivuosina sisäinen auditointi, joka koskee sen ympäristönsuojelun tasoa ja asiaan sovellettavien lakisääteisten ympäristövaatimusten noudattamista, ja laadittava päivitetty ympäristöselonteko, vahvistutettava se, toimitettava se tämän jälkeen toimivaltaiselle elimelle ja maksettava tarvittaessa maksu rekisteröinnin ylläpidosta.

Organisaatioiden on saatettava ympäristöselontekonsa julkisesti saataville.

EMAS-logon käyttö

Rekisteröidyillä organisaatioilla on lupa käyttää EMAS-logoa niin kauan kuin niiden rekisteröinti on voimassa (ks. liite V).

Logossa on aina oltava organisaation rekisterinumero, paitsi jos logoa käytetään EMAS-järjestelmän edistämiseen.

Logoa voidaan käyttää ympäristötodentajan vahvistamissa ympäristötiedoissa. Logoa ei saa käyttää tuotteissa tai niiden pakkauksissa, muita toimintoja ja palveluja koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä eikä tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta ympäristötuotemerkkien kanssa.

Ympäristötodentajien tehtävät

Ympäristötodentajien on arvioitava, ovatko organisaation ympäristökatselmus, ympäristöpolitiikka, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettelyt sekä niiden täytäntöönpano ja ympäristöselonteko asetuksen vaatimusten mukaisia. Ympäristötodentajien on todennettava myös, että organisaatio noudattaa asiaan sovellettavia lakisääteisiä ympäristövaatimuksia, parantaa jatkuvasti ympäristösuojelunsa tasoa ja että asiaankuuluvat tiedot ovat luotettavia.

Ympäristötodentajien on vahvistettava enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla ympäristöselonteko tai päivitetty ympäristöselonteko saatetaan ajan tasalle.

Saadakseen akkreditoinnin tai toimiluvan ympäristötodentajan on esitettävä akkreditointia tai toimilupaa koskeva pyyntö valitsemalleen akkreditointi- tai toimilupaelimelle.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava asian vaatimat oikeudelliset tai hallinnolliset toimenpiteet, jos tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta. Ne voivat soveltaa säännöksiä, jotka on otettu käyttöön noudattamalla sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettua direktiiviä 2005/29/EY.

Tiedotus

Komissio saattaa julkisesti saataville ja pitää saatavilla

 • ympäristötodentajien ja EMAS-järjestelmään rekisteröityjen organisaatioiden luettelon
 • ympäristöselontekojen tietokannan
 • EMAS-järjestelmää koskevien parhaiden toimintatapojen tietokannan
 • luettelon EMAS-järjestelmän rahoitukseen käytettävissä olevista yhteisön varoista.

Taustaa

Tämä asetus korvaa asetuksen (EY) N:o 761/2001, jolla EMAS-järjestelmään osallistuminen mahdollistettiin kaikille elinkeinoaloille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Keskeiset termit
 • Organisaatio: yhteisössä tai sen ulkopuolella sijaitseva julkinen tai yksityinen yritys, yhtiö, viranomainen tai laitos, sen osa tai sellaisten yhdistelmä, jolla on omat toiminnot ja hallinto, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö.
 • Ympäristötodentaja:
  1. asetuksessa (EY) N:o 765/2008 määritelty vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tai tällaisten laitosten yhteenliittymä tai ryhmä, joka on akkreditoitu tämän asetuksen mukaisesti tai
  2. luonnollinen tai oikeushenkilö taikka tällaisten henkilöiden yhteenliittymä tai ryhmä, joka on saanut toimiluvan todentamisen ja vahvistamisen harjoittamiseen tämän asetuksen mukaisesti.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 1221/2009

11.1.2010

-

EUVL L 342, 22.12.2009

Viimeisin päivitys 22.04.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun