RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Systém Společenství EMAS má za úkol podpořit evropské organizace, jak soukromé společnosti, tak subjekty veřejné správy, aby zlepšily vliv své činnosti na životní prostředí. Toto nové nařízení si klade za cíl rozšířit stávající systém a podpořit účast většího počtu organizací. Představuje značné výhody. Přináší jim zejména přidanou hodnotu, pokud jde o regulativní kontrolu, snížení nákladů a obraz, který si o nich vytvoří veřejnost, pokud budou moci prokázat, že došlo ke zlepšení vlivu jejich činnosti na životní prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení (ES) č. 761/2001 a rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES

PŘEHLED

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) je nástroj umožňující dobrovolnou účast organizací * usazených ve Společenství nebo mimo něj. Jeho cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu činnosti organizací, které pocházejí ze všech odvětví hospodářské činnosti, na životní prostředí:

 • environmentálním přezkumem všech svých environmentálních aspektů;
 • stanovením a zaváděním systémů environmentálního řízení na základě výsledků environmentálního přezkumu;
 • systematickým, objektivním a pravidelným hodnocením systémů;
 • výměnou informací o dosažených výsledcích;
 • konzultacemi s veřejností a dalšími zúčastněnými stranami;
 • aktivní účastí zaměstnanců a vhodným výcvikem.

Registrace organizací

Žádosti o registraci organizací z jednoho členského státu se podávají příslušnému orgánu v daném členském státě. Orgány jsou určeny členskými státy. Lze podat pouze jednu žádost o registraci. Pokud má organizace další místa v rámci Společenství nebo třetích zemích, požádá o společnou registraci.

Před podáním žádosti o registraci by každá organizace měla:

 • uskutečnit environmentální přezkum všech svých environmentálních aspektů (viz příloha I a bod A.3.1 přílohy II);
 • přezkoumat, vypracovat a zavést systém environmentálního řízení (viz příloha II);
 • provést interní audit (viz bod A.5.5 přílohy II a příloha III);
 • vyhotovit environmentální prohlášení (viz příloha IV);
 • prokázat, že dodržuje veškeré požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se životního prostředí;
 • nechat ověřit akreditovaným environmentálním ověřovatelem environmentální přezkum, systém environmentálního řízení, postup auditu a jeho průběh a nechat schválit týmž ověřovatelem environmentální prohlášení.

Žádost o registraci obsahuje:

 • environmentální prohlášení schválené environmentálním ověřovatelem *;
 • prohlášení environmentálního ověřovatele (viz příloha VII);
 • formulář obsahující údaje požadované pro registraci (viz příloha VI);
 • doklad o zaplacení příslušných poplatků, pokud se vybírají.

Povinnosti registrovaných organizací

Registrované organizace alespoň jednou za tři roky musí:

 • nechat ověřit systém environmentálního řízení a plán auditu a ověřit jejich používání;
 • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem;
 • předat aktualizované a schválené environmentální prohlášení příslušnému orgánu;
 • předat příslušnému orgánu formulář obsahující údaje požadované pro registraci (viz příloha VI);
 • uhradit příslušnému orgánu poplatek za prodloužení registrace, pokud se poplatek vybírá.

Každoročně musí registrované organizace provádět interní audit vlivu činnosti organizace na životní prostředí a audit dodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí a aktualizovat environmentální prohlášení, které musí být po svém schválení předáno příslušnému orgánu spolu s úhradou poplatku za další vedení registrace, pokud se poplatek vybírá.

Environmentální prohlášení organizací by měla být veřejně dostupná.

Použití loga EMAS

Registrovaným organizacím je povoleno používat logo EMAS (viz příloha V), a to pouze po dobu platnosti jejich registrace.

Pokud logo neslouží k propagaci systému EMAS, musí být opatřeno registračním číslem organizace.

Logo může být použito u informací o životním prostředí, které byly schváleny environmentálním ověřovatelem. Naopak nemůže být použito na výrobcích nebo jejich obalech nebo ve spojení se srovnávacími tvrzeními týkajícími se jiných činností a služeb, ani způsobem, který by mohl vyvolat záměnu se značkami ekologicky šetrných výrobků.

Úkoly environmentálních ověřovatelů

Environmentální ověřovatelé posuzují shodu environmentálního přezkumu, environmentální politiky, systému řízení a postupů auditu a jejich provádění a environmentální prohlášení. Ověřovatelé kontrolují také dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí ze strany organizace, neustálé zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí a příslušnou spolehlivost údajů a informací.

Environmentální ověřovatelé schválí v intervalech nepřekračujících dvanáct měsíců všechny aktualizované údaje v environmentálním prohlášení.

Za účelem získání akreditace nebo licence podá uchazeč o pozici ověřovatele žádost u vybraného akreditačního nebo licenčního orgánu.

Sankce

Členské státy přijmou vhodná právní nebo správní opatření v případech nedodržování ustanovení tohoto nařízení. Mohou použít opatření přijatá v souladu se směrnicí 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách.

Informace

Komise aktualizuje a zpřístupňuje veřejnosti:

 • rejstřík environmentálních ověřovatelů a rejstřík registrovaných organizací v systému EMAS;
 • databázi environmentálních prohlášení;
 • databázi osvědčených postupů týkajících se systému EMAS;
 • seznam prostředků Společenství pro financování systému EMAS.

Kontext

Tímto nařízením se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), které učinilo systém EMAS dostupný pro všechna veřejná a soukromá hospodářská odvětví.

Klíčové pojmy aktu
 • Organizace: společnost, korporace, firma, podnik, orgán nebo instituce usazená ve Společenství nebo mimo něj, jejich část nebo kombinace, která je či není právnickou osobou, veřejná nebo soukromá, která má svou vlastní funkční strukturu a správu.
 • Environmentální ověřovatel:
  1. subjekt posuzování shody ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, který získal akreditaci podle tohoto nařízení, nebo jakékoli sdružení nebo seskupení těchto subjektů; nebo
  2. jakákoli fyzická či právnická osoba, která získala licenci k provádění ověřování a schvalování podle tohoto nařízení, nebo jakékoli sdružení či seskupení těchto osob.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 1221/2009

11. 1. 2010

-

Úř. věst. L 342

 ze dne 22. 12. 2009

Poslední aktualizace: 22.04.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky