RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Etichetă ecologică

Eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar de etichetare ecologică. Acesta permite consumatorilor să recunoască produsele de înaltă calitate al căror proces de fabricaţie respectă mediul în cea mai mare măsură.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.

SINTEZĂ

Eticheta ecologică a Uniunii Europene poate fi acordată produselor şi serviciilor ale căror efecte asupra mediului înconjurător sunt cel mai puţin dăunătoare faţă de restul produselor din aceeaşi grupă *. Criteriile de acordare se stabilesc pe baza unor informaţii ştiinţifice privind întreg ciclul de viaţă al produselor, mergând de la elaborarea până la eliminarea acestora.

Eticheta poate fi acordată tuturor mărfurilor sau serviciilor distribuite, consumate sau utilizate pe piaţa comunitară contra cost sau gratuit. Eticheta nu se aplică medicamentelor de uz uman sau veterinar şi nici dispozitivelor medicale.

Sistemul a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 880/92 şi modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Acest Regulament (CE) nr. 66/2010 vizează ameliorarea normelor de acordare, utilizare şi funcţionare a etichetei.

Criterii de acordare

Acordarea etichetei se face ţinând cont de obiectivele europene în materie de mediu şi de etică. Este vorba în special de:

 • efectele produselor şi serviciilor asupra schimbărilor climatice, naturii şi biodiversităţii, consumului de energie şi de resurse, generării de deşeuri, poluării, emisiilor şi eliberării de substanţe periculoase în mediu;
 • înlocuirea substanţelor periculoase cu substanţe mai sigure;
 • caracterul durabil şi posibilitatea reutilizării produselor;
 • impactul final asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa consumatorilor;
 • respectarea standardelor sociale şi etice, ca de pildă codurile internaţionale de muncă;
 • luarea în considerare a criteriilor stabilite pentru alte etichete de la nivel naţional sau regional;
 • reducerea testării pe animale.

Eticheta nu poate fi acordată produselor care conţin substanţe clasate prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau mutagene, sau substanţe care intră sub incidenţa cadrului regulamentar de gestionare a substanţelor chimice.

Organisme competente

Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme responsabile cu procesul de etichetare la nivel naţional. Funcţionarea acestora este transparentă, iar activităţile lor sunt deschise spre participare tuturor părţilor interesate.

Organismele în cauză sunt responsabile în principal cu verificarea regulată a conformităţii produselor cu criteriile de acordare a etichetei. Ele sunt competente pentru a primi plângeri, a informa publicul, a supraveghea reclamele false sau a interzice produsele.

Procesul de acordare şi utilizarea etichetei

Pentru a beneficia de etichetă, operatorii economici adresează o cerere:

 • unuia sau mai multor state membre, care o transmit organismului naţional competent;
 • unei ţări terţe, care o transmite statului membru unde este comercializat produsul.

În cazul în care produsele îndeplinesc criteriile de acordare, organismul competent încheie un contract cu operatorul, pentru a stabili condiţiile de utilizare şi de retragere a etichetei. Operatorul poate apoi să aplice sigla etichetei pe produs. Utilizarea etichetei este condiţionată de plata unei taxe la depunerea cererii şi a unei taxe anuale.

Comisia editează un catalog al produselor care beneficiază de eticheta ecologică.

Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE)

Comisia înfiinţează un comitet care reprezintă organismele naţionale competente. Comisia consultă acest comitet la elaborarea sau revizuirea criteriilor şi cerinţelor legate de acordarea etichetei ecologice.

Context

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 este abrogat. Regulamentul se aplică însă în continuare contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a acestui regulament, până la data lor de expirare normală.

Termeni-cheie ai actului
 • Grup de produse: ansamblu de produse având o finalitate, o utilizare sau proprietăţi similare, sau care sunt similare în percepţia consumatorilor.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 66/2010

20.2.2010

-

JO L 27 din 30.1.2010

ACTE CONEXE

Decizia 2010/709/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961] Text cu relevanţă pentru SEE.
Directiva instituie Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (CUEEE). Membrii acestuia sunt desemnaţi de Comisie. Comitetul este alcătuit din reprezentanţii statelor membre ai Uniunii Europene şi ai Spaţiului Economic European, precum şi din organisme naţionale şi europene competente.

Ultima actualizare: 16.02.2011

Consultaţi şi

 • Site-ul etichetei ecologice europene (EN)
 • Site-ul Direcţiei Generale Mediu a Comisiei Europene, plan de acţiune privind consumul şi producţia durabile (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii