RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljømærke

Det europæiske miljømærke er en frivillig miljømærkeordning. Mærket gør det muligt for forbrugerne at genkende produkter af høj kvalitet, som er miljøvenlige.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).

RESUMÉ

Den Europæiske Unions miljømærke kan tildeles produkter og tjenester, som påvirker miljøet mindre end andre produkter i samme gruppe *. Kriterierne for mærket er udarbejdet ud fra videnskabelige data om produkternes fulde livscyklus fra deres fremstilling til deres bortskaffelse.

Miljømærket kan tildeles alle varer og tjenesteydelser, der distribueres, forbruges eller anvendes på Fællesskabets marked, uanset om det er mod betaling eller gratis. Mærket bruges ikke til lægemidler til mennesker eller dyr og heller ikke til medicinsk udstyr.

Ordningen blev indført med forordning (EØF) nr. 880/92 og ændret ved forordning (EF) nr. 1980/2000. Forordning (EF) nr. 66/2010 har til formål at forbedre reglerne for tildeling, brug og funktion af mærket.

Tildelingskriterier

Tildeling af mærket sker under hensyntagen til de europæiske miljømæssige og etiske målsætninger, i særdeleshed:

 • produkternes og tjenesternes indvirkning på klimaforandringen, naturen og den biologiske mangfoldighed, på energi- og ressourceforbruget, genereringen af affald, forurening, udledning og frigørelse af stoffer, der er miljøfarlige
 • erstatning af farlige stoffer med mere sikre stoffer
 • produkternes holdbarhed og mulighed for genbrug
 • den samlede miljøpåvirkning, herunder indvirkningen på forbrugernes sundhed og sikkerhed
 • overholdelse af sociale og etiske standarder, for eksempel internationale arbejdsnormer
 • hensyntagen til kriterier for andre mærker på nationalt eller regionalt plan
 • mindskelse af dyreforsøg.

Mærket kan ikke tildeles produkter, der indeholder stoffer, som af forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificerede som giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende eller mutagene, eller stoffer, som er omfattet af lovgivningsrammen for forvaltning af kemikalier.

Ansvarlige organer

Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer, som skal stå for mærkningsprocessen på nationalt plan. Disse organers arbejde er åbent, og deres aktiviteter er åbne for alle parter, som har en interesse deri.

De har specielt til opgave regelmæssigt at kontrollere, at produkterne overholder kriterierne for mærket. De har også kompetence til at modtage klager, informere offentligheden, overvåge falsk produktreklame eller forbyde produkter.

Procedure for tildeling og brug af mærket.

For at få tildelt mærket skal de erhvervsdrivende indgive en ansøgning til:

 • én eller flere medlemsstater, som sender den til det kompetente, nationale organ
 • et tredjeland, som sender den til den medlemsstat, hvor produktet markedsføres.

Hvis produkterne opfylder kriterierne for mærket, indgår det kompetente organ en aftale med den erhvervsdrivende, hvori betingelserne for brug og tilbagetrækning af mærket fastsættes. Den erhvervsdrivende kan så sætte mærket på produktet. Brugen af mærket kræver betaling af en afgift ved indlevering af ansøgningen samt en årlig afgift.

Kommissionen etablerer en fortegnelse over produkter som har fået tildelt mærket.

Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (Miljømærkenævnet).

Kommissionen opretter et nævn, som skal repræsentere de kompetente nationale organer. Kommissionen skal høre dette nævn, når den udarbejder eller ændrer kriterierne og kravene for tildeling af mærket.

Kontekst

Forordning (EF) nr. 1980/2000 ophæves. Den gælder dog fortsat for aftaler, som er indgået inden ikrafttrædelsen af denne forordning, indtil disse aftalers normale ophør.

Retsaktens nøglebegreber
 • Produktgruppe: en gruppe produkter, der har indbyrdes lignende formål, brug eller egenskaber, eller som ligner hinanden set fra forbrugerens synspunkt.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 66/2010

20.2.2010

-

EUT L 27, 30.1.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/709/EU af 22. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn [meddelt under nummer K(2010) 7961] EØS-relevant tekst.
Med denne afgørelse oprettes Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (Miljømærkenævnet). Dets medlemmer udpeges af Kommissionen. Det sammensættes af repræsentanter for medlemsstaterne i Den Europæiske Union og i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt for de kompetente nationale og europæiske organer.

Seneste ajourføring: 16.02.2011

Se endvidere

 • Websted for det europæiske, miljømærke (EN)
 • Europa-Kommissionens Miljødirektorats websted handlingsplan for et bæredygtigt forbrug og produktion (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top