RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protokoll ta' Kjoto dwar it-tibdil fil-klima

Il-protokoll ta' Kjoto, li huwa s-suċċessur tal-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-bidla fil-klima, huwa wieħed mill-aktar strumenti legali internazzjonali importanti għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Fih jinsabu l-impenji mogħtija mill-pajjiżi industrijalizzati biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta' ċerti gassijiet b'effett serra responsabbli għat-tisħin globali. L-emissjonijiet totali tal-pajjiżi żviluppati għandhom jitnaqqsu b'ta' mill-inqas 5 % matul il-perjodu 2008-2012 meta mqabbla mal-livelli tal-1990.

ATT

Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE, tal-25 ta' April 2002 dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu.

SINTEŻI

Fl-4 ta' Frar 1991, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tipparteċipa f'isem il-Komunità Ewropea, fin-negozjati dwar il-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima, li ġiet adottata fi New York fid-9 ta' Mejju 1992. Il-Konvenzjoni Kafas ġiet irratifikata mill-Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni 94/69/KE tal-15 ta' Diċembru 1993. Din daħlet fis-seħħ fil-21 ta' Marzu 1994.

Il-Konvenzjoni Kwadru kkontribwiet sew għall-istabbiliment tal-prinċipji ewlenin tal-ġlieda internazzjonali kontra t-tibdil fil-klima. Hija tiddefinixxi b'mod partikolari l-prinċipju ta' “responsabbiltajiet komuni iżda differenti”. Hija kkontribwiet ukol għat-tisħiħ tal-ħolqien ta' kuxjenza fost il-pubbliku fuq livell dinji dwar il-problemi relatati mat-tibdil fil-klima. Madankollu, il-konvenzjoni ma tinkludix impenji dettaljati fil-forma ta' ċifri għal kull pajjiż, f'termini ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

L-Istati li huma partijiet għall-konvenzjoni b'hekk iddeċidew, matul l-ewwel konferenza tal-Partijiet, li saret f'Berlin f'Marzu 1995, li jinnegozjaw protokoll li jinkludi miżuri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet għall-perjodu wara s-sena 2000 għall-pajjiżi industrijalizzati. Wara ħidma fit-tul, il-protokoll ta' Kjoto ġie adottat fil-11 ta' Diċembru 1997 fi Kjoto.

Il-Komunità Ewropea ffirmat il-protokoll fid-29 ta' April 1998. F'Diċembru 2001, il-Kunsill Ewropew ta' Laeken ikkonferma r-rieda tal-Unjoni li l-protokoll ta' Kjoto jidħol fis-seħħ qabel is-summit dinji dwar l-iżvilupp sostenibbli ta' Johannesburg (26 ta' Awwissu - 4 ta' Settembru 2002). Biex tilħaq dan l-objettiv, din id-deċiżjoni tapprova l-protokoll f'isem il-Komunità. L-Istati Membri impenjaw ruħhom li jippreżentaw l-istrumenti ta' ratifika tagħhom fl-istess ħin mal-Komunità u, jekk possibbli, qabel l-1 ta' Ġunju 2002.

L-anness ta' din id-deċiżjoni jindika l-impenji fir-rigward tal-limitazzjoni u t-tnaqqis tal-emissjonijiet miftiehma mill-Komunità u l-Istati Membri tagħha għall-ewwel perjodu ta' impenn (2008-2012).

Il-kontenut tal-protokoll

Il-protokoll ta' Kjoto huwa relatat mal-emissjonijiet ta' sitt gassijiet b'effett ta' serra:

  • id-dijossidu tal-karbonju (CO2);
  • il-metanju (CH4);
  • l-ossid nitruż (N2O);
  • l-idroflorokarbonji (HFCs);
  • il-perflorokarbonji (PFCs);
  • l-essaflorid tal-kubrit (SF6).

Dan jirrappreżenta pass importanti 'il quddiem fil-ġlieda kontra t-tisħin globali peress li jinkludi objettivi vinkolanti u kkwantifikati ta' limitazzjoni u ta' tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Globalment, l-Istati li huma partijiet għall-anness I tal-konvenzjoni kwadru (jiġifieri l-pajjiżi industrijalizzati) jimpenjaw ruħhom kollettivament li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet b'effett ta' serra, permezz ta' tnaqqis tal-emissjonijiet totali tal-pajjiżi żviluppati b'mill-inqas 5 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990, matul il-perjodu 2008-2012. L-Anness B tal-protokoll jinkludi l-impenji b'ċifri li għalihom impenjaw ruħhom l-Istati Partijiet.

L-Istati li kienu membri tal-UE qabel l-2004 għandhom inaqqsu kollettivament l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet b'effett ta' serra bi 8 % bejn l-2008 u l-2012. L-Istati Membri li daħlu fl-UE wara dik id-data jintrabtu li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom bi 8 %, ħlief għall-Polonja u l-Ungerija (6 %), kif ukoll Malta u Ċipru li mhumiex elenkati fl-Anness I tal-konvenzjoni kwadru.

Għall-perjodu qabel l-2008, l-Istati partijiet jimpenjaw ruħhom li jiksbu progress fit-twettiq tal-impenji tagħhom sa mhux aktar tard mill-2005, u jistgħu jipprovdu provi ta' dan.

Is-sena 1995 tista' titqies bħala sena ta' referenza għall-Istati Partijiet li jixtiequ jagħmlu dan, għall-emissjonijiet ta' HFC, PFC u SF6.

Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, il-protokoll jipproponi serje ta' mezzi:

  • it-tisħiħ jew l-istabbiliment ta' politiki nazzjonali ta' tnaqqis tal-emissjonijiet (żieda tal-effikaċja tal-enerġija, promozzjoni ta' forom ta' agrikoltura sostenibbli, żvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, eċċ.);
  • kooperazzjoni mal-partijiet kontraenti l-oħrajn (skambju ta' esperjenzi jew informazzjoni, koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali permezz ta' permessi ta' emissjoni, implimentazzjoni konġunta u mekkaniżmu ta' żvilupp proprju).

L-Istati partijiet jistabbilixxu sistema nazzjonali ta' stima tal-emissjonijiet li joriġinaw mill-bniedem u tal-assorbiment mill-bjar tal-gassijiet kollha b'effett ta' serra (mhux irregolati mill-protokoll ta' Montreal), sa mhux aktar tard minn sena qabel l-ewwel perjodu tal-impenn.

Eżami tal-impenji huwa previst sa mhux aktar tard mill-2005, għat-tieni perjodu tal-impenji.

Fil-31 ta' Mejju 2002, l-Unjoni Ewropea rratifikat il-protokoll ta' Kjoto. Dan daħal fis-seħħ fis-16 ta' Frar 2005, wara li ġie rratifikat mir-Russja. Bosta pajjiżi industrijalizzati rrifjutaw li jirratifikaw il-protokoll, fosthom l-Istati Uniti u l-Awstralja.

REFERENZI

Att Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni 2002/358/KE

2.5.2002

-

ĠU L 130, 15.5.2002

ATTI RELATATI

Deċiżjoni 2006/944/KE tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Diċembru 2006 li tiddetermina l-livelli rispettivi ta’ emissjonijiet allokati lill-Komunità u lil kull wieħed mill-Istati Membri tagħha taħt il-Protokoll ta’ Kjoto skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE [Ġurnal Uffiċjali L 358 tas-16.12.2006].
Emendata mid-:
Deċiżjoni 2010/778/UE tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2010 [Ġurnal Uffiċjali L 332 tas-16.12.2010].

L-aħħar aġġornament: 04.04.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna