RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES)

Scopul prezentului regulament este de a asigura protecţia şi conservarea speciilor faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie, prin controlul comerţului cu aceste specii şi stabilirea condiţiilor privind importul, exportul sau reexportul acestora şi circulaţia lor în interiorul Uniunii Europene (UE), conform Convenţiei CITES.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament se aplică în conformitate cu obiectivele, principiile şi prevederile Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES). Regulamentul stabileşte o listă a speciilor pe cale de dispariţie în patru anexe (A, B, C şi D). Gradul de protecţie şi natura măsurilor comerciale aplicabile speciilor în cauză variază în funcţie de anexa în care sunt menţionate speciile.

Conform prezentului regulament, se aplică condiţii comune privind:

  • eliberarea, utilizarea şi prezentarea documentelor referitoare la importul, exportul sau reexportul exemplarelor din speciile reglementate de regulament. Fără să aducă atingere eventualelor măsuri mai stricte pe care le pot lua statele membre, aceste documente sunt valabile în întreaga Comunitate;
  • vânzarea sau orice altă tranzacţie comercială desfăşurată în interiorul Comunităţii cu exemplare din speciile menţionate în anexa A.

Introducerea în Comunitate

Importul exemplarelor de specii pe cale de dispariţie este supus:

  • prezentării unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinaţie sau a unei notificări de import; şi
  • realizării verificărilor necesare.

Comisia poate impune în orice moment restricţii generale privind importul sau restricţii referitoare doar la anumite ţări de origine; Comisia publică periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă a acestor restricţii.

Exportul şi reexportul în afara Comunităţii

Exportul şi reexportul exemplarelor de specii pe cale de dispariţie sunt subordonate:

  • prezentării unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare al statului membru în care se găsesc exemplarele; şi
  • realizării verificărilor necesare.

Respingerea cererilor pentru permise şi certificate

Atunci când un stat membru respinge o cerere pentru un permis sau un certificat, acesta informează de îndată Comisia, căreia îi revine responsabilitatea de a informa celelalte state membre.

Derogări

Regulamentul stabileşte derogări pentru exemplarele născute şi crescute în captivitate sau reproduse artificial, pentru exemplarele care tranzitează Comunitatea şi pentru exemplarele care fac parte din efectele personale sau domestice sau sunt destinate instituţiilor ştiinţifice.

Dispoziţii referitoare la controlul activităţilor comerciale

Sunt interzise cumpărarea şi comerţul cu exemplare ale speciilor din anexa A.

Statele membre pot interzice şi deţinerea exemplarelor aparţinând speciilor de la anexa A.

Circulaţia exemplarelor vii

Deplasarea în interiorul Comunităţii a exemplarelor vii dintr-o specie inclusă în anexa A necesită autorizarea prealabilă din partea unui organ de gestionare din statul membru în care se găseşte exemplarul.

Deplasarea în interiorul Comunităţii a exemplarelor vii dintr-o specie inclusă la anexa B necesită respectarea de către destinatar a normelor privind protecţia animalelor (adăpost şi îngrijire adecvate).

Comisia poate impune în orice moment restricţii cu privire la deţinerea sau deplasarea exemplarelor vii din speciile a căror introducere în Comunitate intră sub incidenţa anumitor restricţii.

Locurile de introducere şi export

Statele membre trebuie:

  • să desemneze birourile vamale în care sunt îndeplinite verificările şi formalităţile pentru speciile care intră sub incidenţa regulamentului. Lista acestor birouri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • să desemneze organele de gestionare şi autorităţile ştiinţifice responsabile cu punerea în aplicare a regulamentului. Lista acestor autorităţi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • să controleze respectarea dispoziţiilor regulamentului şi să sancţioneze încălcările.

Comunicarea informaţiilor

Regulamentul prezintă un sistem pentru schimbul de informaţii între diferitele autorităţi care se ocupă de implementarea regulamentului: statele membre, Comisia, Secretariatul CITES etc.

Statele membre elaborează rapoarte anuale în care detaliază volumul de tranzacţii cu specimene reglementate de regulament. O dată la doi ani, ele întocmesc rapoarte adecvate cu privire la implementarea şi aplicarea regulamentului.

Context

Convenţia pentru Comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) a fost semnată la Washington în 3 martie 1973 şi a intrat în vigoare în 1 ianuarie 1975. În prezent, Convenţia are 175 de părţi semnatare.

Textul CITES a fost modificat în 1983 pentru a permite organizaţiilor regionale de integrare economică precum Comisia Europeană să devină semnatare ale Convenţiei (amendamentul Gaborone). Totuşi, modificarea nu a fost aprobată de suficiente părţi pentru a putea intra în vigoare. În consecinţă, poziţia Comunităţii este reprezentată în cadrul conferinţelor CITES de către statul membru al UE care acţionează în acelaşi timp şi dintr-o poziţie stabilită de Consiliu.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 338/97

1.3.1997

-

JO L 61 din 3.3.1997

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

JO L 215 din 27.8.2003

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 834/2004

19.5.2004

-

JO L 127 din 29.4.2004

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

JO L 215 din 19.8.2005

Regulamentul (CE) nr. 398/2009

10.6.2009

-

JO L 126 din 21.5.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 338/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexa I – Lista speciilor pe cale de dispariţie
Regulamentul (CE) nr. 318/2008 [Jurnalul Oficial L 95 din 8.4.2008];
Regulamentul (CE) nr. 407/2009 [Jurnalul Oficial L 123 din 19.5.2009];
Regulamentul (UE) nr. 709/2010 [Jurnalul Oficial L 212 din 12.8.2010].

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 997/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice [Jurnalul Oficial L290 din 6.11.2010].

Măsuri de executare

Recomandarea 2007/425/CE a Comisiei din 13 iunie 2007 de identificare a unui set de acţiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea [Jurnalul Oficial L 159 din 20.6.2007].
Statele membre ar trebui să ia un număr de măsuri, inclusiv adoptarea unor planuri naţionale de acţiune pentru coordonarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 338/97, pregătirea de sancţiuni disuasive pentru încălcări ale acestui regulament, asigurarea resurselor umane şi financiare corespunzătoare şi a pregătirii organelor responsabile cu aplicarea regulamentului, furnizarea informaţiilor adecvate către public, controale periodice ale comercianţilor şi ale deţinătorilor de floră şi faună, cum ar fi magazine de animale de companie, crescători de animale şi creşe, desemnarea unor puncte de contact naţionale pentru schimbul de informaţii, susţinerea programelor de consolidare a capacităţii de gestionare şi control în ţările terţe, precum şi cooperarea între departamente şi schimbul de informaţii între statele membre şi cu organele de gestionare adecvate (cum ar fi cele ale CITES, ale Interpolului şi ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor).

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea [Jurnalul Oficial L 166 din 19.6.2006].
Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export şi certificatele de reexport trebuie să fie conforme cu modelul din anexa I a acestui regulament. Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a II-a. Cele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziţie itinerantă trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a III-a. Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a IV-a. Formularele prevăzute la articolele 5, 8 şi 9 trebuie să fie conforme cu modelele din anexa a V-a. În anexa a VI-a se dă un model pentru etichete. Codurile care trebuie incluse în descrierea exemplarelor şi unităţile de măsură ce trebuie utilizate sunt prezentate în anexa a VII-a. Anexa a VIII-a prezintă o listă de referinţe care se poate folosi pentru a identifica denumirile ştiinţifice ale speciilor. Obiectul tranzacţiei şi sursa speciilor trebuie indicate folosind codurile din anexa a IX-a. În plus, regulamentul stabileşte prevederi privind eliberarea, utilizarea şi valabilitatea documentelor. De asemenea, regulamentul introduce prevederi specifice privind exemplarele născute şi crescute în captivitate şi exemplarele reproduse artificial, precum şi privind probele biologice.
A se vedea versiunea consolidată .

Ultima actualizare: 10.12.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii