RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Den Europæiske Union (EU) har vedtaget det såkaldte ”SEVESO II-direktiv", der forpligter EU-landene til at identificere industrianlæg, der udgør en risiko, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge større uheld med farlige stoffer og begrænse følgerne heraf for mennesker og miljø. Direktivet har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau overalt i EU.

DOKUMENT

Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv, der kaldes "Seveso II"-direktivet, erstatter direktiv 82/501/EØF, det såkaldte "Seveso I"-direktiv (af navnet på den italienske by, hvor der skete et større dioxin-udslip i 1976).

Omfattede virksomheder

Direktivets anvendelsesområde er både udvidet og forenklet.Det gælder for virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer eller måtte formodes at kunne dannes i tilfælde af uheld, i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført i bilagene. Direktivet omfatter ikke:

 • militære anlæg
 • farer som følge af ioniserende stråling
 • transport af farlige stoffer ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje eller luftvejen
 • transport af farlige stoffer i rørledninger uden for virksomheder omfattet af dette direktiv
 • udvinding af mineraler i miner og stenbrud undtaget kemisk og termisk behandling samt opbevaring i forbindelse hermed, der indebærer forekomst af farlige stoffer
 • udvinding af mineraler ved boringer
 • deponeringsanlæg.

Driftslederens generelle forpligtelser

Medlemsstaterne søger for, at driftslederen:

 • tager alle nødvendige forholdsregler til at forebygge større uheld og begrænse følgerne heraf for mennesker og miljø
 • kan godtgøre, at han har truffet alle de nødvendige foranstaltninger fastlagt i direktivet.

Driftslederen er forpligtet til at kunne godtgøre, at han har truffet alle de nødvendige foranstaltninger.

Anmeldelse

Direktivet pålægger driftslederen en anmeldelsespligt forstået således, at det er ulovligt for en virksomhed at have store mængder farlige stoffer uden at have anmeldt det til de kompetente myndigheder inden for de i direktivet fastlagte tidsfrister. Denne anmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • driftslederens navn samt fuldstændig adresse på den pågældende virksomhed
 • driftslederens registrerede hovedsæde
 • navn eller stilling på den ansvarlige for virksomheden
 • tilstrækkelige oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategori af farlige stoffer
 • det eller de farlige stoffers mængde og fysiske tilstand
 • den aktivitet, der udføres eller planlægges på anlægget eller oplagringsstedet
 • virksomhedens nærmeste omgivelser.

Hvis situationen ændres (f.eks. hvis anlægget lukkes endeligt), skal driftslederen straks underrette den kompetente myndighed.

Forebyggelsespolitik

Medlemsstaterne sørger for:

 • at driftslederen er forpligtet til at udarbejde et dokument, der beskriver hans plan for forebyggelse af større uheld
 • at denne plan gennemføres korrekt.

Sikkerhedsrapport

Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er forpligtet til at udarbejde en sikkerhedsrapport med henblik på at:

 • godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf
 • godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld
 • godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden
 • godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner
 • give de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne plan
 • godtgøre, at de kompetente myndigheder har de tilstrækkelige oplysninger.

Denne sikkerhedsrapport skal omfatte en række oplysninger og desuden indeholde en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer, der findes på virksomheden.

Denne rapport ajourføres:

 • mindst hvert femte år
 • på et hvilket som helst andet tidspunkt, på driftslederens initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, hvis nye oplysninger begrunder dette
 • hvis et anlæg ændres.

Driftslederen kan på visse betingelser undtages af de kompetente myndigheder fra at give bestemte oplysninger i sikkerhedsrapporten uden at han dog undtages fra at forelægge rapporten. Medlemsstaterne skal tilsende Kommissionen en liste med tilhørende begrundelse over de pågældende virksomheder.

Beredskabsplaner

Medlemsstaterne sørger for, at de driftsledere, der er forpligtet til at forelægge en sikkerhedsrapport, ligeledes udarbejder en intern beredskabsplan og giver de kompetente myndigheder de nødvendige oplysninger til udarbejdelse af en ekstern plan. Disse beredskabsplaner skal afprøves og om nødvendigt ajourføres mindst hvert tredje år.

Forholdsregler omkring placering

Den kompetente myndighed skal:

 • identificere de virksomheder eller grupper af virksomheder, hvor der må påregnes mulighed for, at følgerne af større uheld kan være øget på grund af disse virksomheders placering og nærhed samt deres beholdning af farlige stoffer
 • sørge for informationsudveksling og samarbejde mellem virksomhederne.

Oplysning om sikkerhedsforanstaltninger

Medlemsstaterne sørger for, at målene med hensyn til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne heraf tages i betragtning i deres politik vedrørende fysisk planlægning, navnlig gennem kontrol med placering af nye virksomheder, ændringer i bestående virksomheder, nyudvikling i nærheden af bestående virksomheder (transportforbindelser, boligområder osv.). Medlemsstaterne skal tage hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde eller etablere hensigtsmæssige afstande mellem anlæg og boligområder.

Medlemsstaterne sørger for, at personer, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld, modtager oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af sådanne uheld. De sørger ligeledes for, at sikkerhedsrapporten gøres tilgængelig for offentligheden.

Oplysninger, som driftslederen skal give efter et større uheld

Efter et større uheld skal driftslederen:

 • underrette den kompetente myndighed
 • meddele denne, omstændighederne ved uheldet, de involverede farlige stoffer, de oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø de nødforanstaltninger, der er truffet
 • oplyse nævnte myndighed om, hvilke foranstaltninger der påtænkes for at afhjælpe følgerne af uheldet og for at undgå en gentagelse af et sådant uheld
 • ajourføre oplysningerne om uheldet.

De kompetente myndigheder skal:

 • sikre, at der er blevet truffet nødforanstaltninger
 • at der indsamles de oplysninger, der kræves til en fuldstændig analyse af det pågældende større uheld
 • sikre, at driftslederen træffer alle nødvendige afhjælpende foranstaltninger
 • fremsætte anbefalinger vedrørende fremtidige forebyggende foranstaltninger.

Oplysninger, som medlemsstaterne skal give Kommissionen

Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen om større uheld, som er indtruffet på deres område. De skal give den følgende oplysninger:

 • navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for rapporten
 • dato, tidspunkt og sted for det større uheld
 • driftslederens fulde navn og den pågældende virksomheds adresse
 • kort beskrivelse af omstændighederne ved uheldet
 • kort beskrivelse af de trufne nødforanstaltninger og af de umiddelbare forholdsregler for at undgå gentagelse af uheldet.

Kommissionen opretter et register og et informationssystem, som den stiller til rådighed for medlemsstaterne, og som indeholder oplysninger om større uheld, der er indtruffet på medlemsstaternes område.

Inspektion

De kompetente myndigheder er forpligtet til at oprette et inspektionssystem, der skal sikre, at

 • driftslederen har truffet passende foranstaltninger til at forebygge større uheld og truffet passende forholdsregler til at begrænse følgerne heraf
 • at sikkerhedsrapporten er korrekt og fuldstændig
 • at offentligheden er informeret.

Driftsforbud

Medlemsstaterne forbyder drift eller opstart af virksomheder, anlæg eller lagre, hvis driftslederen klart har truffet utilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse faren for større uheld. Medlemsstaterne kan ligeledes forbyde drift, hvis driftslederen ikke har indgivet inden for den fastsatte tidsfrist:

 • anmeldelsen
 • rapporter
 • eller andre oplysninger, som kræves i henhold til dette direktiv.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 96/82/EF

3.2.1997

3.2.1999

EFT L 10 af 14.01.1997

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/105/EF

31.12.2003

1.7.2005

EUT L 345 af 31.12.2003

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 1137/2208

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

Ændringer og rettelser, der følger af direktiv 96/82/EF, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [KOM(2010) 781 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Kommissionen vedtog den 21. december 2010 et forslag til et nyt direktiv (Seveso III) som følge af ændringerne i EU’s system til klassifikation af farlige stoffer, som direktivet refererer til, samt for at forenkle og ajourføre visse bestemmelser med henblik på at styrke gennemførelsen (udvidede bestemmelser vedrørende inspektion og offentlighedens adgang til oplysninger).
Fælles beslutningsprocedure 2010/0377/COD

Kommissionens beslutning 2009/10/CE af 2. december 2008 om en formular til rapportering om større uheld i henhold til Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Den Europæiske Unions Tidende L 6 af 10.1.2009].

Kommissionens beslutning 98/433/EF af 26. juni 1998 om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 192 af 8.7.1998].

Seneste ajourføring: 26.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top