RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Závažné havárie s přítomností nebezpečných látek

Evropská unie (EU) přijala směrnici nazývanou „Seveso II“, která evropským zemím ukládá identifikovat rizikové průmyslové oblasti a přijmout vhodná opatření pro předcházení závažným haváriím s přítomností nebezpečných látek a pro omezení jejich dopadů na člověka a životní prostředí. Cílem této směrnice je zajistit v Evropské unii vysokou úroveň ochrany.

AKT

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Současná směrnice s názvem „Seveso II“ nahradila směrnici 82/501/EHS s názvem „Seveso I“ (podle názvu italského města, kde došlo k závažnému úniku dioxinu v roce 1976).

Zařízení zařazená do třídy Seveso

Rozsah působnosti směrnice je širší a zároveň jednodušší. Vztahuje se na každé zařízení, kde se nacházejí nebezpečné látky nebo by se tyto látky mohly uvolnit během havárie, v množství rovném nebo větším, než je uvedeno v příloze. Směrnice se netýká:

 • vojenských zařízení;
 • ohrožení ionizujícím zářením;
 • přepravy nebezpečných látek po silnici, železnici, vzduchem a po vodě;
 • přepravy nebezpečných látek v potrubích mimo zařízení dotčená touto směrnicí;
 • využití nerostů s výjimkou chemického a tepelného zpracování a skladování souvisejícího s těmito operacemi, při kterých se vyskytují nebezpečné látky;
 • příbřežního průzkumu a dobývání nerostů;
 • skládek odpadů.

Obecné povinnosti provozovatele

Členské státy dbají na to, aby provozovatel:

 • přijal veškerá předepsaná opatření pro předcházení závažným haváriím a omezení dopadů na lidské zdraví a životní prostředí;
 • byl povinen kdykoliv prokázat příslušnému orgánu, že přijal všechna nezbytná opatření stanovená touto směrnicí.

Důkazní břemeno související s posledně uvedenou povinností leží na provozovateli.

Oznamování

Směrnice ukládá oznamovací povinnost podle zásady, že pro podniky je nezákonné držet velké množství nebezpečných látek, aniž by o tom upozornily příslušné orgány ve lhůtách stanovených touto směrnicí. Toto oznámení musí obsahovat následující informace:

 • název provozovatele a adresu zařízení;
 • sídlo provozovatele;
 • jméno a funkci oprávněné osoby zařízení;
 • informace umožňující identifikovat nebezpečné látky nebo kategorii látek, o které se jedná;
 • množství a fyzikální formu nebezpečné látky nebo látek, o které se jedná;
 • prováděnou nebo plánovanou činnost v daném zařízení či skladu;
 • informace o bezprostředním okolí závodu.

Při změně situace (např. trvalé uzavření zařízení) provozovatel okamžitě informuje příslušný orgán.

Preventivní politika

Členské státy dbají:

 • aby provozovatel vypracoval dokumenty, kterými stanoví svou politiku prevence závažných havárií;
 • na řádné provádění této politiky.

Bezpečnostní zpráva

Členské státy dbají na to, aby provozovatel předložil bezpečnostní zprávu umožňující:

 • prokázat, že zavedl politiku předcházení závažným haváriím a systém řízení bezpečnosti;
 • prokázat, že identifikoval nebezpečí vážné havárie a že přijal nezbytná opatření pro předcházení a omezení dopadů takové havárie;
 • prokázat bezpečnost a spolehlivost konstrukce, provozu a údržby celého zařízení, skladovacích prostor, vybavení a infrastruktur souvisejících s jeho fungováním a spojených s nebezpečím vzniku závažné havárie v rámci zařízení;
 • prokázat, že byly vytvořeny interní plány pro mimořádné události;
 • dodat prvky nezbytné k vypracování externího plánu;
 • zajistit dostatečnou informovanost příslušných orgánů.

Tato bezpečnostní zpráva musí poskytnout určitý počet informací včetně aktualizovaného soupisu nebezpečných látek přítomných v zařízení.

Zprávu je třeba přezkoumat:

 • minimálně jednou za pět let nebo
 • kdykoliv z iniciativy provozovatele nebo na žádost příslušného orgánu nebo pokud je to odůvodněno novými skutečnostmi, nebo
 • v případě změny místa.

Provozovatel může být za určitých okolností příslušnými orgány zproštěn povinnosti uvést v bezpečnostní zprávě některé informace, aniž by jej to zprostilo povinnosti předložit tuto zprávu. Členské státy musí oznamovat Komisi veškerá udělená osvobození a odůvodnění.

Akční plány

Členské státy dbají na to, aby provozovatelé podléhající povinnosti předkládat bezpečnostní zprávu vypracovali také interní akční plán a dodali příslušným orgánům nezbytné prvky pro vytvoření externího plánu. Tyto akční plány musí být přehodnocovány, testovány, a pokud je to nutno, revidovány a aktualizovány minimálně jednou za tři roky.

Opatření související s umístěním

Příslušný orgán musí:

 • identifikovat zařízení a skupiny zařízení, kde je vyšší pravděpodobnost závažné havárie nebo jejích následků kvůli umístění těchto zařízení a jeho inventáře v blízkosti nebezpečných látek;
 • se ujistit o výměně informací a spolupráci mezi zařízeními.

Informace o bezpečnostních opatřeních

Členské státy dbají, aby byly cíle pro předcházení závažných havárií zohledněny v jejich politice využití a použití půd, především kontrolou při zakládání nových závodů, změně stávajících závodů a rozvojových aktivitách (komunikace, obytné zóny, atd.) v okolí stávajících závodů. Členské státy musí zohlednit nutnost dlouhodobě zachovat nebo vytvořit mezi závody a obytnými oblastmi odpovídající vzdálenosti.

Členské státy dohlížejí na to, aby byly osoby, které by mohly být závažnou havárií dotčeny, poučeny o bezpečnostních opatřeních a žádoucím chování při havárii. Dohlížejí také na to, že bezpečnostní zprávy budou zveřejněny.

Informace poskytované provozovatelem po závažné havárii

Po závažné havárii je provozovatel povinen:

 • informovat příslušný orgán;
 • sdělit mu okolnosti havárie, odpovídající nebezpečné látky, dostupné informace pro vyhodnocení účinků havárie na lidské zdraví a životní prostředí a přijatá mimořádná opatření;
 • informovat o opatřeních přijatých pro zmírnění dopadů havárie a zamezení jejího opakování;
 • aktualizovat informace o nebezpečí.

Příslušný orgán musí:

 • ověřit, že byla přijata mimořádná opatření;
 • shromáždit nezbytné informace pro úplnou analýzu havárie;
 • ujistit se, že provozovatel přijal nezbytná nápravná opatření;
 • doporučit preventivní opatření do budoucna.

Informace, které členské státy musí poskytnout Komisi

Členské státy musí informovat Komisi o závažných haváriích, které se staly na jejich území. Nejprve musí předat:

 • název a adresu orgánu, který je povinen sestavit zprávu;
 • datum, hodinu a místo závažné havárie;
 • název provozovatele a adresu zařízení;
 • krátký popis okolností, za jakých k havárii došlo;
 • krátký popis přijatých mimořádných opatření a okamžitých preventivních opatření nezbytných k tomu, aby se havárie neopakovala.

Aby Komise splnila své povinnosti ohledně informování členských států, vytvoří rejstřík a informační systém, ve kterém soustředí informace o závažných haváriích, ke kterým došlo na území členských států.

Kontrola

Povinností příslušných orgánů je zorganizovat systém kontrol, které dovolují ujistit se, že:

 • provozovatel přijal všechna nezbytná opatření pro prevenci havárií a omezení jejich následků;
 • bezpečnostní zpráva je správná a úplná;
 • veřejnost byla informována.

Zákaz provozu

Členské státy zakazují provoz nebo uvedení do provozu podniku, zařízení nebo skladovacího prostoru, pokud jsou opatření přijatá provozovatelem pro prevenci havárií nedostačující. Členské státy mohou také zakázat provoz, pokud provozovatel nepředal ve stanovené lhůtě:

 • oznámení;
 • zprávy;
 • nebo jiné informace stanovené směrnicí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 96/82/ES

3. 2. 1997

3. 2. 1999

Úř. věst. L 10 ze dne 14. 1. 1997

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2003/105/ES

31. 12. 2003

1. 7. 2005

Úř. věst. L 345 ze dne 31. 12. 2003

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy nařízení 96/82/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského parlamentu Radě o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (KOM(2010) 781 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)
Komise přijala dne 21. prosince 2010 návrh na novou směrnici (Seveso III) v návaznosti na změny v systému klasifikace nebezpečných látek EU, ke kterému se směrnice vztahuje, a pro vyjasnění a aktualizaci některých ustanovení usnadňujících její uplatnění (zesílená ustanovení ohledně kontrol a zveřejňování informací).
Postup pro spolurozhodování 2010/0377/COD

Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Úř. věst. L 6 ze dne 10.1.2009)

Rozhodnutí Komise 98/433/ES ze dne 26. června 1998 o harmonizovaných kritériích pro úlevy podle článku 9 směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Úř. věst. L 192 ze dne 8.7.1998)

Poslední aktualizace: 26.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky