RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wzmocnienie zdolności do reagowania w przypadku katastrof

Unia Europejska (UE) powinna opierać się na nowej strategii zarządzania klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi przez człowieka. Strategia ta powinna pomóc w usprawnieniu koordynacji interwencji i używania istniejących instrumentów.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2010 „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej” (tekst mający znaczenie dla EOG) [COM(2010) 600 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia serię propozycji dla wzmocnienia zdolności reakcji Unii Europejskiej (UE) w przypadku klęski żywiołowej lub spowodowanej przez człowieka. UE niesie bowiem pomoc ofiarom katastrof mających miejsce w państwach członkowskich UE i na całym świecie.

Nowa strategia ma zatem na celu ułatwienie mobilizacji kompetencji i zasobów w dziedzinie ochrony ludności oraz pomocy humanitarnej.

Propozycje te opierają się na dwóch nowych postanowieniach traktatu lizbońskiego. Artykuł 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który pozwala UE na usprawnienie koordynacji europejskiej w przypadku katastrofy, oraz artykuł 122 TFUE, który przewiduje stworzenie funduszu solidarnościowego.

Spójność reakcji

Nowa strategia opiera się na połączeniu służb pomocy humanitarnej oraz ochrony ludności. W tym kontekście należy utworzyć nowe centrum reagowania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej ECHO (EN) Komisji. Powinno ono funkcjonować w połączeniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę ludności oraz pomoc humanitarną krajów UE oraz być skoordynowane z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) (DE) (EN) (FR) i delegaturami UE w przypadku interwencji w krajach trzecich.

Komisja wspiera również lepszą koordynację z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), szczególnie dzięki wymianie informacji. Jakość wymiany informacji powinna być zapewniona dzięki utworzeniu kilku poziomów punktów kontaktowych aż do poziomu lokalnego, dzięki instrumentom komunikacji online, takim jak system CECIS, i dzięki dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym.

Skuteczność reakcji

Strategia ma na celu poprawienie skuteczności interwencji poprzez:

  • planowanie i wcześniejsze zlokalizowanie zasobów oraz potencjału w celu zapewnienia natychmiastowego zastosowania,
  • wcześniejsze rozlokowanie zasobów dzięki utworzeniu międzynarodowej sieci logistycznej maksymalizującej użycie zasobów lokalnych,
  • ocenę potrzeb w fazie niesienia pomocy, a następnie podczas przygotowywania do operacji odbudowy,
  • skuteczność i wydajność operacji logistycznych dzięki jednostkom koordynacji na poziomie europejskim,
  • koordynację transportu przy zwróceniu się do sektora prywatnego i wojskowego oraz do organizacji międzynarodowych, lecz również poprzez zwiększenie możliwości współfinansowania europejskiego,
  • użycie środków wojskowych, a mianowicie poprzez koordynację interwencji wewnątrz Komisji.

Komisja proponuje również zwiększenie widoczności interwencji europejskich dzięki nowej strategii komunikacji.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011

Zobacz także

  • Komisja Europejska, pomoc humanitarna i ochrona ludności (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony