RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Katastrofienvalmiuksien vahvistaminen

Euroopan unioni (EU) aikoo ottaa käyttöön uuden strategian luonnonkatastrofien sekä ihmisten aiheuttamien katastrofien hoitamisessa. Strategialla pyritään parantamaan toimien koordinointia ja olemassa olevien välineiden käyttöä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010 – ”Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli” (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (KOM(2010) 600 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Komissio tekee useita ehdotuksia vahvistaakseen Euroopan unionin (EU) katastrofivalmiuksia luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien varalta. EU auttaa katastrofiuhreja sekä EU:n jäsenvaltioissa että muualla maailmassa.

Tällä uudella strategialla pyritään helpottamaan asiantuntijoiden ja resurssien mobilisointia pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun alalla.

Ehdotukset perustuvat Lissabonin sopimuksen kahteen uuteen määräykseen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 196 artikla antaa EU:lle valtuudet kehittää katastrofitapausten koordinointia Euroopan tasolla, ja SEUT 122 artiklassa määrätään yhteisvastuun hengessä tapahtuvasta taloudellisesta avustuksesta.

Avun johdonmukaisuus

Uusi strategia perustuu humanitaarisen avunannon ja pelastuspalvelun yhdistämiseen. Samassa yhteydessä on perustettava uusi hätäapukeskus komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) (EN) yhteyteen. Sen on tarkoitus toimia yhdessä pelastuspalveluista ja humanitaarisesta avusta vastaavien EU-maiden viranomaisten kanssa sekä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) (DE) (EN) (FR) ja EU:n lähetystöjen kanssa kolmansiin maihin kohdistuvan avun osalta.

Komissio pyrkii myös parempaan koordinointiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kanssa etenkin tiedonvaihdon avulla. Tiedonvaihdon laatu varmistetaan kehittämällä järjestelmä, jossa useantasoiset yhteyspisteet aina kansalliselle tasolle saakka toimivat verkossa olevien viestintävälineiden, kuten CECIS-järjestelmän avulla ja toimittamalla tietoja reaaliajassa.

Toiminnan tehokkuus

Strategialla pyritään parantamaan toimien tehokkuutta seuraavin keinoin:

  • resurssien ja valmiuksien ennakkosuunnittelu ja kartoitus välittömän toiminnan takaamiseksi
  • hätäapuresurssien ennakoiva sijoitus kansainvälisen logistiikkaverkoston ansiosta, jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon paikallisia resursseja
  • tarvearviointi hätäapuvaiheessa sekä jälleenrakennustoimien valmistelussa
  • logistiikkatoimintojen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen eurooppalaisen tason koordinointiyksikköjen avulla
  • kuljetusten koordinointi siviili- ja sotilaallisten valmiuksien ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä myös eurooppalaisella tasolla tapahtuvan yhteisrahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien lisäämisen kautta
  • sotilaallisten resurssien käyttäminen etenkin komission kriisiaputoimien koordinoinnissa.

Komissio ehdottaa myös EU:n katastrofiavun näkyvyyden parantamista uuden viestintästrategian avulla.

Viimeisin päivitys 09.02.2011

Katso myös

  • Euroopan komissio, humanitaarinen apu ja pelastuspalveluasiat (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun