RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Styrkelse af katastrofeberedskabet

Den Europæiske Union (EU) skal begrunde en ny strategi til administration af menneske- eller naturskabte katastrofer. Denne strategi skal fremme koordineringen af interventioner og anvendelsen af eksisterende instrumenter.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. oktober 2010 "Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle" (EØS-relevant tekst) [KOM(2010) 600 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger en række forslag til styrkelse af Den Europæiske Unions (EU's) katastrofeberedskab ved natur- eller menneskeskabte katastrofer. EU yder hjælp til ofre for katastrofer, der finder sted i EU-medlemslande, men også i hele verden.

Dermed sigter den nye strategi mod at lette mobiliseringen af kompetencer og ressourcer til civilbeskyttelse og humanitær bistand.

Disse forslag er begrundet to nye bestemmelser i Lissabontraktaten. Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde (TFUE), ifølge hvilken EU kan fremme koordinationen i Europa under naturkatastrofer, og TFUE's artikel 122, der beskriver etableringen af en solidarisk økonomisk bistand.

Sammenhængende indsats

Den nye strategi hviler på en samkøring af de humanitære hjælpeorganisationer og civilbeskyttelse. I denne kontekst bør et nyt katastrofeberedskabscenter oprettes under et generaldirektorat (ECHO) (EN) i Kommissionen. Det skal fungere i forening med EU-landenes myndigheder for civilbeskyttelse og humanitær hjælp samt i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) (DE) (EN) (FR) og EU-delegationerne, i tilfælde af intervention i tredjelande.

Kommissionen skal ligeledes sikre en bedre koordination med FN især gennem informationsstrømme. Kvaliteten af disse informationsstrømme skal garanteres gennem etableringen af kontaktpunkter på flere niveauer ned til lokalt plan, gennem kommuninationslinjer, som for eksempel CECIS-systemet og levering af informationer i realtid.

Indsatsens effektivitet

Strategien sigter mod en forbedret effektivitet af indsatsen gennem;

  • planlægning og forudgående kortlægning af ressourcer og kræfter, hvorved det sikres, at der omgående kan sættes ind
  • forudgående oplagring af nødhjælpsressourcer, takket være etableringen af et internationalt, logistisk netværk, hvor lokale ressourcer inddrages mest muligt
  • behovsevaluering under afsendelsesfasen af nødhjælpen og dernæst under forberedelsen af rehabiliteringsopgaver
  • effektivitet og rentabilitet af logistiske operationer gennem koordinationsenheder på europæisk plan
  • koordineret transport med adgang til private og militære sektorer og internationale organisationer, men også gennem forbedrede muligheder for europæisk samfinansiering
  • anvendelsen af militære ressourcer ved at koordinere specielt aktiviteterne inden for Kommissionen.

Kommissionen foreslår endvidere større synlighed af den europæiske indsats gennem en ny kommunikationsstrategi.

Seneste ajourføring: 09.02.2011

Se endvidere

  • Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top