RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μείωση των εκπομπών CO₂ από καινούρια επιβατικά οχήματα

Ο τομέας των χερσαίων μεταφορών συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ρυπογόνων σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για να μειωθούν οι εκπομπές στον τομέα αυτό, ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρια σχετικά με τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πρότυπα για την πλαισίωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα. Το όριο που καθορίζεται από τον κανονισμό είναι 130 g CO2/km. Από το 2020, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται στα 95 g CO2/km.

Είδη οχημάτων στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χωρίς να έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως σε τρίτη χώρα.

Στόχοι ειδικών εκπομπών

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων διαθέτουν στόχους σχετικά με τις μέσες εκπομπές CO2, που υπολογίζονται με τους τύπους που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού.

Για κάθε κατασκευαστή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ποσοστά για να καθοριστούν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2:

 • 65 % το 2012·
 • 75 % το 2013·
 • 80 % το 2014·
 • 100 % από το 2015.

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τα οχήματα που λειτουργούν με καύσιμα που περιέχουν κατά 85 % αιθανόλη (E85). Για να καθοριστεί εάν ο κατασκευαστής έχει πραγματοποιήσει τοv στόχο του σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2, το ποσοστό ειδικών εκπομπών για αυτό το είδος οχημάτων πρέπει να μειωθεί κατά 5 % μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτός ο στόχος ισχύει μόνοv εάν τουλάχιστον 30 % των πρατηρίων καυσίμων του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορεί το όχημα μπορούν να παράσχουν αυτό το είδος βιοκαυσίμου.

Για να δοθούν κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, τα υπερμόρια προωθούν την ανάπτυξη αυτοκινήτων με λιγότερες εκπομπές από τα παραδοσιακά αυτοκίνητα. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO22/km υπολογίζεται ως:

 • 3,5 αυτοκίνητα το 2012,
 • 3,5 αυτοκίνητα το 2013,
 • 2,5 αυτοκίνητα το 2014,
 • 1,5 αυτοκίνητο το 2015,
 • 1 αυτοκίνητο από το 2016.

Συμπράξεις παραγωγών

Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν σύμπραξη για την επίτευξη των στόχων τους σε ό,τι αφορά τις ειδικές εκπομπές. Για τοv σκοπό αυτό, υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάκελο πληροφοριών που περιλαμβάνει τον κατάλογο των κατασκευαστών που συμμετέχουν στη σύμπραξη, και στον οποίο κατονομάζεται ο κατασκευαστής που ενεργεί ως επικεφαλής της σύμπραξης. Επίσης, παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο επικεφαλής της σύμπραξης θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Τα μέλη της σύμπραξης ανταλλάσσουν τις εξής πληροφορίες:

 • μέσες ειδικές εκπομπές CO2·
 • στόχος ειδικών εκπομπών·
 • συνολικός αριθμός ταξινομημένων οχημάτων.

Παρακολούθηση και αναφορά μέσων εκπομπών

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να καταγράφει πληροφορίες για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά του. Επιπλέον, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα αυτά:

 • αριθμός·
 • μέσες ειδικές εκπομπές·
 • μέση μάζα·
 • κατανομή·

 • αποτύπωμα.

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων (που είναι δημοσίως προσβάσιμο) και υπολογίζει προσωρινά για κάθε κατασκευαστή:

 • τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·
 • το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·
 • τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω έτος.

Τίμημα υπέρβασης εκπομπών

Από το 2012 και μετά, κάθε κατασκευαστής που υπερβαίνει τοv στόχο ειδικών εκπομπών πρέπει να καταβάλλει επιπλέον τίμημα. Από το 2019 και μετά, το τίμημα αυτό θα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Παρέκκλιση για ορισμένους κατασκευαστές

Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης στην περίπτωση που:

 • παράγει λιγότερα από 10 000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην ΕΕ·
 • δεν είναι μέλος ομάδας κατασκευαστών·
 • είναι μέλος ομάδας που παράγει λιγότερα από 10 000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην ΕΕ·
 • είναι μέλος ομάδας κατασκευαστών αλλά χρησιμοποιεί τις δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και το δικό του κέντρο σχεδιασμού.

Η Επιτροπή παραχωρεί παρέκκλιση για περίοδο πέντε ετών.

Οικολογική καινοτομία

Οι προμηθευτές και οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2. Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατά το μέγιστο.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την επανεξέταση των στόχων ειδικών εκπομπών.

Ο παρών κανονισμός καταργεί την απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009

8.6.2009

-

ΕΕ L 140 της 5.6.2009

ΣΥΝΑΦΗΣ(-ΕΙΣ) ΠΡΑΞΗ(-ΕΙΣ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τη μέθοδο σχετικά με τη συλλογή και αναφορά δεδομένων για κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο. Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στον καθορισμό του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 και την αξιολόγηση του κατά πόσο οι κατασκευαστές τηρούν τοv στόχο αυτό.
Τα δεδομένα αυτά βασίζονται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του συγκεκριμένου επιβατικού αυτοκινήτου. Αφορούν, επίσης, τα οχήματα που:

 • παράγουν λίγες εκπομπές CO2·
 • λειτουργούν με αιθανόλη·
 • είναι εξοπλισμένα με καινοτόμες τεχνολογίες.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας