RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

Unionen begrænser emissionerne af forsurende og eutrofierende forureningsstoffer og ozonprækursorer for at forbedre beskyttelsen inden for Fællesskabet af miljøet og menneskers sundhed mod skadelige virkninger af disse forurenende stoffer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet skal ses i sammenhæng med Kommissions meddelelse fra 1997 om en strategi til bekæmpelse af forsuring som havde til formål for første gang at fastsætte nationale emissionslofter for visse forurenende stoffer.

Anvendelsesområde

Nærværende direktiv omhandler emissioner på EU-landenes områder og i deres økonomiske sektorer af fire forurenende stoffer som resultat af menneskelige aktiviteter:

  • udledning af svovldioxid (SO2),
  • udledning af nitrogenoxider (NOx),
  • udledning af flygtige organiske forbindelser (VOC),
  • udledning af ammoniak (NH3).

Disse forurenende stoffer forårsager forsuring, eutrofiering og dannelse af troposfærisk ozon (også betegnet "uønsket ozon" i lav højde i modsætning til stratosfærisk ozon) uanset forureningskilde.

Nationale emissionslofter

Direktivet fastsætter, at der senest ved udgangen af 2010 skal indføres nationale emissionslofter for de fire ovenstående forurenende stoffer. Disse lofter er anført i direktivets bilag I.

Foreløbige miljømålsætninger

De nationale emissionslofter tager sigte på i hovedsagen at opfylde følgende foreløbige miljømålsætninger:

  • antallet af områder med kritiske mængder forsurende forureningsstoffer skal mindst halveres i forhold til 1990
  • koncentrationerne af troposfærisk ozon, der overstiger det kritiske niveau for menneskers sundhed, skal mindskes med mindst to tredjedele i forhold til 1990 der fastsættes også en absolut grænseværdi: den vejledende værdi fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) må højst overskrides 20 dage om året,
  • koncentrationerne af troposfærisk ozon, der overskrider det kritiske niveau for afgrøder og semi-naturlig plantevækst, skal mindskes med mindst en tredjedel i forhold til 1990; der er ligeledes fastsat en absolut grænseværdi.

Nationale programmer

Medlemsstaterne udarbejder programmer for gradvis mindskelse af de årlige nationale emissioner inden den 1. oktober 2002. Programmerne skal om nødvendigt revideres og ajourføres i 2006. Oplysninger vil blive stillet til rådighed for offentligheden og berørte organisationer, og de vil blive fremsendt til Kommissionen.

Emissionsopgørelser

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører endvidere hvert år nationale emissionsopgørelser og emissionsfremskrivninger for SO2, NOx, VOC og NH3. Disse opgørelser og fremskrivninger meddeles Det Europæiske Miljøagentur hvert år senest den 31. december.

Rapporter

Kommissionen udarbejder rapporter (i 2004, 2008 og 2012) til Europa-Parlamentet og Rådet om de opnåede fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af lofterne og direktivets foreløbige miljømålsætninger og langsigtede mål. Disse rapporter skal omfatte en økonomisk vurdering, herunder omkostningseffektivitet, en vurdering af omkostninger og fordele, virkninger for konkurrenceevnen og de socioøkonomiske følger, som gennemførelsen af de nationale emissionslofter i de forskellige medlemsstater kan ventes at få.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den internationale skibsfarts og luftfartens emissionsbidrag til forsuring, eutrofiering og dannelse af troposfærisk ozon i Fællesskabet. Den anfører ligeledes, hvilke foranstaltninger der kunne træffes for at mindske emissionerne fra disse sektorer.

Samarbejde med tredjelande

EU-landene og Europa-Kommissionen samarbejder med tredjelande og relevante internationale organisationer med henblik på at udveksle informationer og gøre fremskridt i forskningen med sigte på at mindske emissionerne af SO2, NOx, VOC og NH3.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/81/EØF

27.11.2001

27.11.2002

EUT L 309 af 27.11.2001

ÆndringsretsakterIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning EF nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen.
Denne protokol om reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen har til formål at nedbringe emissioner af svovl, NOx, VOC og NH3, som kan henføres til menneskelige aktiviteter, og som kan skade sundhed og miljø på grund af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen, der opstår ved grænseoverskridende luftforurening over store afstande. Protokollen er trådt i kraft 17. maj 2005.

Seneste ajourføring: 03.09.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top