RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Národní emisní stropy pro některé látky znečisťující ovzduší

Unie zavádí národní stropy emisí acidifikujících a eutrofizujících látek a prekurzorů ozonu, a to za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví před nepříznivými účinky těchto znečisťujících látek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice navazuje na sdělení z roku 1997 o strategii boje proti acidifikaci, které jako první zavedlo národní stropy emisí některých znečisťujících látek.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na emise čtyř látek znečisťujících ovzduší, které vznikají jako výsledek lidské činnosti na území členských států a jejich výhradních ekonomických zón:

  • emise oxidu siřičitého (SO2);
  • emise oxidů dusíku (NOx);
  • emise těkavých organických sloučenin (VOC) a
  • emise amoniaku (NH3).

Uvedené znečišťující látky způsobují acidifikaci, eutrofizaci a vznik přízemního ozonu (tj. ozonu, který se na rozdíl od stratosférického ozonu vyskytuje v nízké výšce a bývá rovněž nazýván „špatný ozon“), bez ohledu na to, z jakých zdrojů toto znečištění pochází.

Národní emisní stropy

Podle ustanovení této směrnice budou nejpozději do roku 2010 zavedeny národní emisní stropy týkající se čtyř znečisťujících látek uvedených v předchozím odstavci. Tyto stropy jsou uvedeny v příloze I směrnice.

Dočasné environmentální cíle

Emisní stropy mají za účel splnit tyto dočasné cíle ochrany životního prostředí:

  • území s depozicí acidifikujících látek, která dosahuje kritické úrovně, se musí v porovnání se situací v roce 1990 zmenšit nejméně o 50 procent;
  • koncentrace přízemního ozonu přesahující kritickou úroveň pro lidské zdraví se musí v porovnání se situací roku 1990 snížit o dvě třetiny. Stanovena je i absolutní mezní hodnota. Směrné hodnoty Světové zdravotnické organizace mohou být překročeny nanejvýš po dobu 20 dnů ročně;
  • koncentrace přízemního ozonu přesahující kritickou úroveň pro plodiny a polopřírodní vegetaci se musí v porovnání se situací roku 1990 snížit o jednu třetinu. Stanovena je i absolutní mezní hodnota.

Národní programy

Členské státy vypracují nejpozději do 1. října 2002 programy pro postupné snižování ročních národních emisí. V roce 2006 musí být programy podle potřeby aktualizovány a zrevidovány. Programy budou zpřístupněny veřejnosti a příslušným organizacím a předány Komisi.

Emisní inventury

Členské státy kromě toho zpracují a každoročně aktualizují národní emisní inventury a emisní prognózy pro SO2, NOx, VOC a NH3. Tyto inventury a prognózy musí být nejpozději do 31. prosince každého roku oznámeny Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí.

Zprávy

Komise podá (v letech 2004, 2008 a 2012) Evropskému parlamentu a Radě zprávu o postupu při zavádění stropů a při plnění dočasných a dlouhodobých cílů ochrany životního prostředí, stanovených touto směrnicí. Zprávy musí obsahovat ekonomické hodnocení, včetně rentability, nákladů a přínosů, dopadu na schopnost konkurence a sociálně-ekonomického dopadu zavedení národních emisních stropů na jednotlivé členské státy.

Komise podá Radě a Parlamentu zprávu o rozsahu, v němž emise z mezinárodní námořní dopravy a z letadel přispívají k acidifikaci, eutrofizaci a tvorbě přízemního ozonu ve Společenství. Uvede rovněž opatření, která by mohla být přijata ke snižování emisí z uvedených odvětví.

Spolupráce s třetími zeměmi

Členské státy a Komise spolupracují se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi formou výměny informací a při vědeckém výzkumu zaměřeném na snižování emisí SO2, NOx, VOC a NH3.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2001/81/ES

27. 11. 2001

27. 11. 2002

Úř. věst. L 309

ze dne 27. 11. 2001

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87

ze dne 31. 3. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2003/507/ES ze dne 13. června 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979.
Tento protokol, který se týká omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, si klade za cíl snížit emise oxidů síry, NOX, NH3 a VOC, které jsou způsobeny lidskou činností a mohou poškodit zdraví a životní prostředí v důsledku acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu, k nimž dochází během dálkové přepravy přes hranice států. Protokol vstoupil v platnost dne 17. května 2005.

Poslední aktualizace: 03.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky