RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De ozonlaag afbrekende stoffen

De Europese Unie (EU) wil de ozonlaag afbrekende stoffen elimineren ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Met het oog op deze doelstelling integreert deze verordening de bepalingen van het Protocol van Montreal. Dit protocol verbiedt de productie en commercialisering van de meest gevaarlijke stoffen zoals chloorfluorkoolstoffen (CFK's). Bovendien legt het de regels vast voor het gebruik, de uitvoer en de invoer van dergelijke stoffen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

SAMENVATTING

Deze verordening vervangt de verordening (EG) nr. 2037/2000. Hierin wordt de communautaire regeling aangepast aan de technische ontwikkelingen en de wijzigingen van het Protocol van Montreal van 1987 inzake de ozonlaag afbrekende stoffen. Hierdoor kan de Europese Unie (EU) haar wereldwijde actie voor de bescherming en het herstel van de ozonlaag verder zetten.

Toepassingsgebied

Deze verordening betreft:

  • gereguleerde stoffen zoals chloorfluorkoolstoffen (CFK's), halonen, tetrachloorkoolstof, methylbromide, chloorfluorkoolwaterstoffen, enz. (zie bijlage I);
  • nieuwe stoffen (zie bijlage II);
  • producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben.

Verbodsbepalingen

De productie, het op de markt brengen en het gebruik van gereguleerde stoffen of producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten, zijn verboden, tenzij ze als grondstof * of technische hulpstof *, of voor analytische en laboratoriumtoepassingen worden gebruikt.

Het op de markt brengen en het gebruik van brandbeveiligingssystemen en blusapparaten met gereguleerde stoffen, met name halonen, zijn verboden.

Afwijkingen

Gereguleerde stoffen mogen als grond- of hulpstof geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt worden. Deze stoffen mogen bovendien voor analytische en laboratoriumtoepassingen worden aangewend. Er wordt een quotum opgelegd voor de totale jaarlijkse hoeveelheid waarvoor vergunning wordt verleend. De producenten en importeurs moeten over een vergunning beschikken die de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie hen voor een beperkte duur heeft verleend.

De chloorfluorkoolwaterstoffen worden geleidelijk geëlimineerd. Na 31 december 2019 mag er geen enkele chloorfluorkoolwaterstof meer geproduceerd worden.

Het gebruik van methylbromide is verboden sinds 18 maart 2010, tenzij voor noodgevallen om de verspreiding van plagen of ziekten te vermijden. Deze afwijking geldt echter slechts voor een periode van maximaal 120 dagen en een hoeveelheid van maximaal 20 ton.

Halonen mogen in de handel worden gebracht voor kritische toepassingen (zie bijlage VI).

Een producent of importeur die gerechtigd is gereguleerde stoffen op de markt te brengen of te gebruiken, mag dat recht aan een andere producent of importeur van die groep stoffen binnen de Gemeenschap overdragen. Elke overdracht wordt vooraf aan de Commissie medegedeeld.

Bovendien kan een producent toestemming krijgen om de vastgestelde niveaus van zijn productie te overschrijden, indien dit niet hoger is dan het maximale niveau van de binnenlandse producenten.

Handelsregeling

De invoer en uitvoer van gereguleerde stoffen alsook van producten en apparaten die dergelijke stoffen bevatten of nodig hebben, zijn verboden.

Voor bepaalde toepassingen van deze gereguleerde stoffen of vernietiging daarvan volgens een specifieke methode bestaan er echter afwijkingen.

Voor de invoer en uitvoer moet men over een vergunning beschikken. De Commissie levert deze via een elektronisch vergunningssysteem af.

Beheer van de stoffen

De ondernemingen moeten systemen voorzien voor de terugwinning van gereguleerde stoffen die vervat zitten in:

  • koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur;
  • apparatuur die oplosmiddelen bevat;
  • systemen voor brandbeveiliging en brandblusapparaten.

Na terugwinning van deze stoffen volgt de recycling, regeneratie en vernietiging op ecologisch aanvaardbare manier om emissies ervan te vermijden.

De ondernemingen moeten ook maatregelen treffen om elk risico op lekkage of emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen. Elke onderneming die gebruik maakt van apparatuur die dergelijke stoffen bevat, moeten die geregeld op lekkage controleren. Indien een lekkage wordt waargenomen, moet de onderneming dit zo spoedig mogelijk herstellen, doch in elk geval binnen 14 dagen na de vaststelling.

Context

De ozonlaag beschermt de levende organismen op aarde tegen ultraviolette stralingen (UV). In de jaren 80 hebben wetenschappers vastgesteld dat de ozonlaag in de stratosfeer dunner werd door de emissies van chemische stoffen die de mens aanmaakt. Deze aantasting van de ozonlaag brengt een toename van de UV-stralingen met zich mee. Dit houdt een gevaar in voor de mens (denk maar aan huidkanker) en voor de ecosystemen. De internationale gemeenschap heeft hier snel op gereageerd door eerst en vooral het verdrag van Wenen in 1985 en daarna het Protocol van Montreal in 1987 aan te nemen.

Het Protocol van Montreal verplicht de ondertekenende partijen om de ozonlaag afbrekende stoffen geleidelijk te elimineren, en dit volgens een vooropgestelde planning. Twintig jaar na de goedkeuring stelt het Protocol van Montreal een multilaterale modelovereenkomst inzake milieu voor.

Belangrijkste begrippen
  • Grondstof: elke gereguleerde stof of elke nieuwe stof die van chemische samenstelling verandert tijdens een procedé waarbij zij volledig wordt omgezet en waarvan de emissies onbeduidend zijn.
  • Hulpstof: elke gereguleerde stof die als chemische hulpstof wordt gebruikt voor de toepassingen vermeld in de lijst in bijlage III.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 1005/2009

1.1.2010

30.6.2011

PB L 286 van 31.10.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van verordening (EG) nr. 1005/2009 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/209/EU van de Commissie van 26 maart 2010 betreffende de toewijzing van invoerquota voor gereguleerde stoffen voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010 krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad [Publicatieblad L 89 van 9.4.2010].

Laatste wijziging: 09.12.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven