RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otsonikerrosta heikentävät aineet

Euroopan unioni (EU) haluaa luopua vähitellen otsonikerrosta heikentävistä aineista suojellakseen ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tähän asetukseen sisällytetään Montrealin pöytäkirjan säännökset. Asetuksessa kielletään kloorifluorihiilivetyjen (CFC-yhdisteiden) ja muiden vaarallisimpien aineiden tuotanto ja markkinoille saattaminen. Lisäksi siinä vahvistetaan tällaisten aineiden käyttöä koskevat säännöt ja niiden vientiä tai tuontia koskevat edellytykset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista.

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella korvataan asetus (EY) N:o 2037/2000. Siinä mukautetaan yhteisön järjestelmä tekniikan kehitykseen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 1987 tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksiin. Asetuksen avulla Euroopan unioni (EU) voi jatkaa maailmanlaajuista toimintaansa otsonikerroksen suojelemiseksi ja otsonikerroksen toipumisen varmistamiseksi.

Soveltamisala

Tämä asetus kattaa

  • valvottavat aineet, kuten täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), halonit, hiilitetrakloridin, metyylibromidin ja osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet) jne. (ks. liite I)
  • uudet aineet (ks. liite II)
  • tällaisia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet.

Kiellot

Valvottavien aineiden tai niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö on kielletty, lukuun ottamatta tiettyjä tapauksia, joissa niitä käytetään raaka-aineena * tai prosessireagensseina * tai laboratorio- ja analyysitarkoituksiin.

Haloneja ja muita valvottavia aineita sisältävien sammutusjärjestelmien ja sammuttimien markkinoille saattaminen ja käyttö on kielletty.

Poikkeukset

Valvottavia aineita saa tuottaa raaka-aineiksi tai prosessireagensseiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää raaka-aineina tai prosessireagensseina. Niitä voidaan käyttää myös laboratorio- tai analyysitarkoituksiin. Vuosittain sallittua määrää rajoitetaan kiintiöjärjestelmällä. Tuottajilla ja maahantuojilla on oltava lupa, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää määräajaksi.

Halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (HCFC-yhdisteiden) käytöstä luovutaan vähitellen. HCFC-yhdisteitä ei saa enää tuottaa 31. joulukuuta 2019 jälkeen.

Metyylibromidin käyttö on kielletty 18. maaliskuuta 2010 alkaen, paitsi hätätilanteessa tuhoeläinten tai tautien leviämisen estämiseksi. Tämä poikkeus on kuitenkin voimassa enintään 120 päivää, ja se annetaan enintään 20 tonnin suuruiselle määrälle.

Haloneja saa saattaa markkinoille ja käyttää kriittisiin käyttötarkoituksiin (ks. liite VI).

Tuottaja tai maahantuoja, jolla on lupa saattaa valvottavia aineita markkinoille tai käyttää niitä, voi siirtää kyseiset oikeudet näiden aineiden toisille tuottajille tai maahantuojille yhteisössä. Oikeuksien siirrosta on ilmoitettava etukäteen komissiolle.

Tuottajalle voidaan myös myöntää lupa ylittää vahvistetut tuotantomäärät edellyttäen, että kansallisen tuotannon enimmäismäärät eivät ylity.

Kauppa

Valvottavien aineiden sekä näitä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuonti ja vienti on kielletty.

Joihinkin valvottavien aineiden käyttötarkoituksiin tai niiden hävittämiseksi asiaankuuluvin menetelmin on kuitenkin olemassa poikkeuksia.

Tällaisten aineiden tuonti ja vienti edellyttää lupaa. Luvan myöntää komissio sähköisen lupajärjestelmän välityksellä.

Aineiden valvominen

Yritysten on perustettava valvottavien aineiden talteenottoa koskevia järjestelmiä silloin, kun valvottavia aineita on

  • jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa
  • liuottimia sisältävissä laitteissa tai
  • palontorjuntalaitteistoissa ja sammuttimissa.

Kun valvottavat aineet on otettu talteen, ne on kierrätettävä, regeneroitava tai hävitettävä ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla, jotta niitä ei pääsisi ilmakehään.

Yritysten on myös toteutettava toimenpiteitä, joilla vältetään valvottavien aineiden vuoto- tai päästöriskit. Valvottavia aineita sisältäviä laitteita käyttävien yritysten on tarkastettava laitteet vuotojen varalta säännöllisin väliajoin. Jos laitteessa havaitaan vuoto, yrityksen on korjattava se mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa vuodon havaitsemisesta.

Taustaa

Otsonikerros suojelee maapallolla eläviä organismeja ultraviolettisäteilyltä (UV-säteilyltä). Tutkijat havaitsivat 1980-luvulla, että stratosfäärin otsonikerros oli ihmisen valmistamien kemiallisten aineiden päästöjen vuoksi ohentunut. Otsonikerroksen heikentyminen lisää UV-säteilyä. Se on puolestaan vaarallista ihmiselle – aiheuttaen muun muassa ihosyöpiä – tai ekosysteemeille. Kansainvälinen yhteisö ryhtyi nopeasti toimiin hyväksymällä ensinnäkin Wienin yleissopimuksen vuonna 1985 ja sen jälkeen Montrealin pöytäkirjan vuonna 1987.

Montrealin pöytäkirja velvoittaa sen allekirjoittajat luopumaan vähitellen otsonikerrosta heikentävistä aineista ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Vielä 20 vuotta hyväksymisensä jälkeenkin Montrealin pöytäkirja on malliesimerkki monenvälisestä ympäristösopimuksesta.

Keskeiset termit
  • Raaka-aine: mikä tahansa valvottava aine tai uusi aine, jonka alkuperäinen koostumus muuttuu kemiallisen prosessin aikana täysin ja jonka päästöt ovat merkityksettömiä.
  • Prosessireagenssi: valvottava aine, jota käytetään kemiallisena prosessireagenssina liitteessä III luetelluissa sovelluksissa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1005/2009

1.1.2010

30.6.2011

EUVL L 286, 31.10.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/209/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti valvottavien aineiden tuontikiintiöiden määräämisestä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2010 väliseksi ajaksi [EUVL L 89, 9.4.2010].

Viimeisin päivitys 09.12.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun