RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stoffer, der nedbryder ozonlaget

Den Europæiske Union (EU) ønsker gradvist at eliminere stoffer, som nedbryder ozonlaget for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. For at bidrage til denne målsætning integrerer denne forordning Montréalprotokollens bestemmelser. Forordningen forbyder produktion og markedsføring af de mest farlige stoffer, for eksempel chlorfluorcarboner (CFC). Desuden fastsætter den regler for brugen og betingelserne for eksport eller import af disse stoffer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

RESUMÉ

Denne forordning erstatter forordning (EF) nr. 2037/2000. Den bringer fællesskabsreglerne på linje med den tekniske udvikling og med de ændringer, som Montréalprotokollen af 1987 har medført vedrørende stoffer, som nedbryder ozonlaget. Den Europæiske Union (EU) kan således fortsætte sin indsats på verdensplan for at beskytte ozonlaget og sørge for at det genopbygges.

Anvendelsesområde

Denne forordning dækker:

  • regulerede stoffer, for eksempel chlorflourcarboner (CFC), haloner, tetrachlormetan, brommethan, hydrochloroflourocarboner (HCFC) osv. (se bilag I)
  • nye stoffer (se bilag II);
  • produkter og udstyr, som indeholder disse stoffer, eller som er afhængige deraf.

Forbud

Produktion, markedsføring og brug af regulerede stoffer og udstyr, som indeholder disse stoffer, er forbudt med undtagelse af visse benyttelser som råvarer * eller proceshjælpestoffer *, eller til analysebrug i laboratorier.

Markedsføring og brug af brandbeskyttelsessystemer og brandslukkere, som indeholder regulerede stoffer, er forbudt.

Undtagelser

Regulerede stoffer kan fremstilles, markedsføres og bruges som råvare eller som proceshjælpestof. Stofferne kan også anvendes til analyseformål i laboratorier. Den årlige tilladte brug begrænses med en kvotaordning. Producenter og importører skal være i besiddelse af en tilladelse, som udstedes for en begrænset periode af den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat.

Hydrochlorflourcarboner (HCFC) elimineres gradvist. Der må ikke produceres HCFC efter den 21. december 2019.

Brugen af brommethan har været forbudt siden den 18. marts 2010 undtagen i nødstilfælde for at forhindre en spredning af parasitter eller sygdomme. Denne undtagelse er dog kun gyldig i en periode på højst 120 dage og for en mængde, der ikke kan overstige 20 tons.

Haloner kan markedsføres og bruges til kritiske anvendelser (se bilag VI).

Producenter eller importører, som har tilladelse til at markedsføre eller bruge de regulerede stoffer, kan overdrage disse tilladelser til andre producenter eller importører af disse stoffer inden for Fællesskabet. Alle overdragelser skal meddeles Kommissionen på forhånd.

En producent kan også få tilladelse til at overskride den givne produktionsmængde, forudsat at den maksimale, nationale produktionsmængde ikke overskrides.

Handelsordning

Import og eksport af regulerede stoffer samt produkter og udstyr, som indeholder sådanne stoffer, er forbudt.

Der er dog undtagelser for bestemte anvendelser af de regulerede stoffer eller for destruktion deraf under anvendelse af egnede metoder.

Import og eksport kræver, at der et udstedt en tilladelse. Denne tilladelse udstedes af Kommissionen via et elektronisk system til udstedelse af tilladelser.

Kontrol med stofferne

Virksomhederne skal etablere ordninger til genvinding af regulerede stoffer, som er indeholdt i:

  • køle- og airconditionudstyr samt varmepumper
  • udstyr, som indeholder solventer
  • brandbeskyttelsessystemer og brandslukkere.

Når stofferne er genvundet, skal de genbruges, regenereres eller destrueres på en miljømæssigt acceptabel måde for at undgå, at de udledes i atmosfæren.

Virksomhederne skal også træffe foranstaltninger til at undgå enhver risiko for lækage eller udledning af regulerede stoffer. Virksomheder, der anvender udstyr, som indeholder sådanne stoffer, skal foretage en regelmæssig kontrol af tætheden. Hvis en læk opdages, skal virksomheden reparere den hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fjorten dage, efter at den er opdaget.

Kontekst

Ozonlaget beskytter organismer, der lever på Jorden, mod ultraviolet (UV) stråling. I 1980'erne konstaterede videnskabsfolk en udtynding af ozonlaget i stratosfæren, som skyldtes menneskets udslip af syntetiske, kemiske stoffer. Denne nedbrydning af ozonlaget fremkalder en stigning i UV-strålingen. Dette er farligt for menneskene, på hvem det blandt andet kan forårsage hudkræft, og for økosystemerne. Det internationale samfund greb hurtigt ind, først ved at vedtage Wienaftalen i 1985 og dernæst Montréalprotokollen i 1987.

Montréalprotokollen forpligter de underskrivende parter til gradvist at eliminere stoffer, som nedbryder ozonlaget, efter en bestemt tidsplan. Tyve år efter vedtagelsen af Montréalprotokollen fremstår denne som model for multilaterale miljøaftaler.

Retsaktens nøglebegreber
  • Råvare: et reguleret stof eller et nyt stof, der omdannes kemisk i en proces, hvori dets oprindelige sammensætning ændres fuldstændig, og hvis emissioner er ubetydelige.
  • Proceshjælpestof: kontrollerede stoffer anvendt som kemiske proceshjælpestoffer til de i bilag III opførte anvendelser.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1005/2009

1.1.2010

30.6.2011

EUT L 286 af 31.10.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1005/2009 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/209/UE af 26. marts 2010 om tildeling af importkvoter for kontrollerede stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2010 [EU-Tidende L 89 af 9.4.2010].

Seneste ajourføring: 09.12.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top