RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Látky poškozující ozonovou vrstvu

Pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí chce Evropská unie (EU) postupně odstranit látky, které poškozují ozonovou vrstvu. Toto nařízení zahrnuje ustanovení Montrealského protokolu, které má tento cíl podpořit. Zakazuje výrobu nejnebezpečnějších látek, jako jsou chlorfluoruhlovodíky (CFC), a jejich uvádění na trh. Stanovuje rovněž pravidla pro používání těchto látek a podmínky pro jejich vývoz nebo dovoz.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

PŘEHLED

Tímto nařízením se nahrazuje nařízení (ES) č. 2037/2000 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Přizpůsobuje režim Společenství technickému vývoji a změnám v Montrealském protokolu z roku 1987 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Evropské unii (EU) tak umožňuje dále provádět celosvětovou činnost na ochranu ozonové vrstvy a zajistit její obnovu.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na:

  • regulované látky, jako jsou chlorfluoruhlovodíky (CFC), halony, tetrachlormethan, methylbromid, hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) atd. (viz příloha I);
  • nové látky (viz příloha II);
  • výrobky a zařízení obsahující tyto látky nebo jsou na nich závislé.

Zákazy

Je zakázána výroba, uvádění na trh a používání regulovaných látek nebo výrobků a zařízení obsahujících tyto látky, s výjimkou některých použití jako vstupních surovin * nebo technologických činidel *, nebo pro laboratorní a analytická použití.

Uvádění na trh a používání systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s obsahem regulovaných látek, zejména halonů, je zakázáno.

Výjimky

Regulované látky lze vyrábět, uvádět na trh a používat jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla. Tyto látky lze také použít pro laboratorní a analytické účely. Každoročně povolené množství je omezeno systémem kvót. Výrobci a dovozci musí mít licenci, kterou uděluje na omezenou dobu příslušný orgán dotyčného členského státu.

Hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) budou postupně vyřazeny. Po 31. prosinci 2019 nelze vyrábět žádné hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC).

Používání methylbromidu je od 18. března 2010 zakázáno s výjimkou naléhavých případů, aby se zabránilo šíření škůdců nebo nemocí. Nicméně tato výjimka platí nejvýše po dobu 120 dnů a pro množství, jež nesmí přesáhnout 20 tun.

Halony mohou být uváděny na trh a použity pro účely kritických použití (viz příloha VI).

Každý výrobce nebo dovozce, který smí uvádět regulované látky na trh nebo je používat, může tyto licence převést na jiné výrobce či dovozce těchto látek ve Společenství. Jakýkoli převod musí být Komisi předem oznámen.

Výrobci může být také povoleno přesáhnout stanovené objemy produkce za předpokladu, že nebude překročen maximální objem národní produkce.

Obchod

Dovoz a vývoz regulovaných látek, výrobků a zařízení, jež obsahují tyto látky, je zakázán.

Nicméně existují výjimky pro některá použití regulovaných látek nebo pro jejich zneškodnění pomocí vhodných metod.

Pro dovoz a vývoz je třeba udělit licenci. Tuto licenci uděluje Komise prostřednictvím elektronického systému udělování licencí.

Kontrola látek

Podniky musí používat systémy znovuzískávání regulovaných látek obsažených v:

  • chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech;
  • zařízeních s obsahem rozpouštědel;
  • systémech požární ochrany a v hasicích přístrojích.

Jakmile jsou tyto látky znovuzískány, musí být recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny způsobem přijatelným pro životní prostředí, aby se zabránilo jejich úniku do ovzduší.

Podniky musí rovněž přijmout opatření s cílem předejít jakémukoli riziku úniku nebo emisím regulovaných látek. Každý podnik, který provozuje zařízení obsahující takové látky, musí pravidelně kontrolovat těsnost. Zjištěnou netěsnost musí podnik co nejdříve opravit, avšak nejdéle do čtrnácti dnů po jejím zjištění.

Kontext

Ozonová vrstva chrání život na Zemi před ultrafialovým (UV) zářením. V 80. letech 20. století vědci zaznamenali ztenčování ozonové vrstvy ve stratosféře v důsledku uvolňování chemických látek syntetizovaných člověkem. Toto ztenčování ozonové vrstvy způsobuje zvýšenou intenzitu UV záření, které je nebezpečné pro člověka, u kterého vyvolává zejména rakovinu kůže, nebo pro ekosystémy. Mezinárodní společenství rychle zareagovalo a přijalo nejprve Vídeňskou úmluvu v roce 1985 a poté Montrealský protokol v roce 1987.

Montrealský protokol zavazuje podepisující strany k postupnému vyřazování látek, které poškozují ozonovou vrstvu, podle předem stanoveného harmonogramu. Montrealský protokol je dvacet let po svém přijetí vzorem mnohostranné úmluvy o životním prostředí.

Klíčové pojmy aktu
  • Vstupní surovina: každá regulovaná látka nebo nová látka, jež je předmětem chemické transformace v procesu, při kterém je zcela změněna proti svému původnímu složení, a jejíž emise jsou zanedbatelné.
  • Technologické činidlo: každá regulovaná látka, která je uvedena v příloze III, použitá jako chemické technologické činidlo.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1005/2009

1. 1. 2010

30. 6. 2011

Úř. věst. L 286

 ze dne 31. 10. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1005/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2010/209/EU ze dne 26. března 2010 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (Úř. věst. L 89 ze dne 9.4.2010).

Poslední aktualizace: 09.12.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky