RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kypros

Arkisto

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1993) 313 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].
Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio katsoi heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa, ettei Kyproksen liittymisessä sisämarkkinoille pitäisi esiintyä erityisiä ongelmia. Komissio huomautti kuitenkin merkittävistä teknisistä puutteista työvoiman pätevyydessä ja tuotannon laadussa.
Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa myönnettiin, että Kyproksen teollisuuspolitiikan yleiset suuntaviivat vastasivat Euroopan unionin standardeja. Kertomuksessa vaadittiin kuitenkin myös merkittäviä lisätoimia teollisuuden rakenneuudistusta varten.
Komissio totesi vuonna 1999 antamassaan kertomuksessa, että maassa oli toteutettu merkittäviä rakenneuudistusta koskevia toimia Kyproksen teollisuusalojen tiettyjen puutteiden korjaamiseksi.
Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa korostettiin, että teollisuuspolitiikassa, etenkin sijoitusten edistämisessä, oli jonkin verran edistytty. Yksityistämisen ja rakenneuudistusten alalla oli sitä vastoin edistytty vain vähän. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan politiikan tärkein saavutus oli yritysten rahoituskeinojen saannin parantaminen.
Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa mainittiin, että Kypros oli vahvistanut edelleen sijoitusten edistämistoimia. Pk-yritysten alalla oli edistytty yrityspolitiikan toteuttamisessa sekä yritysympäristön parantamisessa.
Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa mainittiin, että Kypros oli edistynyt teollisuuspolitiikassa ja pk-yrityksiä tukevan politiikkansa mukauttamisessa.
Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa arvioitiin, että sekä maan teollisuuspolitiikkaa koskeva, että pk-yrityksiä tukeva lainsäädäntö ovat liittymisneuvotteluista seuranneiden velvoitteiden mukaisia. Kyproksen on kuitenkin edelleen jatkettava hallinnollisten valmiuksiensa parantamista.
Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön teollisuuspolitiikalla pyritään lisäämään kilpailua ja parantamaan näin elintasoa ja työllisyyttä. Sen tavoitteena on luoda Euroopan unioniin aloitteellisuutta, yritysten kehittämistä ja teollista yhteistyötä suosiva ilmapiiri. Lisäksi pyritään hyödyntämään paremmin innovaatioita, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikan alojen mahdollisuudet teollisuudessa. Euroopan yhteisön teollisuuspolitiikassa nivelletään yhteen useiden yhteisön eri politiikan alojen tarjoamia välineitä, mikä käsittää sekä markkinoiden toimintaan liittyviä välineitä (tuotemäärittelyt, markkinoille pääsy, kauppapolitiikka, valtiontuet ja kilpailupolitiikka) että toimia, jotka liittyvät teollisuuden kykyyn mukautua muutoksiin (muun muassa vakaa makrotaloudellinen ympäristö, teknologia ja koulutus).

Jotta hakijamaiden teollisuus selviytyisi kilpailun ja markkinavoimien paineesta Euroopan unionissa, sen kilpailukyvyn olisi saavutettava tietty taso liittymiseen mennessä. Hakijamaiden on pystyttävä todistamaan, että ne noudattavat avoimiin markkinoihin ja kilpailumarkkinoihin tähtäävää politiikkaa perustamissopimuksen 157 artiklan (entisen 130 artiklan) määräysten mukaisesti.

ARVIOINTI

Kypros on jatkanut teollisuuspolitiikkansa toteuttamista. Sen tarkoituksena on pääasiassa tukea perinteisten teollisuusalojen rakenneuudistusta ja houkutella korkean teknologian teollisuusyrityksiä ja ulkomaisia sijoituksia. Sijoittamiseen rohkaistaan markkinoiden avaamisen ja hallintomenettelyjen vähentämisen avulla.

Yksityistämisen ja rakenneuudistuksen alalla Kyproksen on huolehdittava siitä, että teollisuuspolitiikkaa toteutetaan valtiontukia ja kilpailua koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti. Yrityshenkeä ja kilpailukykyä on osaltaan vahvistettava muuttamalla valtiontukijärjestelmää. Vuosina 2004-2006 on tarkoitus käynnistää kansallinen kehityssuunnitelma, jotta rakennerahastoja voidaan toden teolla hyödyntää.

Kypros on edistynyt merkittävästi teollisuuspolitiikkansa mukauttamisessa vuonna 1993 annetun lausunnon ja vuonna 1998 annetun kertomuksen jälkeen. Tuottavuutta on kuitenkin vahvistettava ja tuotantokustannuksia on leikattava.
Tämä neuvotteluluku on saatettu tilapäisesti päätökseen. Kypros ei ole pyytänyt mitään siirtymäjärjestelyjä ja maa on noudattanut sitoumuksiaan (ks. vuonna 2002 annettu kertomus).

Pk-yrityksiä tukevan politiikan saralla Kypros hyväksyi huhtikuussa 2002 pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan. Yritysympäristöä on pyritty parantamaan erilaisilla toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on etenkin edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa, vahvistaa nuorten yrittäjähenkeä ja helpottaa rahoituksen saantia. Pk-yritysten määritelmä vastaa yhteisön säännöstöä.

Kypros on edistynyt alalla vuonna 1999 annetun kertomuksen jälkeen. Pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää innovaatioita on helpotettava, hallinnollisia rakenteita on vahvistettava ja tutkimus- ja kehitysvaroja on lisättävä.
Tämä neuvotteluluku on saatettu tilapäisesti päätökseen. Kypros ei ole pyytänyt siirtymäjärjestelyjä, ja maa on noudattanut sitoumuksiaan.

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 03.08.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun