RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ουγγαρία

Αρχεία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής, [COM (97) 2001 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM (98) 700 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999)505 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 705 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC (2001) 1748-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC (2002) 1404-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Έκθεση της Επιτροπής [COM (2003) 675- SEC (2003) 1205 Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών προσπαθειών αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού που είχαν αναληφθεί μέχρι τότε στην Ουγγαρία, εικαζόταν ευλόγως ότι μεσοπρόθεσμα το μεγαλύτερο μέρος των βιομηχανικών κλάδων της Ουγγαρίας μπορούσε να καταστεί επιχειρησιακώς ανταγωνιστικό στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, κυρίως στους τομείς που θα ήταν αποδέκτες άμεσων εξωτερικών επενδύσεων (IED).
Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ορισμένων προόδων και, ειδικότερα, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ουγγρικής βιομηχανίας χάρη στη συνεργασία με την κοινοτική βιομηχανία και το υψηλό επίπεδο των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών επενδύσεων, καθώς και χάρη στην έγκριση των κοινοτικών διατάξεων στα θέματα τυποποίησης και αξιολόγησης της πιστότητας. Στην έκθεση εντούτοις υπογραμμιζόταν η ανάγκη να συνεχιστεί η αναδιάρθρωση του σιδηρουργικού τομέα.
Στην έκθεση του Οκτωβρίου του 1999 διαπιστωνόταν σημαντικός βαθμός σύγκλισης μεταξύ της ουγγρικής βιομηχανικής πολιτικής και της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναδιάρθρωση των βιομηχανιών συνεχιζόταν, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του εν λόγω τομέα. Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εγκρίθηκε μια νέα στρατηγική για τη στήριξη της ανάπτυξής τους. Η συμμετοχή της Ουγγαρίας στο τρίτο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ (1997-2000) εμφάνιζε θετικά αποτελέσματα.
Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2000 ανέφερε ότι η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί. Η βιομηχανική αναδιάρθρωση συνεχίστηκε και μετά από την τελευταία πρακτική έκθεση. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθούσαν να διαδραματίζουν οι ξένες επενδύσεις.
Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 ανέφερε ότι η Ουγγαρία συνέχισε να προοδεύει στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής. Έτσι ενεθάρρυνε καινοτόμα μέτρα, τη δημιουργία δικτύων και τις ξένες επενδύσεις. Η βιομηχανική αναδιάρθρωση καθώς και οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίστηκαν. Για τις ΜΜΕ, η ουγγρική στρατηγική αποσκοπούσε να εξασφαλίσει την ανάπτυξή τους, να παγιώσει την οικονομική τους βάση, και να τις βοηθήσει να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία και τις ξένες αγορές. Εξάλλου ελήφθησαν μέτρα για την απλοποίηση του περιβάλλοντός τους.
Η έκθεση του Οκτωβρίου 2002 σημειώνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Ουγγαρία στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής και στον τομέα της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ.
Η έκθεση του Νοεμβρίου 2003 εκτιμά ότι η Ουγγαρία τηρεί κατά το σημαντικότερο μέρος τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στον τομέα υπέρ της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Οφείλει εντούτοις να συνεχίσει το πρόγραμμά της ιδιωτικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων.
Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινοτική πολιτική για τη βιομηχανία έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί άνοδος του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της απασχόλησης. Έχει ως στόχο την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την βιομηχανική συνεργασία και την βελτίωση της εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνδυάζει μέσα που προέρχονται από πολλές επιμέρους κοινοτικές πολιτικές, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν τη λειτουργία της αγοράς (προδιαγραφές προϊόντων και πρόσβαση στην αγορά, εμπορική πολιτική, κρατικές ενισχύσεις και πολιτική ανταγωνισμού), ενώ άλλες αφορούν την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις μεταβολές (σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, τεχνολογία, επιμόρφωση, κ.λπ.).

Η βιομηχανία των υποψηφίων χωρών θα πρέπει να έχει επιτύχει συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας κατά την στιγμή της προσχώρησης, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση του ανταγωνισμού και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ασκούν πολιτική που αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 (πρώην άρθρο 130) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών σε θέματα βιομηχανίας, επενδύσεων, κανονιστικών ρυθμίσεων και αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τους κοινοτικούς κανόνες, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό δείκτη της προόδου των υποψηφίων χωρών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ουγγαρία συνεχίζει στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής να προσδίδει την προτεραιότητα στην προαγωγή της ουγγρικής βιομηχανίας και στις εθνικές και ξένες επενδύσεις. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να συνεχισθεί.

Η Ουγγαρία προόδευσε ικανοποιητικά από τη γνώμη του 1996 εκσυγχρονίζοντας τη βιομηχανική πολιτική. Θα πρέπει πάντως να εξαλειφθούν οι περιφερειακές ανισορροπίες και να βελτιωθεί η κατάσταση των τοπικών μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις πολυεθνικές. Το κεφάλαιο αυτό έχει προσωρινά κλίσει, δεν έχει ζητηθεί η εφαρμογή κανενός μεταβατικού καθεστώτος και η Ουγγαρία τήρησε τις υποχρεώσεις της (βλέπε έκθεση 2002).

Σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Ουγγαρία ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις. Το σχέδιο Szechenyi που εκπονήθηκε για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ, άρχισε να εφαρμόζεται το 2001. Το σχέδιο πρόκειται να αναθεωρηθεί και να επικεντρωθεί στις ΜΜΕ και τα σχέδια προένταξης.

Η Ουγγαρία συνέχισε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη και ο ορισμός των ΜΜΕ δεν είναι απόλυτα σύμφωνος προς το κοινοτικό κεκτημένο. Προσπάθειες πρέπει επίσης να καταβληθούν στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜΜΕ.

Η Ουγγαρία προχώρησε ικανοποιητικά από τη γνώμη του 1997 προοδεύοντας στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής της πολιτικής. Θα πρέπει όμως να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης.
Το κεφάλαιο αυτό έχει προσωρινά κλίσει, κανένα μεταβατικό καθεστώς δεν ζητήθηκε και η Ουγγαρία τήρησε τις υποχρεώσεις της. (βλέπε έκθεση 2002).

Από το 1998, η Ουγγαρία συμμετέχει στο τρίτο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα υπέρ των ΜΜΕ (1997-2000) (1).

Το παρόν δελτίο σύνθεσης διατίθεται για ενημέρωση και δεν έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς.

 
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.03.2004

βλέπε και

(1) Απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής της Ουγγαρίας στο κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων
Eπίσημη Εφημερίδα L 343, 18.12.1998

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας