RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program LIFE+

Program LIFE+ je určen k financování rozvoje a provádění politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí. Umožňuje zejména začlenit otázky životního prostředí do ostatních politik a v obecnějším slova smyslu přispívá k udržitelnému rozvoji. Program LIFE+ nahradil několik finančních nástrojů určených k podpoře životního prostředí, např. program LIFE, který mu předcházel.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)

PŘEHLED

Jak naznačuje již samotný název, programem LIFE+ byl nahrazen program LIFE, zahájený v roce 1992. Program LIFE+ je stejně jako předchozí program určen ke spolufinancování projektů v oblasti životního prostředí, a to v Evropské unii (EU) a v některých třetích zemích (zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii, státech ESVO, které se staly členy Evropské agentury pro životní prostředí, a zemích západního Balkánu zahrnutých do procesu stabilizace a přidružení). Projekty k financování mohou předkládat veřejné nebo soukromé subjekty, orgány a instituce.

Tři tematické složky

Program LIFE+ se skládá ze tří složek:

 • LIFE+ „Příroda a biologická rozmanitost“;
 • LIFE+ „Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a
 • LIFE+ „Informace a komunikace“.

V příloze II nařízení se stanoví víceletý strategický program, který upřesňuje prioritní oblasti činnosti.

Doba trvání a rozpočtové zdroje

Finanční krytí pro provádění LIFE+ na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se stanoví na 2 143 409 000 EUR.

Výběr projektů

Každý rok vyhlásí Komise výzvu k předkládání návrhů s ohledem na víceletý strategický program uvedený v příloze II a případné národní priority, pokud jí byly předloženy. Poté Komise rozhodne, které z předložených projektů jsou způsobilé pro financování v rámci programu LIFE+, a seznamy těchto projektů pravidelně uveřejňuje.

Kritéria způsobilosti

Financované projekty musí odpovídat těmto kritériím:

 • být v zájmu Společenství tím, že přispívají k rozvoji a provádění politiky a právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí;
 • být technicky a finančně soudržné, proveditelné a nákladově efektivní;
 • a dále musejí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
  1. musejí být projekty představujícími osvědčený postup nebo demonstračními projekty v oblasti ochrany volně žijících ptáků nebo v oblasti ochrany přírodních stanovišť;
  2. musejí být inovačními nebo demonstračními projekty týkajícími se environmentálních cílů Společenství;
  3. musejí být kampaní na zvyšování povědomí nebo odbornou přípravou v oblasti předcházení lesním požárům;
  4. musejí se týkat široce pojatého, harmonizovaného, souhrnného a dlouhodobého monitorování lesů a environmentálních interakcí.

Druhy zásahů

Financování z prostředků Společenství může mít několik forem:

 • granty (rámcové dohody o partnerství, účast na finančních mechanismech nebo prostředcích, spolufinancování grantů na provozní náklady nebo grantů na akce);
 • veřejné zakázky (nákup služeb a zboží).

Tvorba programů

Nejméně 78 % rozpočtových zdrojů pro LIFE+ se použije na granty na akce v rámci projektu. U grantů na akce se maximální výše spolufinancování stanovuje na 50 % způsobilých nákladů; u projektů týkajících se ochrany prioritních stanovišť nebo druhů však může LIFE+ financovat až 75 % způsobilých nákladů. Nejméně 50 % prostředků určených na granty na akce v rámci projektu se přidělí na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti. A konečně nejméně 15 % prostředků určených na granty na akce v rámci projektu bude přiděleno nadnárodním projektům.

Komise zajistí rovnoměrné rozvržení spolufinancovaných projektů. Stanoví orientační roční rozdělení prostředků pro období 2007-2010 a 2010-2013, přičemž vychází z celkového počtu obyvatel a hustoty obyvatelstva jednotlivých členských států, jakož i z celkové rozlohy lokalit významných pro Společenství na území jednotlivých členských států a z podílu území členského státu, na němž se nacházejí lokality významné pro Společenství. Kromě toho lze přidělit dodatečné rozpočtové prostředky vnitrozemským členským státům.

Doplňkovost finančních nástrojů

Z prostředků LIFE+ nelze financovat opatření, která splňují kritéria způsobilosti jiných finančních nástrojů Společenství, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci, Evropského rybářského fondu a sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, nebo která z těchto nástrojů dostávají pomoc.

Sledování a kontrola

Komise provádí finanční kontrolu a sleduje provádění projektů, případně i zajišťuje vymáhání nesprávně získaných finančních prostředků a provádění financovaných činností.

Do 30. září 2010 provede Komise hodnocení LIFE+ v polovině období.

Kontext

LIFE+ nahradil několik stávajících finančních programů (program LIFE, program pro spolupráci na podporu udržitelného rozvoje měst, program podporující nevládní organizace (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) a Forest Focus) a sdružil je do jediného souboru pravidel s jediným postupem přijímání rozhodnutí, jakož i s důslednějším zaměřením cílů politiky, což umožnilo zvýšit účinnost akcí Společenství. Pro financování, která byla zahájena na základě uvedených programů před vstupem programu LIFE+ v platnost, platí i nadále stejná pravidla, a to až do jejich ukončení.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 614/2007

12. 6. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 149 ze dne 9. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. září 2010, nazvané „Hodnocení nařízení LIFE+ v polovině období“ (KOM(2010) 516 v konečném znění – Nezveřejněné v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 07.12.2010

Viz také

 • Program LIFE (EN), GŘ pro životní prostředí
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky