RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekodesign för energianvändande produkter

Syftet med direktivet är att skydda miljön genom att minska miljöpåverkan från energianvändande produkter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Direktivet fastställer krav på ekodesign * för energirelaterade produkter * i Europeiska unionen.

Detta direktiv ska inte tillämpas på transportmedel för personer eller varor.

Parametrar för ekodesign av produkter

Parametrarna för ekodesign beror på olika faser i produkternas livscykel:

 • Urval och användning av råvaror.
 • Tillverkning.
 • Emballage, transport och distribution.
 • Installation och underhåll.
 • Användning.
 • Uttjänt produkt.

För varje fas ska följande miljöaspekter bedömas:

Utsläppande på marknaden och CE-märkning

Alla produkter som omfattas av genomförandeåtgärder * ska vara försedda med CE-märkning innan de släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna ska utse myndigheter med ansvar för marknadsövervakning och som ansvarar för följande uppgifter:

 • Kontrollera produkters överensstämmelse.
 • Begära in alla nödvändiga upplysningar från de berörda parterna.
 • Ta stickprov på produkterna och kontrollera deras överensstämmelse.

Fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte begränsa utsläppande på marknaden av en produkt som överensstämmer med kraven på ekodesign.

Om en produkt inte uppfyller kraven för ekodesign ska medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder, vilka kan innebära förbud att släppa ut produkten på marknaden. Om detta inträffar ska medlemsstaten underrätta kommissionen och ange skälen den bristande överensstämmelsen:

 • underlåtenhet att uppfylla kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden,
 • felaktig tillämpning av harmoniserade standarder,
 • brister i harmoniserade standarder.

Bedömning av överensstämmelse

Innan en produkt släpps ut på marknaden ska en bedömning göras av produktens överensstämmelse med kraven på ekodesign.

När en produkt har släppts ut på marknaden, ska tillverkaren eller dennes representant bevara relevanta handlingar om den genomförda bedömningen av överensstämmelse som utfärdats samt hålla dem tillgängliga för inspektion av medlemsstaterna under tio år efter tillverkningen av produkten.

Förutsatt överensstämmelse

En produkt som tilldelats gemenskapens miljömärke ska förutsättas överensstämma med kraven på ekodesign i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Kommissionen har även rätt att besluta att andra miljömärken uppfyller villkor motsvarande villkoren för gemenskapens miljömärke.

Harmoniserade standarder

Om de harmoniserade standarderna inte helt uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, ska den berörda medlemsstaten eller kommissionen informera den ständiga kommitté som inrättats genom direktivet om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Kommissionen ska beakta det yttrande som kommittén avger.

Små och medelstora företag

Kommissionen har möjlighet att hjälpa små och medelstora företag och mycket små företag att integrera miljöaspekter, energieffektivitet inkluderat, i designen av sina produkter.

Konsumentinformation

Tillverkare ska kunna se till att konsumenterna får nödvändig information om den roll de kan fylla för en hållbar användning av produkten, och produktens ekologiska profil samt fördelarna med ekodesign.

Detta direktiv upphäver direktiv 2005/32/EG.

Bakgrund

Alltför stora skillnader förekommer fortfarande mellan medlemsstaterna med avseende på ekodesign för

energirelaterade produkter, vilket hindrar en väl fungerande inre marknad. Detta direktiv strävar efter att förbättra harmoniseringen av nationella lagstiftningar på detta område genom att utvidga tillämpningsområdet för samtliga energianvändande produkter.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Ekodesign: integrering av miljöegenskaper i produktdesignen för att förbättra produktens miljöprestanda under hela dess livscykel.
 • Energirelaterad produkt: en produkt som påverkar energiförbrukningen när den används och som släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk, inklusive delar avsedda att ingå i energirelaterade produkter som omfattas av detta direktiv, vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare och vilkas miljöprestanda kan bedömas separat.
 • Genomförandeåtgärder: åtgärder som antagits i enlighet med detta direktiv och som fastställer krav på ekodesign för angivna produkter eller för miljöaspekter av dessa.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/125/EG

20.11.2009

20.11.2010

EUT L 285, 31.10.2009

Senast ändrat den 02.02.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början