RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten

Onderhavige richtlijn heeft tot doel het milieu te beschermen door de milieu-impact van energieverbruikende producten terug te dringen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Onderhavige richtlijn stelt de eisen vast inzake ecologisch ontwerp * voor energiegerelateerde producten * in de Europese Unie.

Deze richtlijn is niet van toepassing op middelen voor het vervoer van personen of goederen.

Parameters voor ecologisch ontwerp voor producten

De parameters voor ecologisch ontwerp hangen samen met de verschillende fasen in de levenscyclus van het product:

 • selectie en gebruik van grondstoffen;
 • fabricage;
 • verpakking, transport en distributie;
 • installatie en onderhoud;
 • gebruik;
 • einde van de levensduur.

Voor elke fase worden in voorkomend geval de volgende milieuaspecten beoordeeld:

 • voorspeld verbruik van materialen, energie en andere hulpbronnen;
 • verwachte lucht-, water- of bodememissies;
 • verwachte verontreiniging (geluid, trillingen, straling of elektromagnetische velden);
 • verwachte productie van afvalstoffen;
 • mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning van materialen en/of energie, rekening houdend met de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Introductie op de markt en CE-markering

Elk onder een uitvoeringsmaatregel * vallend product moet, voor het op de markt geïntroduceerd wordt, een CE-markering krijgen.

Het markttoezicht wordt uitgeoefend door de verantwoordelijke autoriteiten, aangesteld door de lidstaten, die als taak hebben:

 • de conformiteit van de producten na te gaan;
 • alle noodzakelijke informatie van de betrokken partijen te verkrijgen;
 • monsters van producten te nemen en deze te onderwerpen aan conformiteitscontroles.

Vrij verkeer

De lidstaten mogen het op de markt introduceren van een product dat aan alle vereisten voor ecologisch ontwerp voldoet, niet beperken.

Beantwoordt een product niet aan de vereisten voor ecologisch ontwerp, dienen de lidstaten de toepasselijke maatregelen te nemen, zelfs gaande tot een verbod op het op de markt introduceren van het desbetreffende product. In dit geval stelt de lidstaat de Europese Commissie in kennis van zijn intenties indien de niet-naleving toe te schrijven is aan:

 • een niet-inachtneming van de eisen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel;
 • de incorrecte toepassing van de geharmoniseerde normen;
 • tekortkomingen in de geharmoniseerde normen.

Overeenstemmingsbeoordeling

Alvorens een product op de markt te introduceren, moet het aan een overeenstemmingsbeoordeling onderworpen worden, waarbij het aan alle relevante vereisten voor ecologisch ontwerp wordt getoetst.

Na het op de markt introduceren van een product, houdt de fabrikant of zijn gevolmachtigde alle relevante documenten betreffende de uitgevoerde overeenstemmingsbeoordeling gedurende een periode van tien jaar na de vervaardiging van het product beschikbaar voor inspectie door de lidstaten.

Vermoeden van overeenstemming

De producten voorzien van een communautaire milieukeur worden verondersteld te voldoen aan de vereisten voor ecologisch ontwerp uit hoofde van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel. De Commissie kan tevens besluiten dat andere milieukeuren gelijkwaardig zijn aan de communautaire milieukeur.

Geharmoniseerde normen

Wanneer de geharmoniseerde normen niet volledig aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen, stelt de betreffende lidstaat of de Commissie het permanent comité opgericht bij de richtlijn betreffende de informatieprocedures op het gebied van normen en technische voorschriften daarvan in kennis. Het comité brengt dan een advies uit waarmee de Commissie rekening houdt.

Kleine en middelgrote ondernemingen

De Commissie is bij machte kleine en middelgrote ondernemingen en microbedrijven bij het ontwerp van hun producten te helpen met het integreren van milieuvoorschriften, in het bijzonder inzake energie-efficiëntie.

Informatie voor de consument

Fabrikanten moeten de consument de informatie kunnen voorleggen met betrekking tot de rol die ze kunnen spelen in het duurzaam gebruik van het product in kwestie, alsook wat het ecologische profiel betreft van het product en de voordelen van ecologisch ontwerp.

Deze richtlijn trekt Richtlijn 2005/32/EG in.

Context

De te talrijke verschillen die tussen de lidstaten blijven bestaan op het vlak van ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten belemmeren de goede werking van de interne markt. Deze richtlijn tracht dus de harmonisatie van de nationale wetgevingen in dit gebied te bevorderen, en tevens het toepassingsgebied uit te breiden tot alle energieverbruikende producten.

Belangrijkste begrippen
 • Ecologisch ontwerp: de integratie van milieuaspecten in het productontwerp met als doel de milieuprestaties van het product over zijn gehele levenscyclus te verbeteren.
 • Energiegerelateerd product: elk op de markt geïntroduceerd en/of in gebruik genomen goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in onder deze richtlijn vallende energiegerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers op de markt worden geïntroduceerd en/of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld.
 • Uitvoeringsmaatregelen: op basis van deze richtlijn vastgestelde maatregelen tot vaststelling van ecologische ontwerpvoorschriften voor gedefinieerde producten of voor milieuaspecten daarvan.

REFERENTIE

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 2009/125/EG

20.11.2009

20.11.2010

PB L 285 van 31.10.2009

Laatste wijziging: 02.02.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven