RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekotuotemerkki

EU:n ympäristömerkki on vapaaehtoinen ympäristömerkintäjärjestelmä. Sen avulla kuluttajat voivat tunnistaa ympäristön kannalta ystävällisimmät laatutuotteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille ja palveluille, joilla on saman tuoteryhmän * muihin tuotteisiin verrattuna pienimmät ympäristövaikutukset. Merkin myöntämisperusteet perustuvat tieteelliseen näyttöön, joka koskee tuotteiden koko elinkaarta niiden suunnittelusta hävittämiseen.

Ympäristömerkki voidaan myöntää tavaroille ja palveluille, joita jaellaan, kulutetaan tai käytetään yhteisön markkinoilla joko maksua vastaan tai maksutta. Sitä ei myönnetä ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin, eläinlääkkeisiin eikä lääkinnällisiin laitteisiin.

Järjestelmä perustettiin asetuksella (ETY) N:o 880/92, ja sitä on muutettu asetuksella (EY) N:o 1980/2000. Asetuksen (EY) N:o 66/2010 tarkoituksena on parantaa ympäristömerkin myöntämistä, käyttöä ja toimintaa koskevia sääntöjä.

Myöntämisperusteet

Ympäristömerkkiä myönnettäessä on otettava huomioon EU:n ympäristöpoliittiset ja eettiset tavoitteet. Huomioon on otettava erityisesti seuraavat näkökohdat:

 • tuotteiden ja palvelujen vaikutus ilmastonmuutokseen, luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, jätteen syntymiseen, ympäristön pilaantumiseen ja vaarallisten aineiden päästöihin ympäristöön
 • vaarallisten aineiden korvaaminen turvallisemmilla aineilla
 • tuotteiden kestävyys ja uudelleenkäytettävyys
 • lopullinen ympäristövaikutus, mukaan luettuna vaikutus kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen
 • kansainvälisten työnormien ja muiden sosiaalisten ja eettisten normien noudattaminen
 • muita kansallisia tai alueellisia ympäristömerkkejä varten vahvistettujen perusteiden huomioon ottaminen
 • eläinkokeiden vähentäminen.

Ympäristömerkkiä ei voida myöntää tuotteille, jotka sisältävät asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 myrkyllisiksi, ympäristölle vaarallisiksi, syöpää aiheuttaviksi tai perimää vaurioittaviksi luokiteltuja aineita, tai aineita, joihin sovelletaan kemikaalien hallinnoinnin sääntelykehystä.

Toimivaltaiset elimet

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa merkintäprosessista kansallisella tasolla. Kyseisten elinten toiminnan on oltava avointa ja mahdollistettava kaikkien sidosryhmien osallistuminen.

Näiden elinten on muun muassa tarkistettava säännöllisesti, että tuote täyttää ympäristömerkin myöntämisperusteet. Niillä on valtuudet ottaa vastaan valituksia, informoida kansalaisia, valvoa valheellisia mainoksia tai asettaa tuotteille kieltoja.

Ympäristömerkin myöntämisprosessi ja käyttäminen

Talouden toimijat voivat hakea ympäristömerkkiä seuraavilta tahoilta:

 • yhdeltä tai useammalta jäsenvaltiolta, jotka toimittavat hakemuksen toimivaltaiselle kansalliselle elimelle
 • EU:n ulkopuoliselta valtiolta, joka toimittaa hakemuksen jäsenvaltiolle, jossa tuotetta markkinoidaan.

Jos tuotteet täyttävät ympäristömerkin myöntämisperusteet, toimivaltainen elin tekee toimijan kanssa sopimuksen, jossa vahvistetaan merkin käyttö- ja peruuttamisehdot. Tämän jälkeen toimija voi varustaa tuotteensa ympäristömerkin logolla. Ympäristömerkin käytöstä on maksettava hakemus- ja vuosimaksu.

Komissio laatii luettelon tuotteista, joille ympäristömerkki on myönnetty.

Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB)

Komissio perustaa lautakunnan, joka koostuu toimivaltaisten kansallisten elinten edustajista. Se kuulee lautakuntaa laatiessaan tai tarkistaessaan ympäristömerkin myöntämisperusteita ja -vaatimuksia.

Tausta

Asetus (EY) N:o 1980/2000 kumotaan. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin niiden voimassaolon päättymiseen saakka.

Keskeiset termit
 • Tuoteryhmä: joukko tuotteita, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samalla tavalla, tai joilla on samat ominaisuudet tai jotka ovat kuluttajien mielestä samanlaisia.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 66/2010

20.2.2010

EUVL L 27, 30.1.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/709/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7961) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.
Tällä päätöksellä perustetaan Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB). Sen jäsenet nimittää komissio. Se koostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden sekä toimivaltaisten kansallisten ja eurooppalaisten elinten edustajista.

Viimeisin päivitys 16.02.2011

Katso myös

 • EU:n ympäristömerkki (EN)
 • Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston sivusto: kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintaohjelma (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun