RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Textilprodukter: benämning på textilprodukter och etikettering

Denna förordning fastställer harmoniserade bestämmelser om etikettering och märkning av textilprodukter för att undanröja hinder för den inre marknaden för textilprodukter och säkerställa tillräcklig information till konsumenterna.

RÄTTSAKT

Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Denna förordning fastställer bestämmelser om

 • benämning på textilfibrer * som gäller definition och användning för att visa på fibersammansättning i textilprodukter,
 • etikettering av textilprodukter * som innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung,
 • analysmetoder för att bekräfta de uppgifter som anges på etiketten eller märkningen.

Produkter som berörs av förordningen

Denna förordning rör textilprodukter, nämligen:

 • produkter där minst 80 % av produktens hela vikt utgörs av textilfibrer,
 • produkter som behandlas som textilfibrer.

Denna förordning rör inte textilprodukter som läggs ut på entreprenad till personer som arbetar i hemmet eller till fristående företag utan att detta överlåts mot betalning, och inte heller textilprodukter som tillverkas av skräddare som är egenföretagare.

Benämningar på textilfibrer

I beskrivningen av textilprodukters fibersammansättning ska de textilfibrer som räknas upp i bilaga I till denna förordning användas. Förordningen specificerar vilken benämning som hör till vilken fibertyp. Dessa benämningar får inte användas på andra fibrer.

Tillverkarna har möjlighet att begära att Europakommissionen lägger till en ny benämning på textilfibrer till bilaga I till förordningen. Till denna begäran ska bifogas teknisk dokumentation som sammanställts i enlighet med bilaga II och som innehåller följande uppgifter:

 • Den benämning, definition och identifikation som föreslås för den nya textilfibern.
 • Tillräckligt utvecklade identifierings- och kvantifieringsmetoder.
 • Ytterligare uppgifter om eventuella allergiska reaktioner eller tillverkningsprocessen eller något som är i konsumentens intresse.

Innehållsspecifikation för textilfibrer

Termerna ”100 %”, ”ren”" eller ”hel-” får endast användas för produkter som består av en enda textilfiber.

Termen ”ny ull” (liksom termerna i bilaga III) får användas i etiketteringen förutsatt att produkten endast består av ullfiber som inte tidigare ingått i en färdigvara eller som inte tidigare genomgått någon filtningsprocess. Då ullen ingår i en blandning av textilfibrer, får termen "ny ull" förekomma i etiketteringen om

 • all ull består av en enda ullfiber,
 • denna ull svarar för minst 25 % av blandningens hela vikt,
 • ullen, i fråga om grovkardad blandning, är blandad med endast en annan fiber.

Textilprodukter som består av flera fiberslag ska etiketteras eller märkas med namnet på och viktprocent för alla ingående fibrer i fallande ordning. Termen ”övriga fibrer” får användas om vissa fibrer, som utgör en mindre del, inte har kunnat deklareras vid tillverkningsögonblicket eller för fibrer som inte finns med i bilaga I. Termerna ”övriga fibrer” eller ”ospecificerad textilsammansättning” används för textilprodukter vars sammansättning är svår att fastställa vid tillverkningstillfället.

Förekomst av icke-textila delar av animaliskt ursprung i en textilprodukt ska anges av frasen ”Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung” på etiketten.

Etiketter och märkning på textilprodukter

Då de släpps ut på marknaden ska textilprodukter märkas hållbart, lättläst, synligt och åtkomligt, för att visa deras fibersammansättning. För produkter som inte är avsedda att användas av slutkonsumenter, får etiketten eller märkningen ersättas av åtföljande handelsdokument. Dessa tillhandahålls då av den som tillverkar produkten.

För textilprodukter som utgörs av två eller flera textila inslag med olika textilfiberinnehåll, ska textilfiberinnehållet i varje inslag anges.

Etiketten ska inte innehålla förkortningar. Den ska också finnas på ett eller flera av de officiella språken i den medlemsstat där den släpps ut på marknaden.

Den ekonomiska aktör som släpper ut en textilprodukt på marknaden är ansvarig för etiketten eller märkningen.

Beskrivningarna av fibersammansättning ska också finnas i kataloger, prospekt eller på förpackningar. Dessa uppgifter ska vara synliga vid onlineförsäljning.

Etiketter krävs inte för de produkter som räknas upp i listan i bilaga V.

Marknadskontroll

Kontroller av likformighet i textilprodukters fibersammansättning görs av marknadens övervakningsmyndigheter, enligt de metoder som beskrivs i bilaga VIII.

Från och med den 8 maj 2012 upphäver denna förordning direktiven 73/44/EEG, 96/73/EG och 2008/121/EG.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Textilfiber: en enhet materia som kännetecknas av sin flexibilitet och finhet samt höggradiga längd i förhållande till den maximala tjockleken, vilket gör den lämpad för textil användning, eller en elastisk remsa eller ett elastiskt rör, vars uppskattade bredd inte överstiger 5 mm, inklusive remsor som skärs till av bredare remsor eller folier, framställda av substanser som används för tillverkningen av de fibrer som förtecknas i tabell 2 i bilaga I.
 • Textilprodukt: produkt i obearbetat, halvbearbetat, bearbetat, halvförädlat, förädlat, halvkonfektionerat eller konfektionerat tillstånd som uteslutande består av textilfibrer, oavsett vilket förfarande som använts för deras blandning eller sammansättning.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1007/2011

7.11.2011

-

EUT L 272, 18.10.2011

Senast ändrat den 09.01.2012

Se även

 • Generaldirektoratet näringsliv och industri – Textilprodukter och kläder (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början