RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstiiltooted: tekstiilkiudude nimetused ja nende märgistamine

Määrusega kehtestatakse tekstiiltoodete märgistamist ja tähistamist käsitlevad ühtlustatud sätted, eelkõige tekstiilkiudude nimetused, eesmärgiga kõrvaldada tekstiilisektori siseturu toimimisel takistused ja tagada täpse teabe esitamine tarbijatele.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011, 27. september 2011, tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Määrusega kehtestatud sätted reguleerivad järgmist:

 • tekstiilkiudude nimetus*, mis käsitleb tekstiiltoodete kiukoostise nimetamiseks kiudude määratlust ja kasutamist;
 • selliste tekstiiltoodete märgistamine*, mis sisaldavad loomset päritolu mittetekstiilseid osi;
 • analüüsimeetodid, millega kontrollida märgistel või tähistustel esitatud teavet.

Määrusega reguleeritud tooted

Määrus käsitleb eelkõige järgmisi tekstiiltooteid:

 • tooted, millest tekstiilkiud moodustavad vähemalt 80 massiprotsenti;
 • tekstiiltoodetega seotud tooted.

Määrus ei käsitle tekstiiltooteid, mis on antud kodustöötajatele või sõltumatutele ettevõtjatele töötlemiseks ilma, et füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate rätsepate toodetud vara või tekstiiltoodete omandiõigus neile üle läheks.

Tekstiilkiudude nimetus

Tekstiiltoodete kiukoostise kirjelduses tuleb kasutada määruse I lisas kirjeldatud tekstiilkiude. Määrusega täpsustatakse kiutüüpidele vastavad nimetused. Neid nimetusi ei tohi muude kiudude puhul kasutada.

Tootjad võivad paluda Euroopa Komisjonil lisada määruse I lisasse mõni uus tekstiilkiu nimetus. Taotlusele tuleb lisada tehniline dokumentatsioon, mis on koostatud II lisa kohaselt ja mis sisaldab järgmist teavet:

 • uuele tekstiilkiule pakutud nimetus, määratlus ja identifitseerimine;
 • piisaval tasemel väljatöötatud identifitseerimis- ja kvantifitseerimismeetodid;
 • lisaandmed võimalike allergiliste reaktsioonide või tootmisprotsessi kohta või tarbija huvide kohta.

Tekstiiltoodete koostise kirjeldus

Ainult nende tekstiiltoodete puhul, mis koosnevad üksnes ühte liiki kiust, võib kasutada termineid „100%”, „puhas” või „täis-”.

Terminit „uus vill” (samuti III lisas esitatud termineid) tohib tähistustel kasutada tingimusel, et toode koosneb üksnes villasest kiust, mida ei ole valmistootes varem kasutatud ning mis ei ole läbinud ketrusprotsessi. Tähistusel võib kasutada terminit „uus vill” tekstiilkiusegus sisalduva villa kohta järgmistel juhtudel:

 • kogu vill koosneb vaid ühest villakiust;
 • see vill moodustab vähemalt 25% kiusegu kogumassist;
 • kirjeldatud kiusegus on lisaks villale veel üksainus muu kiud.

Mitmekiulisele tekstiiltootele tuleb märkida või sellel tähistada tootes sisalduvate kiudude nimetused massiprotsendi põhjal kahanevas järjekorras. Terminit „muud kiud” võib kasutada juhul, kui teatavaid väheseid kiude on toote tootmise ajal raske kindlaks määrata või kui need ei esine I lisas. Termineid „segakiud” või „kiukoostis määramatu” võib kasutada tekstiiltootel, mille koostist on toote valmistamise ajal raske kindlaks määrata.

Loomset päritolu mittetekstiilsete osade olemasolu tuleb tekstiiltoote tähistusel näidata sõnadega „Sisaldab loomset päritolu mittetekstiilseid osi”.

Tekstiiltoodete märgistus ja tähistus

Tekstiiltoodete märgistus ja tähistus peab nende turule viimise hetkel olema vastupidav, kergesti loetav, nähtav ja ligipääsetav, et märkida toodete kiukoostist. Toodete puhul, mis ei ole suunatud lõpptarbijale, võib need tähistused või märgised asendada kaasapandud saatedokumentidega. Need hangib toote tootja.

Kahte või enamat erineva tekstiilkiu sisaldusega tekstiili koostisosa sisaldaval tekstiiltootel tuleb märkida iga koostisosa kiukoostis.

Tähistusel ei tohi kasutada lühendeid. Tähistusel tuleb kasutada selle liikmesriigi ühte või mitut ametlikku keelt, mille territooriumil toode turule viidi.

Tekstiiltoodet turustav ettevõtja vastutab tähistuse ja märgistuse eest.

Tekstiili kiukoostise kirjeldused tuleb esitada ka kataloogides, toodet tutvustavates trükistes ja pakenditel. Need andmed peavad olema nähtavad ka veebiostude puhul.

Tähistamine ei ole kohustuslik nende toodete puhul, mille loetelu on esitatud V lisas.

Turujärelevalve

Turujärelevalveasutused kontrollivad tekstiiltoodete kiukoostise vastavust VIII lisas selgitatud meetodite abil.

Määrusega tunnistatakse alates 8. maist 2012 kehtetuks direktiivid 73/44/EMÜ, 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ.

Akti põhimõisted
 • „Tekstiilkiud” – saadus, mida iseloomustab painduvus, peenus ja suurima laiusmõõduga võrreldes suur pikkus ning mis seega on sobiv tekstiiltoodete valmistamiseks, või painduv riba või toru, mille nähtav laius on kuni 5 mm, sealhulgas ribad, mis on lõigatud I lisa tabelis 2 loetletud kiudude valmistamiseks kasutatud ainete laiematest ribadest või kilest.
 • „Tekstiiltoode” – iga töötlemata toode, osaliselt töödeldud toode, töödeldud toode, pooltoode, valmistoode, poolvalmis või valmis õmblustoode, mis koosneb ainult tekstiilkiududest, olenemata kasutatud segamis- või ühendusmenetlusest.

VIIDE

ÕigusaktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1007/2011

7.11.2011

ELT L 272, 18.10.2011

Viimati muudetud: 09.01.2012

Vt ka:

 • Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat – tekstiiltooted ja rõivad (DE) (EN) (FR)
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles