RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Текстилни продукти: наименования на текстилните влакна и етикетиране

Настоящият регламент установява хармонизирани разпоредби относно етикетирането и маркирането на текстилни продукти с цел преодоляване на пречките на вътрешния пазар в текстилния сектор и гарантиране на подходяща информация на потребителите.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на Директива 96/73/ЕО, и Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Текст от значение за ЕИП.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент установява разпоредби относно:

 • наименованията на текстилните влакна * по отношение на тяхното определение и употреба за посочване на техния влакнест състав;
 • етикетирането на текстилните продукти *, които съдържат нетекстилни части от животински произход;
 • методите за анализ за проверка на информацията, посочена върху етикетите или маркировките.

Продукти, за които се отнася регламента

Този регламент се отнася за текстилните продукти, и по-точно:

 • продуктите със съдържание на текстилни влакна не по-малко от 80 % от общата маса;
 • продуктите, които се третират по същия начин като текстилните продукти.

Настоящият регламент не се отнася за текстилни продукти, които се изработват от лица, работещи надомно, или от самостоятелни предприятия, за които не е имало прехвърляне на собствеността, нито за текстилни продукти, които се изработват от самонаети шивачи.

Наименования на текстилните влакна

За описание на влакнестия състав на текстилните продукти следва да се използват текстилните влакна, посочени в приложение I към настоящия регламент. Регламентът уточнява наименованието, което съответства на определен вид влакно. Употребата на тези наименования за други влакна е забранена.

Производителите имат възможност да подадат заявление до Европейската комисия за добавянето на ново наименование на текстилно влакно в приложение I към регламента. Към заявлението следва да се приложи и техническо досие, изготвено в съответствие с приложение II, което съдържа следната информация:

 • предложение за наименование, определение и идентификация на новото текстилно влакно;
 • методи за идентификация и количествено определяне, разработени в достатъчна степен;
 • допълнителна информация относно възможни алергични реакции или производствения процес, или значението за потребителите.

Указание за състава на текстилните продукти

Използването на термините „100 %“, „чист“ или „изцяло“ се ограничава до продукти, съставени от едно единствено текстилно влакно.

Термините „необработена вълна“ или „стригана вълна“ (както и термините, посочени в приложение III) могат да се използват при етикетирането, при условие че продуктът е съставен изключително от вълнено влакно, което преди това не е било включвано в готов продукт и не е било подлагано на каквито и да било процеси на предене. Когато вълната се съдържа в смес от текстилни влакна, терминът „необработена вълна“ може да бъде посочен върху етикета, ако:

 • цялата вълна е съставена от едно-единствено вълнено влакно;
 • тази вълна съставлява не по-малко от 25 % от общата маса на сместа;
 • вълната се смесва само с едно друго влакно в случай на неделима смес.

Многовлакнестите текстилни продукти следва да бъдат етикетирани с наименованието и процентното съдържание от масата на всички съставни влакна в низходящ ред. Терминът „други влакна“ може да бъде използван, ако някои неосновни влакна не са могли да бъдат посочени в момента на производството на продукта или за влакна, които не са посочени в приложение I. Термините „смеси от влакна“ или „неспецифициран текстилен състав“ могат да се използват за текстилните продукти, чийто състав се установява трудно по време на производството.

Наличието на нетекстилни части от животински произход в текстилни продукти следва да се обозначава чрез използване на фразата „Съдържа нетекстилни части от животински произход“ върху етикета.

Етикетиране и маркиране на текстилни продукти

Когато се предоставят на пазара, текстилните продукти се етикетират или маркират трайно, лесно четливо, видимо и достъпно, за да се посочи техният влакнест състав. За продуктите, които не са предназначени за крайни потребители, етикетите или маркировките може да бъдат заменени с придружаващи търговски документи. В този случай те се осигуряват от производителя на продукта.

За текстилните продукти, съставени от два или повече текстилни компонента, които имат различен влакнест състав, трябва да бъде указан съставът на текстилното влакно на всеки компонент.

Етикетът не следва да съдържа съкращения. Етикетът следва да се представя на един или повече официални езици на държавата членка, на чиято територия текстилните продукти се предоставят на пазара.

Икономическият оператор, който предоставя текстилен продукт на пазара, е отговорен за етикета или маркировката.

Описанията на влакнестия състав следва се посочват също така в каталозите и търговската документация или върху опаковките. Тази информация трябва да е видима в рамките на покупки, извършвани онлайн.

Етикетирането не е задължително за продуктите, посочени в списъка в приложение V.

Надзор на пазара

Проверките за съответствие на влакнестия състав на текстилните продукти се осъществяват от органите за надзор на пазара по методите, пояснени в приложение VIII.

От 8 май 2012 г. настоящият регламент отменя Директива 73/44/ЕИО, Директива 96/73/ЕО и Директива 2008/121/ЕО.

Ключови думи на акта
 • Текстилно влакно: единица материя, характеризираща се с гъвкавост, тънкост и високо съотношение на дължина към максималния напречен размер, което я прави подходяща за влагане в производството на текстил или гъвкави ленти, или гъвкави нишки, с видима широчина не повече от 5 милиметра, включително ленти, изрязани от по-широки ленти или листове, произведени от веществата, които се използват за изработката на влакната, изброени в таблица 2 от приложение I.
 • Текстилен продукт: всеки необработен, полуобработен, обработен, полуфабричен, фабричен, полуготов или готов продукт, който е съставен единствено от текстилни влакна, независимо от използвания процес на смесване или съчетаване.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите членкиОфициален вестник

Регламент (ЕС) № 1007/2011

7.11.2011 г.

-

ОВ L 272 от 18.10.2011 г.

Последна актуализация: 09.01.2012

Вижте още

 • Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ — текстилни продукти и облекла (DE) (EN) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата