RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej

Europa jest najatrakcyjniejszym celem turystycznym na świecie, a turystyka przyczynia się znacząco do wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Tymczasem konkurencyjność sektora jest ściśle związana z jego trwałością, ponieważ jakość ośrodków turystycznych w ogromnym stopniu uzależniona jest od środowiska naturalnego i lokalnej społeczności. Dlatego istnieje konieczność zastosowania całościowego i zintegrowanego podejścia, mającego na celu poprawę koniunktury sektora, ale także spójności społecznej, ochrony środowiska i promocji kultury europejskich regionów turystycznych.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 19 października 2007 r. Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej [COM(2007) 621 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komunikat ten stanowi oficjalne rozpoczęcie i zatwierdzenie agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej. Dobrobyt gospodarczy, sprawiedliwość i spójność społeczna oraz ochrona środowiska naturalnego i dóbr kultury to cele agendy.

Wśród wyzwań, jakie stoją przed turystyką, wymienić można:

 • zapewnienie bezpieczeństwa turystów i społeczności lokalnych,
 • ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych regionów turystycznych,
 • zminimalizowanie zanieczyszczeń i zużycia surowców w ośrodkach turystycznych,
 • zarządzanie zmianami w dążeniu do zapewnienia dobrobytu wspólnoty,
 • zmniejszenie sezonowego charakteru popytu,
 • uwzględnienie wpływu transportu związanego z turystyką na środowisko,
 • umożliwienie wszystkim dostępu do turystyki (DE) (EN) (FR), bez dyskryminacji,
 • poprawa jakości zatrudnienia w turystyce.

Realizacja celów agendy wspierana jest przez odpowiednie polityki, takie jak zrównoważone zarządzanie kierunkami turystycznymi (np. przez planowanie rozwoju przestrzennego oraz zagospodarowania terenów, a także inwestycje w zakresie infrastruktury i usług), uwzględnianie problemów zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa (DE) (EN) (FR) oraz uczulanie turystów na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Aby sektor turystyki stał się jednocześnie konkurencyjny i zrównoważony, Komisja proponuje zastosowanie następujących zasad:

 • przyjęcie całościowego i zintegrowanego podejścia, aby turystyka stała się zrównoważona, przyjazna dla społeczeństwa i środowiska,
 • planowanie długoterminowe z uwzględnieniem potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń,
 • osiągnięcie odpowiedniego tempa i rytmu rozwoju, uwzględniających cechy charakterystyczne poszczególnych ośrodków turystycznych,
 • zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów,
 • zastosowanie najlepszej dostępnej wiedzy i jej wykorzystanie w całej Europie,
 • zminimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim (zasada przezorności), czyli działania zapobiegawcze w celu uniknięcia powstania szkody dla środowiska lub społeczeństwa,
 • odzwierciedlenie wpływu w kosztach (użytkownik i zanieczyszczający muszą płacić) – ceny powinny odzwierciedlać koszt społeczny działań produkcyjnych i konsumpcyjnych,
 • wyznaczanie i przestrzeganie ograniczeń w przypadkach, kiedy jest to wskazane – czasem konieczna jest ocena pojemności turystycznej ośrodków (DE ) (EN ) (FR ) oraz ograniczenie stopnia rozwoju turystycznego,
 • podejmowanie stałego monitoringu – zrównoważony rozwój wymaga ciągłej uwagi.

Wszystkie podmioty uczestniczące w sektorze turystyki w Europie zachęcane są do włączenia się do wdrażania niniejszej agendy: organy państwowe wszystkich szczebli, przedsiębiorstwa, turyści, placówki edukacyjne i badawcze, związki zawodowe, stowarzyszenia konsumentów, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. Komisja natomiast zakłada stosowanie wszystkich wymienionych dalej działań.

Mobilizowanie zaangażowanych podmiotów do tworzenia wiedzy i dzielenia się nią

Dobre praktyki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w turystyce muszą być udostępnione. Dlatego Komisja aktywnie wspiera i/lub będzie wspierać następujące inicjatywy:

 • organizowanie konferencji, badań i opublikowanie podręcznika dotyczącego obszaru nauki o turystyce,
 • współpraca między uczelniami, instytutami badawczymi, prywatnymi i publicznymi instytucjami monitorującymi, wykształcenie w dziedzinie turystyki oraz kształcenie międzynarodowe,
 • tworzenie porozumień pomiędzy różnymi typami ośrodków turystycznych, wzmocnienie lub tworzenie platform,
 • organizacja corocznego Europejskiego Forum Turystycznego (EN),
 • wykorzystanie corocznych sprawozdań państw członkowskich,
 • zebranie i dostarczenie danych statystycznych i geograficznych oraz działalność instytucji monitorujących,
 • dzielenie się dobrymi praktykami z organizacjami międzynarodowymi.

Promowanie modelowych ośrodków turystycznych

Komisja nadal realizuje inicjatywę „Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy” (EDEN) (DE) (EN) (FR). Nie przestaje także promować Europy jako miejsca o rozwiniętej i zrównoważonej turystyce. W tym celu współpracuje z Europejską Komisją Podróży (EN) (FR) i krajowymi organizacjami turystycznymi i z jeszcze większą mocą wspiera portal europejskich regionów turystycznych.

Uruchomienie instrumentów finansowych UE

Projekty związane z turystyką mogą uzyskać wsparcie z różnych funduszy wspólnotowych, takich jak:

Włączenie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności do głównego nurtu polityk Komisji

Wiele istniejących europejskich polityk może mieć znaczący wpływ na turystykę i jej zrównoważony rozwój: środowisko, transport, zatrudnienie czy badania. Polityki te wywierają różny wpływ w zależności od regionów. Komisja uwzględnia szczególne potrzeby regionów przybrzeżnych, nadmorskich, górskich, wiejskich czy miejskich.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2008

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony