RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma

Eurooppa on maailman suosituin matkailukohde, ja matkailu lisää voimakkaasti Euroopan unionin talouskasvua ja työpaikkoja. Alan kilpailukyky liittyy läheisesti sen kestävyyteen, koska eurooppalaisten matkailukohteiden laatu riippuu vahvasti niiden luonnonympäristöstä ja paikallisesta väestöstä. Sen takia tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka tähtää alan taloudellisen vaurauden lisäksi myös sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ympäristönsuojeluun ja kulttuurin edistämiseen eurooppalaisissa matkailukohteissa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto 19. lokakuuta 2007 - Kestävää ja kilpailukykyistä matkailua koskeva toimintaohjelma [KOM(2007) 621 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa julkaistaan virallisesti ja käynnistetään kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma. Taloudellinen vauraus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus, ympäristön ja kulttuurin suojelu ovat toimintaohjelman tavoitteet.

Päämääriin liittyy monia alaa koskevia haasteita:

 • matkailijoiden ja paikallisen väestön turvallisuuden takaaminen
 • matkailukohteiden luonnon ja kulttuuriresurssien suojelu
 • resurssien käytön ja saastuttamisen vähentäminen turistikohteissa
 • muutoksen hallinta paikallisyhteisön hyvinvointia tukien
 • kysynnän kausiluontoisuuden lieventäminen
 • matkailuun liittyvän liikenteen ympäristövaikutusten käsittely
 • matkailun saattaminen kaikkien saataville ilman syrjintää (EN)
 • matkailualan työpaikkojen laadun parantaminen.

Toimintaohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää asianmukaista politiikkaa ja toimia, kuten matkakohteiden hallinnointia kestävästi (esimerkiksi tilan- ja maankäytön suunnittelua tai infrastruktuureja ja palveluja koskevia investointipäätöksiä), kestävyyttä koskevien kysymysten huomioon ottamista elinkeinonharjoittajien toiminnassa (EN) ja matkailijoiden tietoisuuden lisäämistä kestävyyteen liittyvistä seikoista.

Kestävän ja kilpailukykyisen matkailun aikaan saamiseksi komissio ehdottaa seuraavia periaatteita:

 • Omaksutaan kattava ja yhtenäinen lähestymistapa, jolla päästään tasapainoiseen, yhteiskunnan ja ympäristön huomioon ottavaan matkailuun.
 • Tehdään pitkän aikavälin suunnitelmat niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien tarpeiden huomioon ottamiseksi.
 • Saavutetaan asianmukainen kehitystahti, jossa kunnioitetaan matkailukohteiden erityispiirteitä.
 • Otetaan mukaan kaikki sidosryhmät.
 • Hyödynnetään ja vaihdetaan parasta saatavissa olevaa tietämystä halki Euroopan.
 • Minimoidaan ja hallitaan riskit (ennalta varautumisen periaate) eli vältetään vahingot ympäristölle ja yhteiskunnalle ennalta ehkäisyn avulla.
 • Tuodaan vaikutuksen esiin kustannuksissa (käyttäjä ja saastuttaja maksaa). Hinnoissa pitäisi näkyä kulutuksen ja tuotannon todelliset kustannukset yhteiskunnalle.
 • Asetetaan tarvittaessa rajat ja noudatetaan niitä. Matkailukohteiden kantokykyä on arvioitava (EN ) (pdf) ja pystyttävä rajoittamaan matkailun kehittämistä.
 • Seurataan tilannetta jatkuvasti. Kestävyys edellyttää herpaantumatonta valvontaa.

Kaikkia Euroopan matkailualan toimijoita kehotetaan osallistumaan toimintaohjelman toteutukseen: hallinnon eri tasoja, yrityksiä, matkailijoita, oppi- ja tutkimuslaitoksia, ammattijärjestöjä, kuluttajajärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja kansainvälisiä järjestöjä. Komissio aikoo puolestaan toteuttaa kaikki seuraavassa esitellyt toimet.

Kannustetaan toimijoita tuottamaan ja jakamaan tietoa

Matkailun kestäviin ja kilpailukykyisiin käytäntöihin liittyviä tietoja on levitettävä. Siksi komissio tukee nyt ja vastaisuudessa seuraavia aloitteita:

 • tapaamisten ja tutkimusten järjestäminen ja Tourism learning area -käsikirjan julkaiseminen
 • yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, julkisten ja yksityisten seurantakeskusten, matkailualan yleissivistävän koulutuksen ja kansainvälisen ammattikoulutuksen kesken
 • erityyppisten matkailukohteiden liittoutuminen, foorumien vahvistaminen tai perustaminen
 • vuotuisen Euroopan matkailualan foorumin järjestäminen (EN)
 • jäsenvaltioiden vuotuisen raportoinnin hyödyntäminenn
 • tilastollisten ja maantieteellisten tietojen kerääminen ja tuottaminen ja seurantakeskusten työ
 • hyvien käytänteiden levittäminen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Matkailun huippukohteiden edistäminen

Komissio jatkaa Eurooppalaiset matkailun huippukohteet (EDEN) -hankkeen toteuttamista (EN). Komissio vahvistaa myös Euroopan imagoa laadukkaana ja kestävyyteen panostavana matkakohteena. Se työskentelee Euroopan matkailukomission ja kansallisten turismijärjestöjen kanssa ja tukee erityisen voimakkaasti Eurooppa matkailukohteena -portaalia.

EU:n rahoitusvälineiden aktivointi

Matkailuhankkeiden rahoittamiseen voidaan käyttää useita yhteisön rahastoja, kuten

Kestävyyden ja kilpailukyvyn huomioon ottaminen komission politiikassa

Monilla yhteisön politiikoilla ja toimilla voi olla vaikutusta matkailuun ja sen kestävyyteen, esimerkkeinä ympäristö-, liikenne-, työllisyys- ja tutkimuspolitiikka. Politiikan vaikutus vaihtelee eri alueilla. Komissio ottaa huomioon alueiden eri tarpeet muun muassa meri- ja rannikkoalueilla, vuoristoalueilla, maaseutualueilla ja kaupunkialueilla.

 
Viimeisin päivitys 15.02.2008

Katso myös

Lisätietoa EU:n toiminnasta matkailualan edistämiseksi saa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivuilta (EN).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun