RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji

Przemysł znajduje się na pierwszym planie w nowym modelu wzrostu dla gospodarki UE, jaki przedstawiono w strategii „Europa 2020”. W komunikacie proponuje się nowe podejście do polityki przemysłowej, które umocni konkurencyjność UE, zapewniając wzrost oraz nowe miejsca pracy i umożliwiając przejście do gospodarki niskoemisyjnej i oszczędnej pod względem zasobów.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji –Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie [COM (2010) 614 wersja ostateczna –nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W komunikacie proponuje się nowe podejście do polityki przemysłowej, w ramach którego konkurencyjność i zrównoważony rozwój przemysłu UE stawiany jest na pierwszym planie. Aby osiągnąć ten cel, politykę przemysłową należy rozumieć w szerszym sensie i objąć nią te dziedziny polityki, które bezpośrednio dotyczą kosztów, cen i konkurencyjności innowacyjnej przemysłu i poszczególnych sektorów, ale również wziąć pod uwagę wpływ na konkurencyjność wszystkich innych inicjatyw politycznych, które mogą mieć poważny wpływ na koszty, ceny i konkurencyjność innowacyjną przemysłu. Do nich zaliczają się nie tylko polityka jednolitego rynku i polityka handlowa, ale też polityka transportowa, energetyczna, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna i polityka ochrony konsumenta.

Cechy nowego podejścia Komisji do polityki przemysłowej to:

  • dalsze stosowanie indywidualnego podejścia do wszystkich sektorów oraz jednoczesna koordynacja europejskich reakcji politycznych, z uwagi na fakt, że koncepcje krajowych sektorów w kontekście globalizacji tracą na znaczeniu,
  • branie pod uwagę całego łańcucha wartości i dostaw, od dostępu do energii i surowców po usługi posprzedażne i recykling materiałów. Ponieważ niektóre części tego łańcucha znajdują się poza Europą, wszystkie gałęzie przemysłu muszą mieć „odruch globalizacyjny”,
  • regularne informowanie przez Komisję o polityce w zakresie konkurencyjności i polityce przemysłowej Europy i państw członkowskich oraz o efektach tych polityk.

Polityka UE musi być ukierunkowana na te same cele, aby zapewnić najlepsze warunki ramowe dla przemysłu w Europie. Komisja, w ramach procesu oceny skutków, opracowała test konkurencyjności, tj. wzięła pod szczególną uwagę konkurencyjność przemysłu; testowi powinno się poddać wszystkie obszary polityki. Jednocześnie zaproponowała kontrole sprawności, aby monitorować, czy łączny wpływ istniejących przepisów nie jest uciążliwy dla przemysłu.

Innowacje są główną siłą napędową produktywności, zwiększonej efektywności energetycznej i materiałowej, lepszej jakości towarów i usług oraz tworzenia nowych rynków. Nowa polityka przemysłowa w zakresie innowacji sprzyjać będzie szybszemu rozwojowi i wprowadzaniu na rynek towarów i usług, aby sprawić, że firmy unijne pierwsze wejdą na rynek, przez co podniosą swój stopień konkurencyjności. Kluczowe technologie wspomagające mogą stanowić podstawę dla szeregu nowych procesów, towarów i usług, w tym dla rozwoju zupełnie nowych gałęzi przemysłu w przyszłości. Komisja proponuje zatem bardziej zachęcać do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia i komercyjnego udostępnienia kluczowych technologii wspomagających.

Modernizacja europejskiego zasobu umiejętności pomoże we wspieraniu europejskiej bazy przemysłowej poprzez poprawę funkcjonowania rynku pracy UE i zapewnienie sile roboczej UE odpowiednich umiejętności. W tym celu Komisja zachęcać będzie do tworzenia sieci przez właściwych w tej dziedzinie graczy w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk między krajami UE i zaproponuje wytyczne dotyczące ramowych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy.

Aby skorzystać z globalizacji, Komisja przygotuje inicjatywy w zakresie międzynarodowej współpracy regulacyjnej w celu opracowania zgodnych na poziomie światowym zasad i norm oraz dążyć będzie do ściślejszej integracji gospodarczej z sąsiadującymi z UE państwami poprzez umożliwienie czerpania korzyści płynących z jednolitego rynku europejskiego w wybranych obszarach w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W komunikacie zdefiniowane zostały również wyzwania, przed jakimi stoją MŚP, wchodząc na międzynarodową arenę; strategia na rzecz internacjonalizacji MŚP została wprowadzona pod koniec 2011 r. Jednym z priorytetów jest udzielanie MŚP odpowiednich informacji i dodatkowego wsparcia na rynkach poza UE.

W komunikacie przyznano, że przemysł UE musi przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz zasobo- i energooszczędną, ktore może pozwolić obniżyć koszty i ograniczyć wpływ na środowisko. W dniu 20 września 2011 r. Komisja Europejska rozpoczęła projekt „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”, w zakresie którego stworzono ramy dla osiągnięcia płynnego i ambitnego oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji i wykorzystania zasobów. Komisja, zgodnie z planem działań UE na rzecz przejścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., opracuje długoterminową strategię i politykę przemysłową dla poszczególnych sektorów, niezbędną przy przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, zasobo- i energooszczędną.

W komunikacie wyrażono potrzebę sprawniejszego europejskiego rządzenia w zakresie polityki przemysłowej, z jednoczesnym zacieśnieniem koordynacji i współpracy krajów UE. Komunikat z 2011 r., „Polityka przemysłowa: wzmocnienie konkurencyjności” z 14 października 2011 r. stanowi kontynuację tego elementu polityki.

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony