RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията

Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегията „Европа 2020“. Ето защо в това съобщение е предложен новаторски подход към индустриалната политика, който ще увеличи конкурентоспособността на ЕС, ще генерира растеж, ще създаде работни места и ще даде възможност за преход към икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите.

АКТ

Съобщение от 28 ноември 2010 г. на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие [COM (2010) 614 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

РЕЗЮМЕ

В това съобщение е предложен нов подход към индустриалната политика, поставящ на преден план конкурентоспособността и устойчивото развитие на Европейския съюз (ЕС). За тази цел от съществено значение е индустриалната политика да се разгледа в по-широк смисъл, като се обхванат политиките, които имат въздействие върху конкурентоспособността на промишлеността и отделните сектори по отношение на разходите, цените и иновациите. Трябва да се вземат предвид и последиците за конкурентоспособността от инициативите в сферата на всички други политики, които могат да имат значително влияние върху конкурентоспособността по отношение на разходите, цените и иновациите. Тук се включват не само политиките на единния пазар и търговските политики, но също така и политиките за транспортa, енергетиката, околната среда или социалната политика и защитата на потребителите.

Новаторският подход на Комисията към индустриалната политика се характеризира със следното:

  • продължаващо прилагане на целесъобразен подход към всички сектори и едновременно с това на координирани европейски стратегически мерки, тъй като идеята за национални сектори избледнява в контекста на глобализацията;
  • разглеждане на цялата верига на стойността и доставките, като се започне от достъпа до енергийни ресурси и суровини и се стигне до следпродажбеното обслужване и рециклирането на материалите. Тъй като някои части на веригата са извън ЕС, всички отрасли трябва да имат „глобалистичен подход“;
  • редовно докладване от Комисията относно политиките и резултатите на ЕС и държавите в ЕС в областта на конкурентоспособността и ефективността.

Всички политики на ЕС трябва да работят съвместно в една посока, за да осигурят най-добрите рамкови условия за промишлеността в Европа. Поради това в рамките на процеса на оценка на въздействието Комисията разработи преглед на въздействието върху конкурентоспособността, т.е. специално разглеждане на конкурентоспособността на промишлеността, което трябва да се прилага към всички области на политиките. Успоредно с това са предложени конкретни проверки на целесъобразността, за да се гарантира, че съвкупният ефект на съществуващото законодателство не поставя излишна тежест върху промишлеността.

Иновациите са основна двигателна сила за производителността, увеличената енергийна и ресурсна ефективност, подобрените характеристики на стоките и услугите и създаването на нови пазари Нова политика в областта на промишлените иновации ще насърчава много по-бързото разработване и предлагане на пазара на стоки и услуги и ще гарантира, че предприятията от ЕС са първите, които навлизат на глобалния пазар, като по този начин се повишава конкурентоспособността им. Главните базови технологии могат да осигурят основата за редица нови процеси, стоки и услуги, включително развитието на нови сектори в бъдеще. Ето защо Комисията предлага да се насърчава по-нататък широкото разгръщане и предлагане на пазара на конкурентоспособни главни базови технологии.

Осъвременяването на базата от компетенции в Европа ще подкрепи промишлената ѝ база, като подобри функционирането на пазарите на труда и гарантира, че работната сила на ЕС притежава необходимите компетенции. За тази цел Комисията ще насърчава работата в мрежа на съответните действащи лица, за да се обменя информация и най-добри практики между държавите в ЕС, и ще предложи ръководни принципи за рамковите условия за разкриване на работни места.

За да се извлекат ползи от глобализацията, Комисията ще развие инициативи за международно сътрудничество в областта на регулирането с оглед на разработването на съвместими в световен мащаб правила и стандарти и ще работи за постигането на по-тясна икономическа интеграция със съседните държави, като увеличава ползите от европейския единен пазар в определени области чрез Европейската политика на съседство. В това съобщение се признават и предизвикателствата, пред които се изправят МСП с излизането си на международните пазари; в края на 2011 г. бе стартирана стратегия за интернационализацията на МСП. Предоставянето на подходяща информация и допълнителна подкрепа за МСП на пазарите извън ЕС е един от основните приоритети.

С това съобщение се отбелязва, че промишлеността на ЕС трябва да ускори прехода си към икономика с ниски въглеродни емисии и ресурсна и енергийна ефективност, което може да доведе до намаляването на разходите и по-слабото въздействие върху околната среда. На 20 септември 2011 г. Европейската комисия стартира пътна карта на Европа за ефективно използване на ресурсите, която предоставя рамка за прекъсване на връзката между въглеродните емисии и използването на ресурси, от една страна, и икономическия растеж, от друга. В съответствие с пътната карта на ЕС за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии до 2050 г. Комисията ще разработи дългосрочни секторни стратегии и политики, необходими за подпомагане на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии и ресурсна и енергийна ефективност.

В съобщението се призовава за по-ефективно управление на промишлената политика с нарастване на координацията и сътрудничеството между държавите в ЕС. Съобщението „Индустриална политика: засилване на конкурентоспособността“ от 14 октомври 2011 г. развива този аспект на политиката.

Последна актуализация: 30.11.2011
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата