RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mikrokrediter

Mikrokrediter kan främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i EU i enlighet med Lissabonagendan. Med mikrokrediter kan mikroföretag och personer som vill starta eget finansiera sina projekt även om de saknar tillgång till traditionella banktjänster. EU presenterar här ett initiativ i fyra delar för att främja mikrokrediter i EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning [KOM(2007) 708 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I EU inriktas mikrokrediter, dvs. lån på mindre än 25 000 euro, på mikroföretag (företag som har färre än tio anställda) och grupper med sämre förutsättningar (t.ex. arbetslösa, icke förvärvsarbetande, invandrare eller personer som får socialt bistånd) som vill starta eget men inte kan få tillgång till traditionella banktjänster.

Mikrokrediter kan underlätta en övergång från arbetslöshet till egenföretagande och gör det möjligt att skaffa finansiering även för dem som bankerna vägrar låna ut pengar till för att de inte kan ställa tillräckliga säkerheter. Mikrokrediter kan alltså ha stor betydelse i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Även om mikrokrediter har brett ut sig på senare år i EU återstår dock mycket att göra för att hela deras potential ska kunna tas till vara.

Därför föreslår EU ett initiativ för att utveckla marknaden för mikrokrediter. Initiativet har fyra delar:

 • Att förbättra de rättsliga och institutionella ramarna i medlemsländerna.
 • Att ytterligare förbättra förutsättningarna för företagande.
 • Att främja utbyte av goda lösningar, inklusive utbildning.
 • Att tillhandahålla ytterligare kapital till mikrokreditinstitut.

Del 1: Att förbättra de rättsliga och institutionella ramarna i medlemsländerna

Medlemsländernas regler medger inte alltid att mikrokrediterna kan utvecklas. Medlemsländernas och EU:s lagstiftning tar ofta ingen hänsyn till de särskilda egenskaperna hos mikrokrediter. Kommissionen uppmanar nu medlemsländerna att göra det som krävs för att skapa bättre rättsliga, administrativa och ekonomiska förutsättningar för mikrokrediter. Kommissionen föreslår särskilt att medlemsländerna gör följande:

 • Skapa ramar som gör det möjligt att utveckla mikrofinansinstitut och som omfattar alla kundsegment. Eftersom den potentiella kundkretsen är stor och varierad bör mikrofinansinstitut ha enkel tillgång till ekonomiska resurser som gör att det kan utveckla sin verksamhet. Mikrofinansinstitut finansieras av stöd, gåvor och eventuellt banklån, och det kan vara värt att satsa på att förbättra förutsättningarna för deras verksamhet.
 • Förbättra mikrokrediternas bärkraft genom att göra räntetaken för mikrokrediter mer flexibla. I de EU-länder som har gränser för vad som är ockerränta bör denna sättas tillräckligt högt så att låneinstituten kan täcka sina kostnader, samtidigt som man bevakar de samhällsekonomiska konsekvenserna så att låntagarna inte utsätts för risker.
 • Minska driftskostnader genom gynnsamma skatteregler. Gynnsamma skatteregler (skattefrihet, skatterabatter eller stöd) är viktiga för att utveckla mikrokrediter.
 • Anpassa lagstiftning och tillsynssystem till mikrofinansieringens särskilda villkor. När mikrofinansinstitut tar emot insättningar gäller samma EU-regler för dem som för andra banker, så de står under en rätt omfattande tillsyn. För att inte hindra utbudet av mikrokredit och tillväxten i mikrofinansinstituten som inte tar emot insättningar bör nya regler utformas med beaktande av kostnaderna för dem och deras konsekvenser för mikrofinansinstituten.

Del 2: Att ytterligare förbättra förutsättningarna för företagande

För att underlätta EU:s övergång till en kunskapsbaserad, högteknologisk tjänsteekonomi med ett gynnsammare företagarklimat föreslår kommissionen att medlemsländerna bl.a. gör följande:

 • Förbättra de institutionella ramarna för egenföretagare och mikroföretag. Det är viktigt att egenföretagare och anställda behandlas lika. Det behövs också en informationskampanj för allmänheten för att öka erkännandet av egenföretagande och mikroföretag. Dessutom bör rättsliga, skattetekniska och administrativa hinder sänkas (t.ex. befrielse från sociala avgifter, enklare registrering och tillgång till fler och billigare marknader).
 • Öka nya mikroföretags chanser att bli framgångsrika genom utbildning, mentorskap och företagsutveckling. Mikroföretag verkar i en komplicerad miljö och det bör finnas stödtjänster för företag eftersom nyföretagare inte alltid har alla de färdigheter som krävs för att lyckas. Ökade chanser för framgångsrikt nyföretagande förutsätter alltså utbildning och stöd.

Del 3: Att främja utbyte av goda lösningar

Att främja utbyte av goda lösningar för mikrofinansinstitut är en viktig del av initiativet för mikrokrediter. Kommissionen föreslår att ett nytt organ grundas som ska lämna praktiskt stöd till utvecklingen av andra mikrofinansinstitut än banker i medlemsländerna. Organet ska ha följande uppdrag:

 • Upprätta etiska regler för mikrofinansinstitut. Etiska regler kan stärka förtroendet för mikrofinansinstitut och bidra till spridning av bra lösningar bland mikrofinansinstituten. Ett mikrofinansinstituts kvalitet kan därefter utvärderas med ledning av dess sociala och ekonomiska resultat och dess handelsbruk.
 • Grunda ett särskilt mikrokreditmärke för att engagera EU-medborgarna. Märket kan bidra till att styra de särskilda investeringsfonder som ägnar sig åt mikrokredit till välfungerande mikrofinansinstitut, öka medborgarnas förtroende för mikrokrediter som placeringsform och styra nya medel till de mikrofinansinstitut som uppvisar de bästa sociala och ekonomiska resultaten.
 • Informera om initiativet.
 • Publicera broschyrer och anordna konferenser.
 • Ge ut handledningar och programvara för att hjälpa mikrofinansinstituten att införa de bästa lösningarna.
 • Underlätta mikrofinansinstitutens tillgång till finansiering genom att mobilisera ekonomiska medel.

Del 4: Att tillhandahålla ytterligare kapital till nya mikrofinansinstitut utanför banksektorn

Kommissionen föreslår att en stödtjänst inrättas vid Europeiska investeringsfondens Jeremie-avdelning för att ge ekonomiskt och praktiskt stöd till mikrofinansinstitut utanför banksektorn. Stödtjänstens mål ska vara att hjälpa mikrofinansinstitut att stå på egna ben, öka utbudet av mikrokredit i EU och utveckla sektorn i allmänhet.

Bakgrund

Det här initiativet ska bidra till en långsiktig utveckling av mikrokredit i EU och ingår i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Det ingår även i politiken för främjande av företagaranda och ekonomisk initiativförmåga, politiken för främjande av flexicurity och integration av grupper med sämre förutsättningar, samt politiken för utveckling av humanresurserna och ökning av den sociala sammanhållningen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet [KOM(2007) 359 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag – Att skapa europeiskt mervärde [KOM(2006) 349 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) [EUT L 177, 30.6.2006].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG (castellanodeutschenglishfrançais) av den 14 juni 2006 (l24037) om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning) [EUT L 177, 30.6.2006].

Senast ändrat den 04.04.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början