RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den öppna samordningsmetoden: Best-förfarandet

BEST-förfarandet, som införts inom ramen för den öppna samordningsmetoden på näringslivspolitikens område, gör det möjligt att identifiera och utbyta goda lösningar för att stimulera företagsmiljön. BEST-projekten är därmed ett av instrumenten för att förverkliga målen i den europeiska stadgan för småföretagen.

I EU finns mängder av goda lösningar på näringslivspolitikens område. Medlemsländerna har dock alltför ofta bristande kunskaper om varandras lösningar. Genom att få kännedom om varandras styrkor får medlemsländerna möjlighet att förbättra sitt resultat och därmed öka de europeiska företagens konkurrenskraft.

BEST-förfarandet syftar till att möjliggöra jämförelser mellan dessa goda lösningar. Det utgör Europeiska kommissionens svar på uppmaningen från rådet vid dess möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 om en öppen samordningsmetod för förbättring av företagsmiljön.

Det finns flera metoder för att identifiera och utbyta goda lösningar, t.ex. jämförelser mellan medlemsländernas resultat, peer review, seminarier och konferenser.

Inom ramen för BEST-förfarandet identifierar Europeiska kommissionens GD Näringsliv noggrant formulerade projekt som bedöms ha stor betydelse för företagens utveckling. Projekten återspeglar de prioriteringar som fastställts av de nationella regeringarna och företagen själva genom Näringslivspolitiska gruppen (EN). Varje år inleder kommissionen ett antal projekt som sedan leder till att rekommendationer utfärdas.

BEST-projekten är ett av instrumenten för att genomföra målen i den europeiska stadgan för småföretag.

BEST-förfarandet genomförs i fem steg:

  • Kartläggning av specifika sektorer och frågor med hjälp av Näringslivspolitiska gruppen.
  • Avgränsning av projektet (omfattning, syfte).
  • Genomförande (tidsbegränsat till 18 månader och frivilligt deltagande från medlemsländernas sida).
  • Antagande av slutsatser (systematisk resultatjämförelse).
  • Uppföljning (återkoppling från medlemsstaterna i fråga om förändringar av företagsmiljön) för att säkra verkliga framsteg.

EXEMPEL PÅ BEST-PROJEKT

Modeller för att minska den oproportionerliga administrativa bördan för de små och medelstora företagen (inleddes 2006)

De byråkratiska hinder som företag, särskilt små och medelstora företag, ställs inför bromsar i hög grad deras tillväxt. Detta BEST-projekt avser insamling av information om de olika metoder som medlemsländerna använder för att minska den administrativa bördan.

Åtgärder till förmån för företagare som tillhör etniska minoriteter(inleddes 2004)

Företagare som tillhör etniska minoriteter möter många svårigheter när de vill starta och utveckla ett företag. Detta BEST-projekt gäller insamling av information om nationella åtgärder och stödprogram för att lindra svårigheterna.

Affärsänglar (inleddes 2001)

Affärsänglar är privata investerare, ofta egenföretagare, före detta företagare eller företagsledare med branschexpertis. De förser nystartade företag med eget kapital och kan också bidra med ledningskompetens. Detta BEST-projekt syftar till att öka medlemsländernas medvetenhet om affärsänglarnas potential att kompensera för bankväsendets brister när det gäller nyföretagande.

BAKGRUND

BEST-förfarandet beskrevs för första gången i meddelandet Näringslivspolitikens utmaningar i den kunskapsbaserade ekonomin [KOM(2000) 256 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska gemenskapens officiella tidning], som åtföljde förslaget till rådets beslut om ett flerårigt program för företag och företagsamhet, 2001–2005, som därefter förlängts till och med den 31 december 2006 och i dag ersatts med ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007–2013).

Senast ändrat den 24.08.2007

Se även

Mer information om BEST-projekten finns på GD Näringslivs webbplats (DE)(EN)(FR).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början