RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Responsabilitatea socială a întreprinderilor: o contribuţie a întreprinderilor la dezvoltarea durabilă

Punerea în aplicare a acestei strategii europene ar trebui să fie folositoare pentru întreprinderile europene, părţile interesate şi dezvoltării durabile a Uniunii Europene (UE). Într-adevăr, succesul economic al întreprinderilor nu mai depinde exclusiv de strategiile de maximizare a profiturilor pe termen scurt, ci de luarea în considerare a obiectivelor sociale şi de mediu, inclusiv în beneficiul consumatorilor.

ACT

Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development [COM(2002) 347 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2002 privind responsabilitatea socială a întreprinderilor: O contribuţie a întreprinderilor la dezvoltarea durabilă) [COM(2002) 347 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comisia prezintă o strategie europeană în favoarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI). RSI reprezintă integrarea voluntară de către întreprinderi a obiectivelor sociale şi de mediu în activităţile lor comerciale şi în relaţiile lor cu părţile interesate.

Comisia subliniază că programele de RSI contribuie la dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene (UE). În plus, acestea au un impact pozitiv asupra gestionării şi competitivităţii întreprinderilor, luând în considerare în special:

 • globalizarea comerţului, ceea ce înseamnă că întreprinderile au activităţi şi responsabilităţi în străinătate, inclusiv în ţările în curs de dezvoltare;
 • sensibilizarea consumatorilor cu privire la imaginea şi reputaţia întreprinderilor;
 • luarea în considerare a activităţilor de RSI de către instituţiile financiare şi investitori, pentru evaluarea factorilor de risc şi a succesului întreprinderilor;
 • posibilitatea de a folosi activităţile de RSI pentru a dezvolta competenţele lucrătorilor.

Principiile strategiei europene

Strategia de promovare a RSI propusă de Comisie se bazează pe un set de principii:

 • caracterul voluntar, transparent şi credibil al activităţilor de RSI;
 • identificarea domeniilor în care acţiunea europeană aduce o valoare adăugată;
 • echilibrul între acţiunile desfăşurate în domeniile economic, social, de mediu şi cele privind interesele consumatorilor;
 • luarea în considerare a nevoilor specifice ale întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • respectarea acordurilor şi instrumentelor internaţionale [în special pe cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)].

Acţiunile-cheie ale strategiei europene

În primul rând, Comisia încurajează dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la impactul RSI asupra performanţelor economice ale întreprinderilor. Aceasta propune, de asemenea, să lanseze studii, activităţi de sensibilizare şi de diseminare a informaţiei.

Schimburile de bune practici între întreprinderi şi între statele membre trebuie, de asemenea, să fie încurajate prin crearea de reţele şi prin coordonarea actorilor.

Capacităţile întreprinderilor trebuie să fie sprijinite, în special prin folosirea finanţărilor europene pentru formarea profesională a lucrătorilor. În plus, principiile RSI trebuie să fie integrate în programele de formare în gestionarea afacerilor.

Capacitatea de acţiune a IMM-urilor trebuie consolidată, ţinând cont de specificităţile lor şi de resursele lor limitate. Comisia încurajează, prin urmare, schimbul şi diseminarea de bune practici, asociaţiile de IMM-uri, cooperarea între întreprinderile mari şi întreprinderile mici şi acţiunile de sensibilizare.

Transparenţa practicilor şi instrumentelor de RSI trebuie să fie garantată. Astfel, Comisia încurajează adoptarea de:

 • coduri de conduită (privind drepturile lucrătorilor, drepturile omului, protecţia mediului etc.);
 • standarde de gestionare (pentru a integra aspectele sociale şi de mediu în activităţile de zi cu zi ale întreprinderilor);
 • instrumente pentru măsurarea performanţei (cum ar fi rapoartele interne de evaluare);
 • etichete şi etichetarea produselor;
 • standarde privind investiţiile responsabile din punct de vedere social (IRS), pentru a direcţiona investitorii către întreprinderile care ţin cont de rezultatele lor de RSI.

Crearea unui forum european poate aduce beneficii tuturor părţilor implicate în activităţile de RSI. Acesta trebuie să fie, într-adevăr, un spaţiu consacrat schimbului de experienţă, cooperării şi identificării domeniilor în care acţiunea europeană este necesară. Comisia invită forumul să se ocupe în principal de:

 • legătura dintre RSI şi competitivitatea întreprinderilor;
 • contribuţia RSI la dezvoltarea durabilă, inclusiv în ţările terţe;
 • problemele specifice IMM-urilor;
 • eficienţa codurilor de conduită existente;
 • orientările şi criteriile comune de evaluare a activităţilor de RSI;
 • programele de etichetare;
 • diseminarea de informaţii cu privire la politicile de investiţii responsabile din punct de vedere social.

În cele din urmă, Comisia propune integrarea obiectivelor de RSI în ansamblul politicilor europene. Într-adevăr, în conformitate cu strategia sa în favoarea dezvoltării durabile, UE s-a angajat să integreze în politicile sale consideraţii de ordin economic, social şi de mediu. În plus, principiile RSI sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene:

 • de ocupare a forţei de muncă şi afaceri sociale, în special în domeniile educaţiei şi formării profesionale, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi integrării sociale a persoanelor cu handicap, anticipării mutaţiilor industriale şi restructurării întreprinderilor;
 • de mediu, prin evaluarea performanţei de mediu, a tehnologiilor de mediu şi a ecoeficienţei produselor (mai exact, raportul dintre cantitatea de produse şi impactul lor asupra mediului);
 • a consumatorilor, în special pentru sensibilizarea consumatorilor cu privire la standardele de mediu şi sociale;
 • de achiziţii publice, pentru a integra criterii sociale şi de mediu în procedurile de achiziţii publice;
 • de comerţ exterior, de relaţiile externe şi de dezvoltare, inclusiv pentru companiile multinaţionale;
 • de administraţie publică, dat fiind faptul că instituţiile europene se angajează, de asemenea, să aplice principiile de RSI.

Context

Această comunicare este o consecinţă a Cărţii verzi privind RSI publicată în 2001.

Ultima actualizare: 17.08.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii