RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκός χάρτης των μικρών επιχειρήσεων

Η ΕΕ αναγνώρισε τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων με την έγκριση του Ευρωπαϊκού χάρτη των μικρών επιχειρήσεων από το Συμβούλιο «Γενικών υποθέσεων» στη Λισσαβόνα, στις 13 Ιουνίου 2000, και την έγκριση του Χάρτη αυτού κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου του ιδίου έτους. Ο Χάρτης συνιστά στις κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους προσπάθειες σε δέκα γραμμές δράσης που έχουν κεφαλαιώδη σημασία για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρές επιχειρήσεις.

ΠΡΑΞΗ

Παράρτημα III των συμπερασμάτων της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Santa Maria da Feira που έγινε στις 19 και 20 Ιουνίου 2000.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Το μικρό τους μέγεθος τις καθιστά πολύ ευαίσθητες στους βιομηχανικούς μετασχηματισμούς και στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira (Πορτογαλία), στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, υπογράμμισαν την ανάγκη διευκόλυνσης της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων.

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν το δυναμισμό των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως σε θέματα παροχής νέων υπηρεσιών, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάγκη να μην αποτελούν ορισμένες αποτυχίες αντικείμενο κυρώσεων. Συμφώνησαν επίσης επί της αναγνώρισης αξιών όπως η γνώση, η προσήλωση στο σκοπό και η ελαστικότητα της νέας οικονομίας.

Για να προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να βελτιωθεί το περιβάλλον των μικρών επιχειρήσεων, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν να ενεργήσουν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες δέκα κατευθυντήριες γραμμές δράσης, ήτοι:

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιχειρηματικό πνεύμα

Για να καλλιεργηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα ήδη από την πλέον νεαρή ηλικία, θα πρέπει να παρέχονται μαθήματα αφιερωμένα στην επιχείρηση, ιδίως κατά τη δευτεροβάθμια και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μεταξύ των νέων καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης για τις μικρές επιχειρήσεις.

 • Ταχύτερη και με χαμηλότερο κόστος καταχώριση

Προσφεύγοντας συγκεκριμένα στην πληροφορική με απευθείας σύνδεση, το κόστος και η διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης θα μειωθούν.

 • Καλύτερη νομοθεσία και καλύτερες κανονιστικές ρυθμίσεις

Οι εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τις πτωχεύσεις, καθώς και οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις, θα έχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις επί των μικρών επιχειρήσεων. Η χρησιμοποίηση διοικητικών εγγράφων θα καταστεί ευκολότερη και οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται στην εφαρμογή ορισμένων κανονιστικών υποχρεώσεων.

 • Προσπελασιμότητα των δεξιοτήτων

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα ενεργούν σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και θα προσφέρουν επιμόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου καθώς και υπηρεσίες συμβούλου.

 • Βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση

Οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση στο πλαίσιο της σχέσης τους με τις επιχειρήσεις.

 • Καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της ενιαίας αγοράς ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντλήσουν το μέγιστο των πλεονεκτημάτων. Συγχρόνως, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες του ανταγωνισμού.

 • Φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα

Τα φορολογικά συστήματα οφείλουν να ευνοούν τη ζωή των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση (κεφάλαια υψηλού κινδύνου, Διαρθρωτικά Ταμεία) θα πρέπει να βελτιωθεί.

 • Ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση των νέων τεχνολογιών, για την εφαρμογή του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα έρευνας περισσότερο προσανατολισμένα στις εμπορικές εφαρμογές. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και η συνεργασία με τον κόσμο της εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα θα ενθαρρυνθούν.

 • Πρότυπα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν αποδεδειγμένη αξία και υποστήριξη υψηλής ποιότητας προς τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν για υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών. Θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες παροχής υποστήριξης στις επιχειρήσεις.

 • Ανάπτυξη, ενίσχυση και αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και στο εθνικό επίπεδο

Θα μελετηθούν οι λύσεις που αποσκοπούν στην εκπροσώπηση των μικρών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στην Ένωση. Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές θα συντονιστούν καλύτερα και θα πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των μικρών επιχειρήσεων. Κάθε άνοιξη θα δημοσιεύεται μια ετήσια έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του χάρτη.

Για τα κράτη μέλη της ΕΕ, η διαδικασία εφαρμογής ξεκίνησε την άνοιξη του 2000. Οι προσχωρούσες και οι υποψήφιες χώρες συμμετέχουν στη διαδικασία από την άνοιξη του 2002. Μετά την έγκριση του Χάρτη από τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες στο Maribor (Σλοβενία), στις 23 Απριλίου 2002, η διαδικασία ξεκίνησε επίσης και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και Μαυροβούνιο) ενέκριναν το Χάρτη στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) τον Ιούνιο του 2003. Το 2004, οι εν λόγω χώρες ξεκίνησαν τον πρώτο τους κύκλο της διαδικασίας εφαρμογής, στον οποίο προσχώρησε και η Μολδαβία κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωμεσογειακός Χάρτης Επιχειρήσεων (EN )(FR )

Στις 4 Οκτωβρίου 2004, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Μαρόκο, η Παλαιστινιακή Αρχή, η Συρία και η Τυνησία ενέκριναν τον Ευρωμεσογειακό Χάρτη Επιχειρήσεων κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των υπουργών Βιομηχανίας στην Καζέρτα.

Ο Χάρτης αυτός έχει ως κύριο στόχο την προετοιμασία για τη δημιουργία της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών Euromed, την ενίσχυση των ευρωμεσογειακών εταιρικών σχέσεων και την εφαρμογή ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο Χάρτης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μοντέλο του Ευρωπαϊκού χάρτη μικρών επιχειρήσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.07.2007

βλέπε και

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα «Ευρωπαϊκός χάρτης μικρών επιχειρήσεων» (ΕΝ) της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
 • Για να πληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα για την υποστήριξη των ΜΜΕ, επισκεφτείτε την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τις ΜΜΕ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας