RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Afregningen af de fleste handelstransaktioner i Den Europæiske Union (EU) sker med kortere eller længere henstand, idet leverandøren eller yderen giver kunden en frist til at betale fakturaen. Imidlertid sker det ofte at fakturaerne forbliver ubetalte langt ud over den aftalte frist, og dette har negative virkninger for virksomhedernes likviditet og økonomistyring. For at begrænse disse ulemper fastlægger dette direktiv en ramme for betalingsfrister for handelstransaktioner.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Dette direktiv har til formål at bekæmpe forsinket betaling * i handelstransaktioner * for derved at bidrage til det indre markeds gode funktion og styrke virksomhedernes konkurrencekraft; dette i særdeleshed for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Direktivet angår alle typer betaling, der sker som vederlag for handelstransaktioner mellem offentlige myndigheder og virksomheder såvel som mellem virksomheder. Følgende kan undtages:

  • fordringer, der indgår i en insolvensbehandling mod debitor
  • procedurer med sigte på en gældsomlægning
  • transaktioner med forbrugere
  • renter i forbindelse med andre betalinger (for eksempel betalinger i henhold til lovgivningen om checks og veksler, eller betalinger som kompensation for skade, herunder udbetalinger fra forsikringsselskaber).

Transaktioner mellem virksomheder

Ved forsinket betaling har kreditor ret til at kræve renter forudsat, at han/hun har opfyldt sine kontraktlige og retlige forpligtelser og ikke har modtaget sit tilgodehavende * til den aftalte dato. Kreditor opkræver disse renter fra dagen efter sidste rettidige betalingsdag eller efter udløbet af betalingsfristen som fastsat i aftalen.

For handelstransaktioner mellem erhvervsdrivende bestemmer direktivet, dog således at aftalefriheden respekteres, at disse skal betale deres fakturaer inden for 60 dage, undtagen hvis de udtrykkeligt har indgået en anden aftale, og denne aftale ikke er åbenlyst urimelig over for kreditor.

Hvis kontrakten ikke anfører nogen betalingsfrist, har kreditor også ret til renter, hvis denne ikke har modtaget det forfaldne beløb 30 kalenderdage efter, at debitor har modtaget fakturaen eller et tilsvarende krav om betaling.

Kreditor kan også få godtgørelse fra debitor for inddrivelsesomkostninger.

Transaktioner mellem virksomheder og offentlige myndigheder

Ved forsinket betaling har kreditor ret til at opkræve renter, forudsat at han/hun har opfyldt sine kontraktlige og retlige forpligtelser og ikke har modtaget sit tilgodehavende til den aftalte dato.

Når debitor er en offentlig myndighed, må datoen for modtagelse af fakturaen ikke være genstand for en kontraktlig aftale. Fristen for betaling af en faktura må ikke væsentligt overstige:

  • 30 dage efter modtagelse af fakturaen
  • 30 dage efter modtagels af varerne eller tjenesteydelserne, hvis datoen for modtagelse af fakturaen er usikker.

Medlemsstaterne har mulighed for at forlænge fristen til 60 dage på visse betingelser.

Den lovbestemte rentesats for forsinket betaling skal være mindst 8 procentpoint over Den Europæiske Centralbanks referencesats. De offentlige myndigheder kan ikke fastsætte en lavere rentesats for forsinket betaling.

Urimelige kontraktbestemmelser og praksis

En kontraktbestemmelse gælder ikke, hvis den er skadelig eller urimelig over for kreditor, for eksempel hvis den udelukker betaling af rente for forsinket betaling eller godtgørelse for inddrivelsesomkostninger.

For at undgå urimelige praksis skal medlemsstaterne sikre åbenhed om rettighederne og forpligtelserne i dette direktiv, og de er forpligtet til at offentliggøre den gældende, lovbestemte rentesats for forsinket betaling.

Medlemsstaterne kan ligeledes tilskynde til etablering af kodekser for betaling, der fastsætter betalingsfrister.

Inddrivelsesprocedure

Kreditor kan anlægge sag eller fremlægge et krav ved en domstol, forudsat at gælden er ubestridt.

Med dette direktiv afskaffes direktiv 2000/35/EF.

Dokumentets nøglebegreber
  • Forsinket betaling: betaling, der ikke foretages inden for den aftalemæssige eller lovbestemte betalingsfrist.
  • Handelstransaktioner: forretningsmæssige transaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer levering af varer eller tjenester mod vederlag.
  • Det skyldige beløb: hovedstolen, der skulle have været betalt inden for den aftalemæssige eller lovbestemte betalingsfrist, herunder gældende skatter, told, importafgifter eller andre afgifter, der er specificeret på fakturaen eller tilsvarende betalingsanmodning.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/7/EU

15.3.2011

16.3.2013

EUT L 48 af 23.2.2011

Seneste ajourføring: 27.06.2011

Se endvidere

  • Generaldirektoratet for Erhverv og Industri – Bekæmpelse af forsinket betaling (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top