RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Vyřizování většiny obchodních transakcí v Evropské unii (EU) se uskutečňuje prostřednictvím odložených plateb, kdy dodavatel poskytne zákazníkovi čas na zaplacení faktury. Často se ovšem stává, že faktury jsou propláceny až dlouhou dobu po uplynutí stanovené lhůty, což má negativní dopad na likviditu a finanční řízení podniků. Tato směrnice ve snaze zamezit takovým situacím zavádí rámec týkající se lhůt splatnosti v obchodních transakcích.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je boj proti opožděným platbám * v obchodních transakcích *, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu, a tím podpořila konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků (MSP).

Tato směrnice se vztahuje na veškeré platby, které jsou úhradou za obchodní transakce mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci. Z oblasti působnosti se vylučují:

  • dluhy, které jsou předmětem řízení o úpadku;
  • řízení, jejichž cílem je restrukturalizace dluhu;
  • transakce se spotřebiteli;
  • úroky ve spojení s jinými platbami (např. platby podle právních předpisů upravujících šeky a směnky, platby představující náhradu škody, včetně plateb od pojišťoven).

Transakce mezi podniky

V případě opoždění platby má věřitel nárok na úrok z prodlení pod podmínkou, že splnil své smluvní a zákonné povinnosti a že neobdržel splatnou částku * k dohodnutému datu. Nárok na úrok z prodlení vzniká ode dne, který následuje po dni splatnosti nebo po dni uplynutí lhůty splatnosti, které jsou stanoveny ve smlouvě.

Pokud jde o obchodní transakce mezi hospodářskými subjekty, směrnice při zachování smluvní svobody uvádí, že lhůta splatnosti nesmí překročit 60 kalendářních dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky, a za předpokladu, že to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé.

Jestliže den ani lhůta splatnosti nejsou ve smlouvě stanoveny, má věřitel nárok na úrok z prodlení, pokud po uplynutí 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení platby, neobdrží splatnou částku.

Věřitel má nárok obdržet od dlužníka náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním.

Transakce mezi podniky a orgány veřejné moci

V případě opoždění platby u transakcí, v nichž je dlužníkem orgán veřejné moci, má věřitel nárok na úrok z prodlení pod podmínkou, že splnil své smluvní a zákonné povinnosti a že neobdržel splatnou částku k dohodnutému datu.

Pokud je dlužníkem orgán veřejné moci, datum obdržení faktury není předmětem smluvního ujednání. Lhůta splatnosti nesmí překročit žádnou z těchto lhůt:

  • 30 kalendářních dnů po dni obdržení faktury;
  • 30 kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, pokud není den obdržení faktury jistý.

Členské státy mohou za určitých podmínek tyto lhůty prodloužit až na 60 kalendářních dnů.

Zákonný úrok z prodlení bude stanoven ve výši nejméně 8 procentních bodů nad referenční sazbu Evropské centrální banky. Orgány veřejné moci nemohou stanovit nižší úrok z prodlení.

Nespravedlivé smluvní podmínky a praxe

Smluvní podmínka je nevymahatelná, pokud zakládá nárok na náhradu škody nebo je hrubě nespravedlivá vůči věřiteli, například když vylučuje vyplacení úroků z prodlení nebo náhradu nákladů spojených s vymáháním.

Členské státy musí předcházet této nespravedlivé praxi; musí zaručit transparentnost, pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z této směrnice, mimo jiné tím, že zveřejní použitelnou sazbu zákonného úroku z prodlení.

Členské státy také mohou podpořit vytvoření kodexů chování pro včasné platby, které stanoví jasně definované lhůty splatnosti.

Postupy pro vymáhání pohledávek

Věřitel může podat žalobu nebo návrh soudu za předpokladu, že dluh není sporný.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice 2000/35/ES.

Klíčové pojmy aktu
  • Opožděná platba: platba, která nebyla provedena ve smluvní nebo zákonné lhůtě splatnosti.
  • Obchodní transakce: transakce mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, která vede k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu.
  • Splatná částka: jistina, která měla být splacena ve smluvní nebo zákonné lhůtě splatnosti, včetně příslušných daní, cel, dávek či poplatků uvedených na faktuře nebo v jiném rovnocenném dokumentu vyzývajícím k provedení platby.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2011/7/EU

15. 3. 2011

16. 3. 2013

Úř. věst. L 48 ze dne 23. 2. 2011

Poslední aktualizace: 27.06.2011

Viz také

  • Generální ředitelství pro podniky a průmysl – Postup proti opožděným platbám (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky