RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förenkling av företagsmiljön

Syftet med att förenkla den miljö som företagen verkar i när det gäller bolagsrätt, redovisning och revision är att gynna deras ekonomiska verksamhet. För detta ändamål föreslår kommissionen åtgärder för att minska den administrativa bördan på företagen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 10 juli 2007 om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision [KOM(2007) 394 slutlig – EUT C 191, 15.08.2007].

SAMMANFATTNING

De administrativa kostnader som härrör från EU:s lagstiftning begränsar de europeiska företagens konkurrenskraft. Dessutom har lagstiftningen i fråga om bolagsrätt, redovisning och revision inte utvecklats i samma takt som företagsmiljön. Kommissionen föreslår en översyn av de olika EU-direktiven på området och dessas relevans. Förslagen är avsedda som diskussionsunderlag för medlemsländerna, Europaparlamentet och berörda parter, och syftet är att uppnå samsyn så att lagstiftningsförslag kan läggas fram.

Bolagsrätt

Medlemsländerna måste kunna vidta snabba, flexibla och lämpliga åtgärder mot bakgrund av företagens ständigt föränderliga miljö. I det här sammanhanget främjar den harmoniserade europeiska ramen den anda av förtroende som behövs för att den inre marknaden ska fungera väl, men samtidigt försvårar denna ram nytänkande och lägger ytterligare administrativa bördor på företagen.

Ett första handlingsalternativ är att se över hur relevanta direktiven är och att helt eller delvis upphäva dem i den mån som de inte löser gränsöverskridande problem. Det handlar om följande frågor:

  • Inhemska fusioner (castellanodeutschenglishfrançais)och delningar (castellanodeutschenglishfrançais)(tredje och sjätte direktivet).
  • Reglerna om kapital i aktiebolag (castellanodeutschenglishfrançais) (andra direktivet).
  • Reglerna om enmansbolag med begränsat ansvar (tolfte direktivet).

Ett andra alternativ är att överväga olika förenklingar av reglerna om det vore att gå för långt att upphäva direktiven. Syftet är att ge medlemsländerna större handlingsutrymme i fråga om följande när det gäller fusioner och delningar:

  • Att minska företagens rapporteringsbörda genom att välja att antingen lämna större utrymme för styrelseansvar eller kräva in exakta finansiella uppgifter.
  • Att bestämma i vilka fall det förvärvande företagets bolagsstämma måste godkänna affären. I gengäld måste dock fordringsägarnas intressen skyddas. En lämplig ledstjärna för hur detta kan göras är direktiv 2006/68/EG om ändring av lagstiftningen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital.

Dessutom föreslås det enskilda förändringsåtgärder för att minska de bördor och onödiga kostnader som andra skyldigheter enligt lagstiftningen leder till för företagen och dessas filialer. Dessa åtgärder avser följande:

  • Offentlighetskrav. Man skulle kunna avskaffa skyldigheten enligt första bolagsrättsdirektivet att offentliggöra vissa uppgifter i de nationella officiella tidningarna. Sådana uppgifter offentliggörs redan i nationella företagsregister, bl.a. på elektronisk väg sedan 2007, och går att komma åt från alla medlemsländer. Därför skulle det räcka med en enkel informationstjänst från registrets sida. Även kraven på att lämna uppgifter om filialer i etableringsmedlemslandet skulle kunna förenklas på så sätt att det medlemsland där filialen är belägen skulle kunna åläggas att för vissa handlingar godta bestyrkta översättningar som utförts i ett annat medlemsland. I båda dessa fall skulle det europeiska företagsregistret (European Business Register (EN)) vara ett lämpligt gränssnitt för tillgång till uppgifter samtidigt som de elektroniska registren utnyttjas maximalt.
  • Stadgan för europabolag, särskilt kraven i fråga om sådana bolags säte, borde ses över mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis. Den rapport om stadgan för europabolag som ska läggas fram 2009 utgör ett lämpligt tillfälle att se över lagstiftningen.

Redovisning och revision för små och medelstora företag

De direktiv som garanterar kvaliteten på finansiell rapportering och revision inom EU innebär en tung administrativ börda för företagen, särskilt de små och medelstora.

Kommissionen föreslår att begreppet mikroföretag ska införas – något som vissa medlemsländer redan har övervägt att göra – och att sådana företag ska undantas från det fjärde direktivet om årsbokslut. En möjlig definition av ”mikroföretag” skulle kunna vara företag som har färre än tio anställda, en balansomslutning på mindre än 500 000 euro och en omsättning på mindre än 1 000 000 euro.

När det gäller små och medelstora företag föreslås även andra åtgärder:

  • Små företag befrias från skyldigheten att offentliggöra sina bokslut.
  • Medelstora företag kan omfattas av samma undantag som små företag om ledningen äger företaget eller om det handlar om företag med obegränsad ansvarighet.
  • Övergångsperioderna justeras (från två till fem år vid överskridande av ett tröskelvärde och från två till ett år vid underskridande av ett tröskelvärde) och förfarandet för ändring av tröskelvärdena ses över.

Man skulle också kunna tänka sig kompletterande åtgärder för små och medelstora företag, t.ex. regelbunden uppdatering av tröskelvärden, ändring av kraven på konsolidering av redovisning (särskilt för små och medelstora dotterbolag), översyn av behovet av att redovisa latenta skatter och avskaffande av vissa krav på offentliggörande (av bolagsbildningskostnader samt omsättningens fördelning på olika kategorier).

Bakgrund

En minskning av företagens administrativa bördor stimulerar den europeiska ekonomin. Det uppdaterade förenklingsprogrammet (castellanodeutschenglishfrançais), som inleddes 2006 av kommissionen och som kompletteras av ett handlingsprogram (castellanodeutschenglishfrançais), ingår i uppföljningen av Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars 2007 (FR ). Bolagsrätt, redovisning och revision utsågs vid det mötet till prioriterade åtgärdsområden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Sammanställning från december 2007 av reaktionerna på kommissionens meddelande om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (KOM(2007) 394) (EN ) (pdf).
Med anledning av kommissionens meddelande av den 10 juli 2007 uppmanade rådet kommissionen att studera reaktionerna på meddelandet om ett förenklat företagsklimat och att i förekommande fall lägga fram nya förslag. Sammanställningen av reaktionerna visade att en tydlig majoritet föredrog den lösning som bestod i förenkling av den befintliga lagstiftningen (det andra handlingsalternativet i kommissionens meddelande).

Senast ändrat den 11.04.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början