RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Simplificarea mediului de afaceri

Simplificarea mediului de afaceri al societăţilor comerciale în materie juridică, contabilă şi de audit vizează favorizarea activităţii economice a acestora. În scopul simplificării, Comisia propune măsuri de reducere a sarcinii administrative.

ACT

Comunicarea Comisiei din 10 iulie 2007 privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului [COM(2007) 394 final – Jurnalul Oficial C 191 din 15.8.2007].

SINTEZĂ

Costurile administrative ridicate care derivă din legislaţia comunitară limitează competitivitatea întreprinderilor europene. În plus, legislaţia din domeniul dreptului societăţilor, al contabilităţii şi auditului acestora nu a evoluat în acelaşi ritm cu mediul de afaceri. Comisia propune reexaminarea directivelor europene din domeniul respectiv şi a relevanţei acestora. Propunerile sunt înaintate spre dezbatere statelor membre, Parlamentului European şi părţilor interesate în vederea obţinerii unui consens şi redactării unor propuneri legislative.

Dreptul societăţilor comerciale

Statele membre trebuie să fie în măsură să dea răspunsuri rapide, flexibile şi adaptate mediului de afaceri al societăţilor, aflat într-o evoluţie constantă. În acest context, cadrul european armonizat favorizează un climat de încredere necesar pentru buna funcţionare a pieţei unice, dar reprezintă totodată şi un obstacol în calea inovării şi impune sarcini administrative suplimentare societăţilor comerciale.

O primă opţiune o reprezintă evaluarea relevanţei directivelor şi abrogarea completă sau parţială a acestora atunci când nu reglementează probleme transfrontaliere. Sunt vizate:

O a doua opţiune constă în luarea în considerare a unor simplificări ale legislaţiei în cazul în care abrogările sunt excesive. Această opţiune îşi propune să lase o marjă de manevră mai largă statelor membre în materie de fuziuni şi de divizări, în ceea ce priveşte:

  • alegerea între extinderea răspunderii directorilor şi elaborarea unor date financiare precise pentru a reduce sarcinile rezultate din informaţiile (rapoartele) care trebuie furnizate;
  • aprobarea de către adunarea generală a societăţii comerciale care absoarbe o altă societate comercială şi situaţiile în care aceasta este necesară. Trebuie asigurată în schimb protecţia creditorilor; Directiva 2006/68/CE de modificare a legislaţiei privind constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora ar putea servi drept referinţă.

Sunt, de asemenea, propuse măsuri specifice de simplificare menite să reducă sarcinile şi costurile inutile pe care alte obligaţii legislative le impun societăţilor comerciale şi sucursalelor acestora. Aceste măsuri se referă la:

  • publicitate. Obligaţia de a publica o serie de informaţii în monitorul naţional în conformitate cu prima directivă în materie de drept al societăţilor comerciale ar putea fi eliminată. Într-adevăr, aceste informaţii se publică deja în registrele naţionale, în special pe cale electronică începând din 2007, şi sunt accesibile din toate statele membre. Din această cauză, un simplu serviciu de registru ar fi suficient. În plus, obligaţiile în materie de publicitate ale sucursalelor din statul membru în care acestea sunt înfiinţate ar putea fi şi ele simplificate în ceea ce priveşte traducerea certificată a anumitor documente, iar statului membru al sucursalei i s-ar putea impune să utilizeze traducerea certificată întocmită în alt stat membru. În ambele cazuri, Registrul European al Comerţului (European Business Register (EN)) este o interfaţă adecvată pentru a obţine informaţii profitând din plin de registrele electronice;
  • statutul societăţii comerciale europene, în special cerinţele privind sediul social, care ar trebui revizuite din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie. Raportul prevăzut în 2009 privind statutul societăţii comerciale europene va oferi ocazia reexaminării legislaţiei din acest domeniu.

Contabilitatea şi auditul IMM-urilor

Directivele care garantează calitatea informaţiilor financiare şi a auditului în UE implică o sarcină administrativă ridicată pentru întreprinderi, mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

Comisia propune introducerea noţiunii de microîntreprindere, avută deja în vedere de unele state membre, şi excluderea acesteia din domeniul de aplicare al celei de a patra directive privind bilanţurile anuale. Microîntreprinderea ar trebui să îndeplinească următoarele criterii: să aibă mai puţin de 10 salariaţi, un bilanţ total de maximum 500 000 EUR şi o cifră de afaceri mai mică de 1 000 000 EUR.

În ceea ce priveşte IMM-urile, sunt propuse o serie de măsuri, şi anume:

  • scutirea întreprinderilor mici de obligaţia de a-şi publica bilanţurile;
  • extinderea scutirilor rezervate întreprinderilor mici în cazul în care administratorii întreprinderilor mijlocii sunt totodată şi proprietarii acestora sau când este vorba despre societăţi cu răspundere nelimitată;
  • reajustarea perioadelor de tranziţie (de la doi ani la cinci ani în cazul depăşirii pragurilor şi de la doi ani la un an în cazul unei evoluţii în sens invers) şi reevaluarea procedurii pentru adaptarea pragurilor.

Ar putea fi avute în vedere şi alte măsuri suplimentare pentru IMM-uri, cum ar fi actualizarea regulată a pragurilor, modificarea cerinţelor în materie de consolidare (în special pentru filialele de dimensiuni mici şi mijlocii), revizuirea obligativităţii contabilizării impozitului amânat şi eliminarea anumitor cerinţe în materie de informare (privind taxele de înfiinţare şi defalcarea cifrei de afaceri).

Context

Reducerea sarcinilor administrative ale societăţilor comerciale stimulează economia europeană. Început de către Comisie în 2006, programul de simplificare actualizat, completat de un program de acţiune, este o continuare a Consiliului European din 8 şi 9 martie 2007 (FR ). Dreptul societăţilor comerciale, contabilitatea şi auditul au fost identificate cu acea ocazie drept trei domenii de acţiune prioritare.

ACTE CONEXE

Sinteză din decembrie 2007 a reacţiilor la Comunicarea Comisiei privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (COM(2007) 394) (EN ).
În urma Comunicării Comisiei din 10 iulie 2007, Consiliul a invitat Comisia să examineze reacţiile la comunicarea privind simplificarea mediului de afaceri al societăţilor comerciale şi să prezinte, dacă este cazul, noi propuneri. Concluzia sintezei acestor reacţii este că soluţia care constă în simplificarea legislaţiei existente (a doua opţiune propusă de Comisie în comunicarea sa) este preferată în mod clar.

Ultima actualizare: 11.04.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii